Tìm đối tác trong lĩnh vực củi mùn cưa, củi dăm bào, củi bã mía

  • Thread starter hitdetech
  • Ngày gửi
hitdetech

hitdetech

Lữ khách
#1
<h1>Th&ocirc;ng số củi m&ugrave;n cưa HITDETECH</h1><h1> </h1><h1> </h1><h1> </h1><h1> </h1><h1> </h1><h1> Đường k&iacute;nh củi m&ugrave;n cưa: 90mm - 130 mm<br /> Chiều d&agrave;i củi m&ugrave;n cưa: 100 - 400 mm<br /> Độ ẩm củi m&ugrave;n cưa: dưới 8%<br /> Nhiệt trị củi m&ugrave;n cưa: 4200 - 4500 Kcal/Kg<br /> Độ tro củi m&ugrave;n cưa: 2%<br /> H&agrave;m lượng SO2 trong củi m&ugrave;n cưa: &lt; 0.01%</h1><h1> </h1><h1> </h1><h1> </h1><h1> Đ&oacute;ng g&oacute;i: 25kg hoặc 45 ~ 55kg.<br /> HI-T.,JSC chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp CUI M&Ugrave;N CƯA &Eacute;P KHỐI , CỦI M&Ugrave;N CƯA DẠNG THANH, VI&Ecirc;N N&Eacute;N M&Ugrave;N CƯA. B&Atilde; M&Iacute;A &Eacute;P KHỐI... Để thay thế cho c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c như Than đ&aacute;, Dầu, Gas&hellip;. Củi m&ugrave;n cưa giảm rất lớn chi ph&iacute; nhi&ecirc;n liệu v&agrave; mang lại lợi nhuận tối ưu cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Đồng thời đ&acirc;y củi m&ugrave;n cưa l&agrave; nguồn năng lượng Sạch, kh&ocirc;ng độc hại v&agrave; g&oacute;p phần bảo vệ m&ocirc;i trường.</h1><h1> </h1><h1><br /> C&ocirc;ng ty Cổ phần Ph&aacute;t triển C&ocirc;ng nghệ HI-T l&agrave; đơn vị trực tiếp thiết kế, chế tạo d&acirc;y chuyền sản xuất củi m&ugrave;n cưa, vi&ecirc;n n&eacute;n m&ugrave;n cưa, kiện &eacute;p m&ugrave;n cưa, b&atilde; m&iacute;a, l&otilde;i ng&ocirc; n&ecirc;n c&oacute; thể đ&aacute;p ứng được c&aacute;c y&ecirc;u cầu về mẫu m&atilde;, k&iacute;ch thước, quy c&aacute;ch, th&ocirc;ng số của củi đốt m&ugrave;n cưa, vi&ecirc;n n&eacute;n m&ugrave;n cưa, kiện &eacute;p m&ugrave;n cưa của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng nếu c&oacute; đơn h&agrave;ng với số lượng lớn.</h1><h1> Củi m&ugrave;n cưa HITDETECH- Năng lượng xanh, sạch, tiết kiệm chi ph&iacute; nhi&ecirc;n liệu.</h1><h1> Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu mua củi m&ugrave;n cưa, củi dăm b&agrave;o xin li&ecirc;n hệ trực tiếp:</h1><h1> Li&ecirc;n hệ:</h1><h1> Nguyen Van Son</h1><h1> M: 0978.342.559</h1><h1> </h1><h1><br /> HI-T TECHNOLOGY DEVELOPMENT J.S.C</h1><h1> </h1><h1><br /> A: Floor 5, cell 36, slot 2 Den Lu 1, Hoang Mai ,Ha Noi</h1><h1> </h1><h1> T: (084)-436.343.554<br /> F: (084)-435.665.147</h1><h1> M: 0978.342.559</h1><h1> E:nguyenvanson188@gmail.com</h1><h1> W: <a target="_blank" href="http://www.hitdetech.vn/">www.hitdetech.vn</a></h1>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Sơn
- Địa chỉ: Tầng 5, Ô 36, Lô 2, KĐT Đền Lừ I, Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: 0978 342 559 - Fax: 04 35665147
- email: hitdetech@gmail.com
 

Đối tácTop