Tìm nhà đầu tư chiến lược, các nguồn tài chính nhàn rỗi để cùng hợp tác kinh doanh – cam kết lợi nhu

  • Thread starter ngan.bdshn@yahoo.com
  • Ngày gửi
N

ngan.bdshn@yahoo.com

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần phát triển dự án Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt">T&igrave;m nh&agrave; đầu tư chiến lược, c&aacute;c nguồn t&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave;n rỗi để c&ugrave;ng hợp t&aacute;c kinh doanh &ndash; cam kết lợi nhuận cao, tuyệt đối an t&ograve;an</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i hoạt động chuy&ecirc;n nghiệp trong lĩnh vực m&ocirc;i giới v&agrave; đầu tư bất động sản, đầu tư dự &aacute;n, đầu tư v&agrave; tư vấn t&agrave;i ch&iacute;nh, do nhu cầu ph&aacute;t triển ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m những c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nguồn tiền nh&agrave;n rỗi để c&ugrave;ng hợp t&aacute;c kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản &ndash; t&agrave;i ch&iacute;nh ng&acirc;n h&agrave;ng.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Với kinh nghiệm v&agrave; sự am hiểu s&acirc;u sắc về thị trường bất động sản v&agrave; t&agrave;i ch&iacute;nh sẽ lu&ocirc;n lu&ocirc;n l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng mọi nh&agrave; đầu tư về lợi nhuận v&agrave; sự an to&agrave;n về đồng vốn của qu&yacute; vị! </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">C&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&oacute; nhu cầu, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">C&ocirc;ng ty CP ph&aacute;t triển dự &aacute;n H&agrave; Nội</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">M1/ 11 ng&otilde; 30 Nguyễn Thị Định ( T&ograve;a nh&agrave; 6 tầng đối diện Quỹ t&iacute;n dụng nh&acirc;n d&acirc;n trung ương, c&aacute;ch mặt đường Trần Duy Hưng 50m )</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Mr Phong -&nbsp; trưởng ph&ograve;ng t&agrave;i ch&iacute;nh: 0944.8888.93 &ndash; 098.99.178.99</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p>
 

Top