Tìm nhà cung cấp Pallet gỗ, Dăm gỗ và Mùn cưa

  • Thread starter nguyenduy8668
  • Ngày gửi
N

nguyenduy8668

Lữ khách
#1
<span class="lblLabel">Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; rất nhiều đơn h&agrave;ng xuất khẩu mặt h&agrave;ng Dăm gỗ v&agrave; M&ugrave;n cưa...<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn hợp t&aacute;c với c&aacute;c cơ sở sản xuất c&aacute;c mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n để thực hiện đơn h&agrave;ng.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ n&acirc;ng cao lợi nhuận của qu&yacute; c&ocirc;ng ty v&agrave; tiến h&agrave;nh mọi thủ tục ph&aacute;p l&yacute; li&ecirc;n quan<br />Qu&yacute; c&ocirc;ng ty quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ<br /><br />Nguyen Duy - Exporting &amp; Importing Trader<br />Mobile&nbsp;&nbsp; : 0983.0888.96<br />Yhoo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : nguyenduy8668<br />Mail&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : goodproductscheappricetrader@gmail.com<br />Cảm ơn đ&atilde; đọc tin !!!</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 

Đối tác


Top