Tìm kiếm đại lý, cửa hàng cho chế phẩm sinh học

  • Thread starter meici
  • Ngày gửi
M

meici

Guest
#1
<p>C&ocirc;ng ty TNHH MTV Sinh học n&ocirc;ng nghiệp Văn Giang hiện đang t&igrave;m kiếm cửa h&agrave;ng, đại l&iacute; ti&ecirc;u thụ 2 dạng chế phẩm sinh học l&agrave; KETOMIUM v&agrave; ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; AT vi sinh</p><p>KETOMIUM l&agrave; dạng thuốc trừ nấm sinh học. Đặc trị được bệnh thối th&acirc;n thối rễ tr&ecirc;n ti&ecirc;u, c&agrave; ph&ecirc;, cao su, điều. Th&aacute;n thư tr&ecirc;n xo&agrave;i, c&acirc;y c&oacute; m&uacute;i, ớt. H&eacute;o xanh vi khuẩn tr&ecirc;n c&agrave; chua, c&agrave; t&iacute;m, ớt. H&eacute;o Fusarium tr&ecirc;n c&agrave; chua, dưa hấu, dưa chuột. Phấn trắng, sương mai bầu b&iacute;. Thối ướt, thối đen tr&ecirc;n cải bắp, h&agrave;nh tỏi...</p><p>Quy c&aacute;ch chai 400ml gi&aacute; 149.000 đồng <br /></p><p>Ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; AT vi sinh c&oacute; th&agrave;nh phần gồm c&aacute;c yếu tố dinh dưỡng đa<br /> lượng, vi lượng, c&aacute;c chủng vi sinh vật: Actinomycetes, Bacillus subtillis,<br /> Rhodopseudomonas, Saccharomyces cerevisiae,c&oacute; c&ocirc;ng dụng k&iacute;ch th&iacute;ch sự tăng<br /> trưởng từ rễ, cải thiện hiệu quả sự hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất. K&iacute;ch th&iacute;ch<br /> sự ra hoa đậu quả tr&ecirc;n c&acirc;y trồng. K&iacute;ch th&iacute;ch tăng trưởng từ gốc, th&acirc;n l&aacute;, hoa,<br /> tr&aacute;i c&acirc;y. Tăng số lượng, chất lượng, sản lượng<br /> &Aacute;p dụng tr&ecirc;n nhiều loại c&acirc;y trồng: Ch&egrave;, hồ ti&ecirc;u, c&agrave; ph&ecirc;, cao su, cam qu&yacute;t,<br /> chanh, xo&agrave;i, sầu ri&ecirc;ng, ch&ocirc;m ch&ocirc;m, dưa chuột, cải bắp, măng t&acirc;y, c&agrave; chua, ớt,<br /> l&uacute;a, ng&ocirc;, hoa c&acirc;y cảnh...<br /> Pha 20-40cc/20 l&iacute;t nước phun thường xuy&ecirc;n 7-15 ng&agrave;y/lần. Phun đều l&ecirc;n mặt l&aacute;<br /> hoặc tưới, tr&aacute;nh phun giữa trưa nắng. C&oacute; thể kết hợp với ph&acirc;n h&oacute;a học<br /> hoăcnhững chế phẩm BVTV kh&aacute;c.<br /> Quy c&aacute;ch một chai 1l&iacute;t gi&aacute; 49.500 đồng</p><p>Ai quan t&acirc;m v&agrave; c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ qua mail v&agrave; số điện thoại để c&oacute; th&ecirc;m th&ocirc;ng tin <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Thị Tình
- Địa chỉ: Ngõ 79 Trần Cung, Hà Nội
- Điện thoại: 01258338257 - Fax:
- email: tinhpham1910@gmail.com