tìm đối tác mua Sắn lát 2012!

  • Thread starter VungHaiColtd
  • Ngày gửi
V

VungHaiColtd

Guest
#1
<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; doanh nghiệp chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c mặt h&agrave;ng N&ocirc;ng l&acirc;m sản như Sắn l&aacute;t, Ng&ocirc;, hoa quả tươi,..</p><p>hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m đối t&aacute;c kinh doanh mặt h&agrave;ng Sắn l&aacute;t kh&ocirc;, Ng&ocirc; sấy kh&ocirc; ni&ecirc;n vụ 22011 - 2012, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; khả năng cung cấp số lượng lớn, ổn định về số lượng, chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả h&agrave;ng h&oacute;a. Rất mong nhận được sự hợp t&aacute;c của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng trong việc cung cấp v&agrave; thu mua c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&agrave;y.</p><p>Li&ecirc;n hệ: C&ocirc;ng ty TNHH TM - DVTH Vững Hải</p><p>&nbsp;Mr Vững - Gi&aacute;m đốc</p><p>ĐT: 0946.50.50.88</p><p>Email: Vunghaico.ltd@gmail.com</p><p>Website: http://vunghai.yell.vn <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cong ty TNHH TM - DVTH Vung Hai
- Địa chỉ: Thon Ho - Kien Lao - Luc Ngan - Bac Giang
- Điện thoại: 02406339471 - Fax: 01633685635
- email: Vunghaico.ltd@gmail.com
 

Đối tác


Top