THUỐC TRỪ NHỆN, SÂU TƠ KYODO 50WP

  • Thread starter sentra
  • Ngày gửi
S

sentra

Guest
#1
<h5><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px"><h5><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px"><div style="text-align: center"><img width="160" height="200" style="width: 160px; height: 200px" src="http://www.sentra.com.vn/wp-content/uploads/2012/04/kyodo50-png.png" border="0" /></div>&nbsp;</span></h5><h5><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px" /><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Hoạt chất:</span></h5><p><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Diafenthiuron&nbsp; 250g/l (25SC); 500g/kg (50WP)<br /></span></p><h5><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">H&atilde;ng sản xuất:</span></h5><p><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Biocrop Pte., Ltd-Singapore</span></p><div style="text-align: justify"><br /></div><h5 style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Đặc t&iacute;nh: </span></h5><p style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">-&nbsp; Kyodo 25SC, 50WP khi v&agrave;o trong cơ thể dịch hại thuốc chuyển th&agrave;nh c&aacute;c hợp chất khử N-metyl, ức chế h&ocirc; hấp v&agrave; k&iacute;ch động qu&aacute; mức thụ thể octopamin, l&agrave;m dịch hại bị t&ecirc; liệt, ngừng ăn v&agrave; chết sau 2-5 ng&agrave;y.</span></p><h5 style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Ưu điểm:</span></h5><p style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">-&nbsp; Kyodo 25SC, 50WP c&oacute; khả năng diệt s&acirc;u non, trưởng th&agrave;nh v&agrave; trứng. Kyodo 25SC, 50WP c&oacute; khả năng diệt trừ hữu hiệu c&aacute;c loại s&acirc;u kh&oacute; trị đ&atilde; kh&aacute;ng thuốc, diệt cả s&acirc;u v&agrave; nhện tiết kiệm chi ph&iacute; cho người sử dụng.<br />-&nbsp; Kyodo 25SC, 50WP chuyển h&oacute;a nhanh th&agrave;nh những chất kh&ocirc;ng độc kh&ocirc;ng nguy hiểm cho c&aacute; v&agrave; ong.</span></p><h5 style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">C&ocirc;ng dụng:</span></h5><p style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">-&nbsp; Kyodo 25SC, 50WP trừ nhiều loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng miệng nhai v&agrave; ch&iacute;ch h&uacute;t như rệp, rầy, s&acirc;u ăn l&aacute; v&agrave; nhện hại. Đặc biệt hiệu quả cao trừ c&aacute;c loại s&acirc;u tơ, s&acirc;u xanh da l&aacute;ng, bọ phấn, rầy xanh, rầy mềm, nhện đỏ, nhện v&agrave;ng đ&atilde; kh&aacute;ng thuốc.</span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px"><h5><span style="color: #000000; font-size: 16px">Hướng dẫn sử dụng Kyodo 25SC:</span></h5></span></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify">&nbsp;</p><table border="0"><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: #d99694; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">C&acirc;y trồng <br /></span></td><td style="text-align: center; background-color: #d99694; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;Dịch hại<br /></span></td><td style="text-align: center; background-color: #d99694; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Liều lượng <br /></span></td><td style="text-align: center; background-color: #d99694; width: 200px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;C&aacute;ch d&ugrave;ng<br /></span></td></tr><tr><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;Cải bắp, s&uacute;p lơ<br /></span></td><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">S&acirc;u tơ, s&acirc;u xanh <br /></span></td><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid" rowspan="2"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;1-1,5 l&iacute;t/ha</span><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px"> <br /></span></td><td style="text-align: center; width: 200px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid" rowspan="2"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Pha 30-50ml/b&igrave;nh 16 l&iacute;t. Lượng nước 500-600 l&iacute;t/ha.</span><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px"><br /></span></td></tr><tr><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Đậu phộng <br /></span></td><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;S&acirc;u xanh da l&aacute;ng<br /></span></td></tr><tr><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;L&uacute;a</span></td><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;S&acirc;u cuốn l&aacute;<br /></span></td><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;0,5-1,0 l&iacute;t/ha<br /></span></td><td style="text-align: center; width: 200px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Pha 20-30ml/b&igrave;nh 16 l&iacute;t. Phun 3 b&igrave;nh/1.000m<sup><font size="2">2</font></sup>. &nbsp;</span></td></tr><tr><td style="width: 150px; height: 30px; border: #c00000 2px solid"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;Cam, qu&yacute;t, ch&egrave;<br /></span></td><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Nhện đỏ <br /></span></td><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid" rowspan="2"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;1-1,5 l&iacute;t/ha<br /></span></td><td style="text-align: center; width: 200px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid" rowspan="2"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Pha 30-50 ml/b&igrave;nh 16 l&iacute;t. Lượng nước 500-600 l&iacute;t/ha <br /></span></td></tr><tr><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;Vải, nh&atilde;n<br /></span></td><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">Nhện l&ocirc;ng nhung <br /></span></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px"><span style="color: #000000; font-size: 16px"><h5><span style="color: #000000; font-size: 16px">Hướng dẫn sử dụng Kyodo 50WP:</span></h5><span style="font-size: 16px"><br /><br /><table border="0"><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: #d99694; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="color: #000000; font-size: 16px">C&acirc;y trồng <br /></span></td><td style="text-align: center; background-color: #d99694; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;Dịch hại<br /></span></td><td style="text-align: center; background-color: #d99694; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="color: #000000; font-size: 16px">Liều lượng <br /></span></td><td style="text-align: center; background-color: #d99694; width: 200px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;C&aacute;ch d&ugrave;ng<br /></span></td></tr><tr><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;Cải bắp, s&uacute;p lơ<br /></span></td><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="color: #000000; font-size: 16px">S&acirc;u tơ, s&acirc;u xanh <br /></span></td><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid" rowspan="2"><span style="color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;600-900g/ha</span><span style="color: #000000; font-size: 16px"> <br /></span></td><td style="text-align: center; width: 200px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid" rowspan="2"><span style="color: #000000; font-size: 16px">Pha 20-30g/b&igrave;nh 16 l&iacute;t. Lượng nước 500-600 l&iacute;t/ha.</span><span style="color: #000000; font-size: 16px"><br /></span></td></tr><tr><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="color: #000000; font-size: 16px">Đậu phộng <br /></span></td><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;S&acirc;u xanh da l&aacute;ng<br /></span></td></tr><tr><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;L&uacute;a</span></td><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;S&acirc;u cuốn l&aacute;, nhện gi&eacute;<br /></span></td><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;500-800g/ha<br /></span></td><td style="text-align: center; width: 200px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="color: #000000; font-size: 16px">Pha 20-25g/b&igrave;nh 16 l&iacute;t. Phun 3 b&igrave;nh/1.000m<sup><font size="2">2</font></sup>. &nbsp;</span></td></tr><tr><td style="width: 150px; height: 30px; border: #c00000 2px solid"><span style="color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;Cam, qu&yacute;t, ch&egrave;<br /></span></td><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="color: #000000; font-size: 16px">Nhện đỏ, nhện trắng <br /></span></td><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid" rowspan="2"><span style="color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;600-900g/ha<br /></span></td><td style="text-align: center; width: 200px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid" rowspan="2"><span style="color: #000000; font-size: 16px">Pha 25-30g/b&igrave;nh 16 l&iacute;t. Lượng nước 500-600 l&iacute;t/ha <br /></span></td></tr><tr><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="color: #000000; font-size: 16px">&nbsp;Vải, nh&atilde;n<br /></span></td><td style="text-align: center; width: 150px; height: 30px; vertical-align: middle; border: #c00000 2px solid"><span style="color: #000000; font-size: 16px">Nhện l&ocirc;ng nhung </span></td></tr></tbody></table></span></span>Ch&uacute; &yacute;:</span></p>Ch&uacute; &yacute;: <p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">- Phun thuốc khi mật độ s&acirc;u l&agrave; 3 con/c&acirc;y.</span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">- Thuốc c&oacute; thể hỗn hợp với hầu hết c&aacute;c loại thuốc BVTV th&ocirc;ng thường kh&aacute;c. Cần phun ngay sau khi hỗn hợp.</span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: times new roman; color: #000000; font-size: 16px">- Thuốc độc với t&ocirc;m, c&aacute;, gia s&uacute;c, gia cầm.<br /></span></p></span></h5>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH SEN TRA
- Địa chỉ: 614 Đường 79, P. Phước Long B, Q.9
- Điện thoại: 08 6275 8381 - Fax: 08 3728 3294
- email: sales@sentra.com.vn
 

Top