tìm hàng thuốc bvtv

#1
<div align="center" id="yui_3_2_0_14_131657498106654"><font size="5">cửa h&agrave;ng vật tư n&ocirc;ng nghiệp <br /> </font><br /></div><div align="center" id="yui_3_2_0_14_131657498106659"><font size="5">Hữu Hạnh<br /> </font></div><p><font size="5">76,l&yacute; thường kiệt thị x&atilde; hồng ngự đồng th&aacute;p</font></p><p><font size="3">hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m mua h&agrave;ng chợ đen nếu ai c&oacute; gi&aacute; tốt về c&aacute;c mặt h&agrave;ng của an giang v&agrave; an n&ocirc;ng th&igrave; hay li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i.ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&acirc;n t&igrave;m h&agrave;ng amitatop<br /></font></p><p><font size="3">đt: 0987 033 126</font> <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần hữu lợi
- Địa chỉ: 76 lý thường kiệt thị xã hồng ngự đồng tháp
- Điện thoại: 0987033126 - Fax:
- email: tranhuuloi1990@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx