TPHCM.MUA BÁN HEO RỪNG GIỐNG THỊT-BAO TIÊU SẢN PHẨM ĐẦU RA 1.2.2012

  • Thread starter heorungminhphat
  • Ngày gửi
H

heorungminhphat

Guest
#1
<p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><em style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;TRANG TRẠI HEO RỪNG</strong>&nbsp;</em></span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">MINH PH&Aacute;T</strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;-&nbsp;<em style="-webkit-box-shadow: none !important">TP</em>.<em style="-webkit-box-shadow: none !important">HỒ CH&Iacute; MINH</em>&nbsp;</strong><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">==================================================&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng giống v&agrave; heo rừng thịt .</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Heo rừng Th&aacute;i Lan v&agrave; Heo rừng Việt Nam, đủ loại, với giấy tờ hợp lệ .</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Cung cấp t&agrave;i liệu kỹ thuật miễn ph&iacute;.&nbsp;</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hoặc tham quan xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Địa chỉ:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">A12/22A1 Đường Bao X&oacute;m Hố</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Ấp 1 - X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n - Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - TP.HCM</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Điện thoại :&nbsp;</span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">22 438 329 .</strong><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Fax :&nbsp;</span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">38 415 219 .</strong><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Email&nbsp;</span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">:</strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:heorunghcm@yahoo.com.vn">heorunghcm@yahoo.com.vn</a></strong><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Website :&nbsp;</span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">heorungminhphat.</strong><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">- Li&ecirc;n hệ :&nbsp;</span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Anh Lễ : 090 3 926 912 &ndash; Anh B&igrave;nh : 090 7 471 999 .</strong><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /><br /></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thuận Lễ
- Địa chỉ: A 12 / 22 A 1 Ấp 1 - Xã Tân Kiện - Huyện Bình Chánh
- Điện thoại: 090 3 926 912 - Fax:
- email: thaotri_ltd@yahoo.com