tim người dọn dẹp nghĩa trang, nghĩa địa tại đà nẵng

canhvip35

Lữ khách
#1
<h2 style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 15px; font-weight: inherit; text-align: left; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; border-width: 0px">B&ecirc;n m&igrave;nh chuy&ecirc;n nhận sửa chữa, dọn dẹp c&acirc;y dại mọc tr&ecirc;n nghĩa trang của bạn</h2><h2 style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 15px; font-weight: inherit; text-align: left; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; border-width: 0px">TRỒNG C&Acirc;Y MỚI TẠI NGHĨA TRANG, PH&Ugrave; HỢP VỚI VĂN H&Oacute;A VIỆT NAM.</h2><h2 style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 15px; font-weight: inherit; text-align: left; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; border-width: 0px">BẢNG GI&Aacute;:</h2><h2 style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 15px; font-weight: inherit; text-align: left; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; border-width: 0px">Dọn dẹp c&acirc;y dại : 15.000 ngh&igrave;n/ 1 met vu&ocirc;ng</h2><h2 style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 15px; font-weight: inherit; text-align: left; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; border-width: 0px">Trồng c&acirc;y trang tr&iacute; nghĩa trang: t&ugrave;y theo loại c&acirc;y trồng m&agrave; gi&aacute; tiền sẽ kh&aacute;c nhau</h2><h1 style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 15px; font-weight: inherit; text-align: left; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; border-width: 0px">li&ecirc;n hệ:0935763643 gặp anh CẢNH,tại đ&agrave; nẵng</h1><div style="text-align: left"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 17px"><br /></span></font></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn bá cảnh
- Địa chỉ: đà nẵng
- Điện thoại: 0935763643 - Fax:
- email: vipchanbo35@yahoo.com
 

Top