Tìm đối tác kinh doanh các sản phẩm phân bón

  • Thread starter Công ty cổ phần thÆ°Æ¡ng mại HCM
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Công ty cổ phần thương mại HCM

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty cổ phần thương mại HCM
- Địa chỉ: 48 Trần Hưng Đạo - Hải An - Hải Phòng
- Tel, Fax: ::: FaX 031 3555997
- email: hcm1806@gmail.com
================================

<p><font face="Times New Roman" size="3">Trong những năm trở lại đ&acirc;y, t&igrave;nh h&igrave;nh n&ocirc;ng nghiệp Việt Nam c&oacute; những biến chuyển t&iacute;ch cực, năng suất v&agrave; sản lượng c&acirc;y trồng ng&agrave;y c&agrave;ng được cải thiện đ&aacute;ng kể, nhu cầu ph&acirc;n b&oacute;n cũng ng&agrave;y c&agrave;ng cao. Đ&aacute;p ứng nhu cầu thị trường về c&aacute;c sản phẩm ph&acirc;n b&oacute;n, C&ocirc;ng ty Cổ phần thương mại v&agrave; sản xuất HCM chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c sản phẩm ph&acirc;n b&oacute;n của Nh&agrave; m&aacute;y ph&acirc;n b&oacute;n DAP thuộc Tổng c&ocirc;ng ty ho&aacute; chất Việt Nam VINACHEM.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết cung cấp cho thị trường c&aacute;c sản phẩm ph&acirc;n b&oacute;n&nbsp; với chất lượng tốt nhất v&agrave; gi&aacute; cả phải chăng.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Qu&yacute; doanh nghiệp, tập thể, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua với số lượng lớn (từ 1000 tấn trở l&ecirc;n) xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty cổ phần thương mại v&agrave; sản xuất HCM</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐC: 58/239 Đ&agrave; Nẵng &ndash; Ng&ocirc; Quyền - Hải Ph&ograve;ng</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">VPĐD: 48 Trần Hưng Đạo - Hải An - Hải Ph&ograve;ng</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐT: 031 6543968&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: 031 3555997</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Mr Ngọc Trưởng ph&ograve;ng KD: 0974900666</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Bài viết tương tựTop