Thuốc thảo dược ngừa phân trắng, thương hàn đặc hiệu cho gà, vịt

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr. Huy Cty Cat Phu Sa
- Địa chỉ: 241 Dien Bien Phu, Q3
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX
- email: huynguyen@catphusa.com
================================

<font color="#0030f0" size="3">C&ocirc;ng ty C&aacute;t Ph&ugrave; Sa, </font><a href="http://agriviet.com/%22http://www.catphusa.com//%22"><font color="#0030f0" size="3">www.catphusa.com</font></a><font color="#0030f0"><font size="3"> - chuy&ecirc;n cung cấp thuốc th&uacute; y, thủy sản trị v&agrave; ph&ograve;ng bệnh c&aacute;, t&ocirc;m, g&agrave;, vịt, heo, ếch, c&aacute; kiểng, th&uacute; kiểng v.v&hellip;. C&aacute;c sản phẩm được chế biến với nguồn gốc thảo dược c&oacute; hiệu quả ph&ograve;ng trị bệnh cao m&agrave; vẫn an to&agrave;n cho vật nu&ocirc;i.<br /></font></font><p><font color="#0030f0"><font size="3">Tr&acirc;n trọn giới thiệu sản phẩm Salmokit trị dứt ph&acirc;n trắng, thương h&agrave;n v&agrave; cải thiện hệ ti&ecirc;u h&oacute;a ở g&agrave;, vịt<br /></font></font><font color="#0030f0" size="3" /></p><font color="#0030f0" size="3"><p><font color="#0030f0"><font size="3"><strong><span /></strong></font></font></p><p><font color="#0030f0" size="3"><strong>Salmokit: Men acid ti&ecirc;u h&oacute;a, ngừa ph&acirc;n trắng, thương h&agrave;n</strong></font></p><p><font color="#0030f0" size="3"><u>Th&agrave;nh phần:</u></font></p><font color="#0030f0"><font size="3"><font size="3">Salmokit </font><font size="3">l&agrave; sản phẩm đặc chế c&oacute; th&agrave;nh phần như sau</font>: <br /></font></font><font color="#0030f0"><font size="3">Acid benzoic 200mg, acid lactic 500mg, acid hexoic 20mg, acid octoic 30mg, acid citric 250mg, acid ascorbic 100mg, Eucalyptol 200mg v&agrave; t&aacute; dược vừa đủ 1000ml.<br /></font></font><p><font color="#0030f0"><font size="3"><u><span /></u></font></font></p><font color="#0030f0"><font size="3"><u>C&ocirc;ng dụng:</u><br /></font></font><font color="#0030f0"><font size="3">- K&iacute;ch th&iacute;ch ph&acirc;n giải nhanh thức ăn th&agrave;nh dạng thể dễ hấp thu.<br /></font></font><font color="#0030f0"><font size="3">- Tăng cường hấp thụ thức ăn v&agrave; nước qua đường ruột tr&aacute;nh hiện tượng thải loại thức ăn dạng ph&acirc;n lỏng. <br /></font></font><font color="#0030f0"><font size="3">- Ph&ograve;ng ngừa vi sinh vật c&oacute; hại ph&aacute;t triển như E.Coli v&agrave; Salmonella g&acirc;y bệnh ti&ecirc;u chảy, ph&acirc;n trắng v&agrave; c&uacute;m thương h&agrave;n, x&ugrave; l&ocirc;ng, c&uacute; rủ, xệ c&aacute;nh, r&uacute;t đầu.<br /></font></font><p><font color="#0030f0" size="3">Xem c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại: </font><a href="http://agriviet.com/%22http://www.catphusa.com//%22"><font color="#0030f0" size="3">www.catphusa.com</font></a><font color="#0030f0"><font size="3"> hoặc li&ecirc;n hệ:<br /></font></font><font color="#0030f0"><font size="3">&gt;&gt;&gt; C&ocirc;ng ty CP C&aacute;t Ph&ugrave; Sa<br /></font></font><font color="#0030f0"><font size="3">T&ograve;a nh&agrave; Ho&agrave;ng Đan, 241 Điện Bi&ecirc;n Phủ, P.6, Q.3, Tp.HCM<br /></font></font><font color="#0030f0"><font size="3">Anh Huy: 0908 966 217<br /></font></font><font color="#0030f0"><font size="3">&gt;&gt;&gt; Trại Thực Nghiệm Cồn Ấu, Cần Thơ:<br /></font></font><font color="#0030f0" size="3">Anh Vinh: 0908 188 398</font></p></font>
 

Top