Tìm đại lý thức ăn chăn nuôi

  • Thread starter 01656552368
  • Ngày gửi
0

01656552368

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt"><strong><em><span style="font-size: 36pt; line-height: 115%; font-family: '.VnTime', sans-serif">Th</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 36pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">ư</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 36pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif"> ngỏ!</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">Lời đầu ti&ecirc;n C&ocirc;ng ty Ph&uacute; Th&agrave;nh xin gửi lời ch&uacute;c sức khỏe v&agrave; th&agrave;nh đạt tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">C&ocirc;ng ty Ph&uacute; Th&agrave;nh được th&agrave;nh lập năm 2001 với mục ti&ecirc;u l&agrave; chở th&agrave;nh một trong những C&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu Việt Nam trong ng&agrave;nh thức ăn chăn nu&ocirc;i. Suốt hơn 10 năm trưởng th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển C&ocirc;ng ty đ&atilde; mang lại những sản phẩm thức ăn chăn nu&ocirc;i c&oacute; chất lượng cao đến với người chăn nu&ocirc;i trong cả nước</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">Năm 2009 C&ocirc;ng ty cho ra đời d&ograve;ng sản phẩm mang thương hiệu OSIMIC với một <strong>chất lượng m&agrave; kh&ocirc;ng một kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o sau khi sử dụng sản phẩm của c&ocirc;ng ty l&agrave; kh&ocirc;ng y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao</strong>, OSIMIC đ&atilde; ngay lập tức chiếm được cảm t&igrave;nh của người chăn nu&ocirc;i tại c&aacute;c tỉnh H&agrave; Nam, Nam Định, Hải Dương,&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">Sau khi sản phẩm OSIMIC đ&atilde; khảng định được uy t&iacute;n, chất lượng đối với người chăn nu&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c đại l&yacute; năm 2011 C&ocirc;ng ty quyết định mở rộng thị trường sản phẩm OSIMIC nhằm đ&aacute;p ứng được sự mong mỏi của người chăn nu&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c đại l&yacute; l&agrave; c&oacute; một <strong>sản phẩm thực sự chất lượng, gi&aacute; th&agrave;nh ph&ugrave; hợp với người chăn nu&ocirc;i, lu&ocirc;n lu&ocirc;n mang lại lợi &iacute;ch cho người chăn nu&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c đại l&yacute;</strong>.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">Tại sao qu&yacute; kh&aacute;ch l&ecirc;n ph&acirc;n phối v&agrave; chăn nu&ocirc;i sản phẩm OSIMIC:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">Chất lượng tuyệt vời</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">. Khi chăn nu&ocirc;i bằng sản phẩm OSIMIC con lợn, g&agrave;, vịt&hellip; đều nhanh lớn hơn, khả năng đề kh&aacute;ng bệnh tốt hơn, chất lượng thịt đảm bảo(c&oacute; nhiều lạc, thịt ngon, thơm c&oacute; gi&aacute; trị dinh dưỡng cao với người sử dụng) so với c&aacute;c sản phẩm c&ugrave;ng loại tr&ecirc;n thị trường hiện nay. <strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng kiếm chứng với bất kỳ sản phẩm n&agrave;o c&ugrave;ng loại tr&ecirc;n thị trường để chứng minh với kh&aacute;ch h&agrave;ng về chất lượng OSIMIC</strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">Uy t&iacute;n trong kinh doanh</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">. C&ocirc;ng ty lu&ocirc;n cam kết với kh&aacute;ch h&agrave;ng chất lượng OSIMIC l&agrave; lu&ocirc;n lu&ocirc;n ổn định với ti&ecirc;u ch&iacute; cao nhất</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">Ch&iacute;nh s&aacute;ch hấp dẫn</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">. &nbsp;Ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh doanh của OSIMIC đang được thị trường đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một trong những ch&iacute;nh s&aacute;ch kinh doanh hấp dẫn nhất hiện nay đem lại nhiều quyền lợi nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; người chăn nu&ocirc;i sử dụng sản phẩm OSIMIC. <strong>Đặc biệt với việc mở rộng thị trường năm 2011 OSIMIC sẽ c&oacute; nhiều ưu đ&atilde; đối với đại l&yacute; mới của C&ocirc;ng ty</strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">Phục vụ tận t&igrave;nh chuy&ecirc;n nghiệp</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">. &nbsp;Với đội ngũ b&aacute;n h&agrave;ng năng động, với vị tr&iacute; địa l&yacute; thuận tiện cho việc vận chuyển, <strong>tiết kiệm được chi ph&iacute; vận chuyển cho nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng đặc biệt trong bối cảnh cước vận chuyển cao như hiện nay</strong>. C&ocirc;ng ty lu&ocirc;n cam kết phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng tốt nhất&hellip;&hellip;.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">Với những ưu điểm tr&ecirc;n c&ocirc;ng ty Ph&uacute; Th&agrave;nh rất mong được hợp t&aacute;c với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng về sản phẩm OSIMIC để c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t triển v&agrave; x&acirc;y dựng thương hiệu, h&igrave;nh ảnh với người chăn nu&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">Một lần nữa xin ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng những điều tốt đẹp nhất v&agrave; mong hợp t&aacute;c!</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;<strong>Đ&Agrave;O XU&Acirc;N THIỆP&nbsp; -&nbsp;&nbsp; 0165.655.2368&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mail: daoxuanthiep@yahoo.com.vn</strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">C&ocirc;ng ty Ph&uacute; Th&agrave;nh cụm C&ocirc;ng nghiệp Quỳnh Ph&uacute;c, Kim Th&agrave;nh, Hải Dương</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.5in"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐT: 03202.215.555&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: 03203.561.288</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Xuân Thiệp
- Địa chỉ: Hải Dương
- Tel, Fax: :::01656552368 FaX
- email: daoxuanthiep@yahoo.com.vn