Tìm mua máy sấy hạt sen

  • Thread starter Tạ Chu Văn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Tạ Chu Văn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tạ Chu Văn
- Địa chỉ: Bình Thạnh - Tp.HCM
- Tel, Fax: 0902.4999.30 ::: FaX
- email: chuvansgt@gmail.com
================================

<p>&nbsp;</p><p><strong><font size="4">&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m mấy sấy hạt sen kh&ocirc; th&agrave;nh phẩm. Đơn vị n&agrave;o c&oacute; thể cung cấp th&igrave; cho ch&uacute;ng t&ocirc;i th&ocirc;ng tin về loại m&aacute;y v&agrave; bảng b&aacute;o gi&aacute;. Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn! </font></strong></p><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td align="left" class="menu"><p><strong><font size="4">Chi tiết xin li&ecirc;n hệ: </font></strong></p><p><strong><font size="4">Mr.Chu Văn ĐT: 0902.4999.30 </font></strong></p><p><strong><font size="4">Email: chuvansgt@gmail.com Y.M: mr_titop Địa chỉ: B&igrave;nh Thạnh - Tp.HCM</font></strong></p></td> </tr> <tr> <td align="center" style="height: 25px"><strong><font size="4">&nbsp;</font></strong></td> <td align="left" class="menu">&nbsp;</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top