Tìm nhà phân phối.

  • Thread starter Nguyá»…n Minh Quang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyá»…n Minh Quang

Guest
#1
<font face="Times New Roman"><font size="4">C&ocirc;ng ty Ứng dụng v&agrave; Ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ l&agrave; doanh nghiệp Nh&agrave; nước, trực thuộc Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m đối t&aacute;c l&agrave; c&aacute;c đại l&yacute; trong nước để ph&acirc;n phối sản phẩm Dezosan Wigor:&nbsp;</font>&nbsp; <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong>DEZOSAN WIGOR</strong></font><strong><br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman"><font size="4">Chất khử tr&ugrave;ng kh&ocirc; dạng bột</font><br /></font></strong><font size="3">Dezosan Wigor l&agrave; một sản phẩm khử tr&ugrave;ng kh&ocirc; c&oacute; t&aacute;c động rất rộng, đảm bảo t&iacute;nh hiệu quả cao v&agrave; diệt tr&ugrave;ng l&acirc;u d&agrave;i tại chuồng nu&ocirc;i. <br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">Dezosan Wigor được cấp giấy chứng nhận của Viện vệ sinh quốc gia v&agrave; Bộ Y tế Ba Lan s&ocirc; 3098/07 v&agrave; được hỗ trợ bởi Hiệp hội khoa học Th&uacute; y Ba Lan<br /></font><font size="3">T&aacute;c dụng của Dezosan Wigor:<br /></font><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Diệt vi khuẩn, vi r&uacute;t v&agrave; nấm hiệu quả<br /></font><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Diệt ấu tr&ugrave;ng ruồi<br /></font><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Cải thiện vi kh&iacute; hậu chuồng nu&ocirc;i<br /></font><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Giảm lượng ammoniac<br /></font><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Giữ kh&ocirc; r&aacute;o khu vực được khử tr&ugrave;ng<br /></font><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Gi&uacute;p khử tr&ugrave;ng l&acirc;u v&agrave; hiệu quả<br /></font><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">&nbsp;Kh&ocirc;ng g&acirc;y độc hại cho người v&agrave; vật nu&ocirc;i<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">C&oacute; thể sử dụng khi vật nu&ocirc;i đang ở trong chuồng<br /></font><font size="3">Mục đ&iacute;ch: <br /></font><font size="3">Dezosan Wigor được điều chế để khử tr&ugrave;ng chuồng trại chăn nu&ocirc;i. Dezosan Wigor c&oacute; thể được sử dụng rộng r&atilde;i để diệt tr&ugrave;ng cho c&aacute;c trang trại như: lợn, gia s&uacute;c, gia cầm, ngựa, thỏ, chim bồ c&acirc;u v.v&hellip; nơi c&oacute; mật độ động vật cao. <br /></font><font size="3">C&aacute;ch d&ugrave;ng: <br /></font><font size="3">Rắc 25 &ndash; 100g/m<sup>2</sup> Dezosan Wigor&nbsp; tr&ecirc;n bề mặt chuồng nu&ocirc;i. Tiến h&agrave;nh khử tr&ugrave;ng 7 ng&agrave;y một lần. Nếu sử dụng lần đầu phải thực hiện h&agrave;ng ng&agrave;y trong 3 ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n, sau đ&oacute; cứ 7 ng&agrave;y khử tr&ugrave;ng một lần.<br /></font><font size="3">Hoạt chất: <br /></font><font size="3">Chloramine &ndash; T CAS: 127-65-1 (bao gồm 0,2% trọng lượng)<strong><em><br /></em></strong></font><font size="3">Đ&oacute;ng g&oacute;i: 2, 10 v&agrave; 25kg<br /></font><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong></strong><font size="3"><br /></font><font size="4">C&ocirc;ng ty Ứng dụng v&agrave; ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ - NEAD<br />Địa chỉ: 59 L&yacute; Thường Kiệt-Ho&agrave;n Kiếm-H&agrave; Nội</font></p><p><u><em><strong><font size="4">Mr.Quang 0947.339.225 </font></strong></em></u><br /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Minh Quang
- Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt-Hoàn Kiếm - Hà Nội.
- Tel, Fax: 0947.339.225
- email: quangnv08@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top