Tiền Giang - Cung cấp cua đinh giống

  • Thread starter Congaco90
  • Ngày gửi
C

Congaco90

Guest
#1
<div><br /></div><div>&nbsp;Trại cua đinh giống (BaBa nam bộ) tổ 21 khu 4 thị trấn C&aacute;i B&egrave; tỉnh Tiền giang.</div><p>&nbsp;Chuy&ecirc;n cung cấp cua đinh giống từ 1 th&aacute;ng tuổi -&gt; 3 năm tuổi, cua đinh thịt, cua đinh nu&ocirc;i kiển, hướng dẩn kỹ thuật, cho đẻ v&agrave; ấp trứng v&agrave; nở.</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ: &Ocirc;ng Nguyễn Văn Ca</p><p>&nbsp;Địa chỉ: 405B khu 4 thị trấn C&aacute;i B&egrave; tỉnh Tiền Giang</p><p>&nbsp;SDTDD: 0913694988</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Ca
- Địa chỉ: 405B khu 4 Thi trấn Cái Bè tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại: +84 - Fax: 913694988
- email:
 

Đối tácTop