THUỐC THÚ Y. NHẬN GIA CÔNG ĐẶT HÀNG THUỐC THÚ Y

#1
<p align="center"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH THUỐC TH&Uacute; Y NGUY&Ecirc;N ANH - MAXVET </strong></p><p align="center"><strong>Mỹ Lương - Chương Mỹ - H&agrave; Nội</strong></p><p align="center"><strong>SĐT: 0466.842.447 - FAX: 0433.711.645</strong></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Nguy&ecirc;n anh maxvet</strong> l&agrave; nh&agrave; sản xuất thuốc th&uacute; y, chế phẩm sinh học, dinh dưỡng d&ugrave;ng trong chăn nu&ocirc;i, với c&ocirc;ng nghệ cao hướng sinh học ti&ecirc;n tiến nhất được nhập từ ch&acirc;u &acirc;u, USA nguy&ecirc;n liệu 100% ngoại nhập, c&ugrave;ng đội ngũ chuy&ecirc;n gia đầu ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i th&uacute; y c&oacute; tr&igrave;nh độ Đại học, tr&ecirc;n Đại học, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; mang đến cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng những sản phẩm thực sự ho&agrave;n hảo. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a cho sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i như ng&agrave;y h&ocirc;m nay</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Hiện nay c&ocirc;ng ty đ&atilde; v&agrave; đang đưa ra thị trường hơn rất nhiều sản phẩm mới, dinh dưỡng, kh&aacute;ng sinh, chế phẩm sinh học cho gia s&uacute;c, gia cầm, thủy sản&hellip;Chất lượng sản phẩm đ&atilde; được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đầu ng&agrave;nh kiểm duyệt, được đưa v&agrave;o sử dụng trong chăn nu&ocirc;i v&agrave; đ&atilde; mang lại th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn trong ng&agrave;nh th&uacute; y nước nh&agrave;.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Để hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng triệt để nhất <strong>Nguy&ecirc;n anh &ndash; maxvet</strong> ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; đội ngũ b&aacute;c sĩ th&uacute; y nhiệt t&igrave;nh chuy&ecirc;n kh&aacute;m v&agrave; chữa bệnh tại c&aacute;c trại chăn nu&ocirc;i chuy&ecirc;n nghiệp, v&igrave; thế qu&yacute; vị đừng ngần ngại nếu như c&oacute; nhu cầu cần hỗ trợ về c&aacute;c bệnh ph&aacute;t sinh trong chăn nu&ocirc;i xin h&atilde;y gọi đến ch&uacute;ng t&ocirc;i để được nghe tư vấn trực tiếp v&agrave; hỗ trợ kịp thời.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Hiện nay để mở rộng thị trường c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần những đối t&aacute;c l&agrave; những đại l&yacute;, cửa h&agrave;ng, c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n phối thuốc th&uacute; y tr&ecirc;n to&agrave;n quốc c&ugrave;ng hợp t&aacute;c.</font></p><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty sản xuất v&agrave; nhận gia c&ocirc;ng đặt h&agrave;ng lu&ocirc;n sẵn l&ograve;ng đ&aacute;p ứng mọi y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch về sản phẩm v&agrave; dịch vụ. <br /></font></font></em></strong><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Rất mong nhận được sự hợp t&aacute;c của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: </font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">CSKH: 0966.926.999 (Gặp chị Loan)</font><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & TMDV NGUYÊN ANH
- Địa chỉ: Mỹ Lương - Chương Mỹ - Hà Nội
- Điện thoại: 0966.926.999 - Fax: 0433.711.645
- email:
 

Last edited: