tìm nhà cung ứng phân bón và thuốc bào vệ thưc vật

  • Thread starter tranhuuloi1990
  • Ngày gửi
tranhuuloi1990

tranhuuloi1990

Lữ khách
#1
<div align="center" id="yiv193070287yui_3_2_0_15_131780022726654"><font size="5">cửa h&agrave;ng </font><font size="5">vật tư n&ocirc;ng nghiệp</font></div><div align="center" id="yiv193070287yui_3_2_0_15_131780022726654">&nbsp;</div><div align="center"><font size="6" color="#ff0033">Hữu Hạnh</font></div><div align="center" id="yiv193070287yui_3_2_0_13_1318313952999135"><font size="5">76, l&yacute; thường kiệt thị x&atilde; hồng ngự tỉnh đồng th&aacute;p </font></div><p><font size="3">xin ch&agrave;o mọi người</font></p><p><font size="3">em t&ecirc;n l&agrave; lợi hiện em đang cần t&igrave;m ph&acirc;n b&oacute;n g&oacute;c chuy&ecirc;n cho l&uacute;a</font></p><p><font size="3">NPK 20-20-15-7 , NPK 20-20-15 + te gi&aacute; tốt để cung cấp cho n&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave;o vụ h&egrave; thu tới đ&acirc;y</font></p><p><font size="3">b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; những sản phẩm thuốc bảo vệ thưc vật chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho l&uacute;a như thuốc trừ s&acirc;u v&agrave; thuốc bệnh thuốc m&ograve;, chưa ph&aacute;t triển tại thị trường thị x&atilde; hồng ngự tỉnh đồng th&aacute;p</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần hữu lợi
- Địa chỉ: 76, lý thường kiệt thị xã hồng ngự đồng tháp
- Điện thoại: 0987 033 126 - Fax:
- email: tranhuuloi1990@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop