Thủy sinh Việt Nam

manhhieuts50

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Aquagreen
- Địa chỉ: Ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- Tel, Fax: 04.22175404 ::: FaX 04.36380005
- email: contact@aquagreen.com
================================

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong nh&agrave; ở, văn ph&ograve;ng c&ocirc;ng ty, c&ocirc;ng sở hay trong cửa hiệu, nh&agrave; h&agrave;ng... những bể c&aacute; cảnh mang &yacute; nghĩa một th&uacute; chơi tao nh&atilde; được lưu truyền từ xưa, cũng như đang g&oacute;p th&ecirc;m vẻ đẹp về sự c&acirc;n bằng cho nhịp sống hiện đại.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bể c&aacute; thủy sinh - như t&ecirc;n gọi của n&oacute; - được tr&igrave;nh b&agrave;y với c&acirc;y thủy sinh kết hợp với c&aacute;c loại c&aacute; sống th&agrave;nh đ&agrave;n theo nguy&ecirc;n tắc cộng sinh. Nhờ chiếu s&aacute;ng bằng loại đ&egrave;n daylight (&aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n cho c&acirc;y quang hợp) n&ecirc;n bể c&oacute; thể bố tr&iacute; được ở những chỗ thiếu &aacute;nh s&aacute;ng để đem lại hiệu ứng đặc biệt. M&agrave;u sắc xanh n&aacute;t của &quot;vườn c&acirc;y&quot; v&agrave; lung linh của nước trong bể tạo sự tương phản với gỗ, tường đ&aacute;, c&aacute;c mảng chất liệu x&ugrave; x&igrave; kh&aacute;c nhau trong kh&ocirc;ng gian nội thất.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Một bể c&aacute; thường chiếm &iacute;t diện t&iacute;ch n&ecirc;n dễ d&agrave;ng bố tr&iacute; trong kh&ocirc;ng gian hẹp, ph&ugrave; hợp m&agrave;u sắc, chất liệu v&agrave; tỷ lệ căn ph&ograve;ng với sự tư vấn từ kiến tr&uacute;c sư v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n. B&ecirc;n cạnh vai tr&ograve; như một vật trang tr&iacute;, tiểu cảnh c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng điều h&ograve;a kh&ocirc;ng gian, hướng sinh kh&iacute; v&agrave;o kh&ocirc;ng gian sống v&agrave; l&agrave;m việc.</p>
 


First9

Thành viên mới
chơi thủy sinh đòi hỏi công chăm sóc cao lắm , hiện nhà cháu có 2 bể thủy sinh trồng trân châu nhật và xà lách nhật , hàng ngày phải cung cấp CO2. cực nhưng mỗi lần có khách đến ai cũng khen trân châu nhật bò đẹp.

chúc nhà nông chúng ta làm ăn phát đạt
 
A

aquaamazon

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Aquagreen
- Địa chỉ: Ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- Tel, Fax: 04.22175404 ::: FaX 04.36380005
- email: contact@aquagreen.com
================================


Trong nhà ở, văn phòng công ty, công sở hay trong cửa hiệu, nhà hàng... những bể cá cảnh mang ý nghĩa một thú chơi tao nhã được lưu truyền từ xưa, cũng như đang góp thêm vẻ đẹp về sự cân bằng cho nhịp sống hiện đại.
Bể cá thủy sinh - như tên gọi của nó - được trình bày với cây thủy sinh kết hợp với các loại cá sống thành đàn theo nguyên tắc cộng sinh. Nhờ chiếu sáng bằng loại đèn daylight (ánh sáng tự nhiên cho cây quang hợp) nên bể có thể bố trí được ở những chỗ thiếu ánh sáng để đem lại hiệu ứng đặc biệt. Màu sắc xanh nát của "vườn cây" và lung linh của nước trong bể tạo sự tương phản với gỗ, tường đá, các mảng chất liệu xù xì khác nhau trong không gian nội thất.
Một bể cá thường chiếm ít diện tích nên dễ dàng bố trí trong không gian hẹp, phù hợp màu sắc, chất liệu và tỷ lệ căn phòng với sự tư vấn từ kiến trúc sư và các nhà chuyên môn. Bên cạnh vai trò như một vật trang trí, tiểu cảnh còn có tác dụng điều hòa không gian, hướng sinh khí vào không gian sống và làm việc.
công ty bạn có bán phân nhật khônh ạ !
 


Top