Trải bạt HDPE ao nuôi tôm

  • Thread starter Trần Văn Khải
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Văn Khải

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Khải
- Địa chỉ: 10/7 đường, kp1, p. Linh Tây, q. Thủ Đức, tp HCM
- Tel, Fax: 0909679777 ::: FaX 0837205995
- email: khai.apo@gmail.com
================================

<font face="Times New Roman"><strong>Vải địa kỹ thuật chống thấm HDPE</strong><br /></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Vải địa kỹ thuật chống thấm HDPE</strong>, hay c&ograve;n được biết với thuật ngữ <strong>M&agrave;ng chống thấm HDPE</strong>, l&agrave; một loại vải được sử dụng như l&agrave; một vật liệu trong x&acirc;y dựng.<br /></font></font><font face="Times New Roman"><strong>Cấu tạo</strong><br /></font><font face="Times New Roman" size="3">M&agrave;ng chống thấm </font><a title="HDPE (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=HDPE&amp;action=edit&amp;redlink=1" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">HDPE</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> l&agrave; nhựa </font><a title="PE" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/PE" target="_blank"><font color="#003399" face="Times New Roman" size="3">PE</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> c&oacute; </font><a title="Ph&acirc;n tử lượng (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%A2n_t%E1%BB%AD_l%C6%B0%E1%BB%A3ng&amp;action=edit&amp;redlink=1" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">trọng lượng ph&acirc;n tử</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> lớn chiếm 9</font><font size="3"><font face="Times New Roman">4%, 6% <a title="Than hoạt t&iacute;nh" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Than_ho%E1%BA%A1t_t%C3%ADnh" target="_blank"><font color="#003399">than hoạt t&iacute;nh</font></a> v&agrave; c&aacute;c <a title="Hoạt chất (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ho%E1%BA%A1t_ch%E1%BA%A5t&amp;action=edit&amp;redlink=1" target="_blank">hoạt chất</a> chống <a title="Oxi ho&aacute; (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxi_ho%C3%A1&amp;action=edit&amp;redlink=1" target="_blank">oxi ho&aacute;</a>. Sản phẩm nhựa PE tạo th&agrave;nh qua qu&aacute; tr&igrave;nh <a title="Đồng tr&ugrave;ng hợp (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%93ng_tr%C3%B9ng_h%E1%BB%A3p&amp;action=edit&amp;redlink=1" target="_blank">đồng tr&ugrave;ng hợp</a> của c&aacute;c ph&acirc;n tử <a title="Etylen" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Etylen" target="_blank"><font color="#003399">etylen</font></a> (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>) với nhau dưới điều kiện nhiệt độ, &aacute;p suất v&agrave; x&uacute;c t&aacute;c th&iacute;ch hợp hay c&ograve;n gọi l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh Polime ho&aacute;. Kh&iacute; etylen được tạo ra từ qu&aacute; tr&igrave;nh craking dầu th&ocirc;.<br /></font></font><font face="Times New Roman"><strong>Khả năng chống chịu</strong><br /></font><font size="3"><font face="Times New Roman">C&oacute; khả năng kh&aacute;ng tia tử ngoại (UV), chịu được h&oacute;a chất<br /></font></font><font face="Times New Roman"><strong>Ứng dụng</strong><br /></font><ul><li class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">D&ugrave;ng l&agrave;m lớp l&oacute;t dải dưới đ&aacute;y c&aacute;c </font><a title="B&atilde;i ch&ocirc;n lấp (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A3i_ch%C3%B4n_l%E1%BA%A5p&amp;action=edit&amp;redlink=1" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">b&atilde;i ch&ocirc;n lấp</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> chất thải rắn, c&oacute; t&aacute;c dụng ngăn kh&ocirc;ng cho nước r&aacute;c ngấm ra m&ocirc;i trường b&ecirc;n ngo&agrave;i. </font><br /></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Chống thấm cho c&aacute;c ao, hồ tự nhi&ecirc;n ở c&aacute;c khu vực đất c&aacute;t. <br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Chống thấm đập thủy lợi, k&ecirc;nh dẫn d&ograve;ng. <br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Chống thấm cho c&aacute;c ao nu&ocirc;i trồng thủy sản tr&ecirc;n c&aacute;t. <br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Chống thấm cho c&aacute;c b&atilde;i thải xỉ của c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện, c&aacute;c khu vực khai th&aacute;c kho&aacute;ng sản <br /></font></font></li><li class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">Chống thấm cho c&aacute;c bồn chứa, bể chứa xăng dầu... <br /></font></font></li></ul><font size="3"><font face="Times New Roman">1. Ứng dụng trong nu&ocirc;i trồng thủy sản<br /></font></font><font face="Times New Roman" size="3">M&agrave;ng chống thấm hdpe c&oacute; thể được sử dụng khi x&acirc;y dựng hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m tr&ecirc;n đất c&aacute;t, đất chua ph&egrave;n v&agrave; c&aacute;c loại đất xấu kh&aacute;c; cải tạo ao hồ cũ (</font><a title="Nhiễm ph&egrave;n (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nhi%E1%BB%85m_ph%C3%A8n&amp;action=edit&amp;redlink=1" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">nhiễm ph&egrave;n</font></a><font face="Times New Roman" size="3">, </font><a title="Nhiễm bẩn (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nhi%E1%BB%85m_b%E1%BA%A9n&amp;action=edit&amp;redlink=1" target="_blank"><font face="Times New Roman" size="3">nhiễm bẩn</font></a><font face="Times New Roman" size="3">); bảo vệ nguồn nước, tr&aacute;nh sự x&acirc;m nhập của vi khuẩn v&agrave; sinh vật...</font><br /><font size="3"><font face="Times New Roman"><em>C&aacute;c ưu điểm</em><br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">a. Chủ động giữ nước:<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Kh&ocirc;ng mất nước do thấm, giảm chi ph&iacute; bơm nước v&agrave;o hồ Bảo đảm chiều s&acirc;u mực nước trong hồ theo y&ecirc;u cầu, duy tr&igrave; được mất độ t&ocirc;m theo c&aacute;c mực nước thiết kế<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">b. Bảo đảm lượng oxy trong nước:<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Ngăn ngừa hiện tượng lắng đọng oxy xuống lớp b&ugrave;n mềm nh&atilde;o dưới đ&aacute;y ao, giảm lượng ti&ecirc;u hao oxy do sinh vật sống trong nền đất dứơi đ&aacute;y ao, giảm được thiết bị sục kh&iacute; v&agrave; giảm chi ph&iacute; điện để tạo oxy.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">c. Duy tr&igrave; chất lượng nước v&agrave; cải thiện tỉ lệ chuyển đổi thức ăn:<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Loại trừ nước đục do x&oacute;i m&ograve;n bờ hoặc do lớp b&ugrave;n đất mềm dưới đ&aacute;y hồ g&acirc;y ra Do lượng nước trong ao &iacute;t thay đổi n&ecirc;n dễ d&agrave;ng duy tr&igrave; h&agrave;m lượng oxy h&ograve;a tan, độ chua, độ mặn tron ao Bề mặt cứng v&agrave; trơn l&aacute;ng của m&agrave;ng HDPE bảo đảm dễ d&agrave;ng rửa sạch đ&aacute;y hồ trước khi cho nước v&agrave;o. Nước chất lượng xấu như nước nhiễm chua ph&egrave;n, hữu cơ, x&aacute;c động vật, vi khuẩn trong nền đ&aacute;y ao kh&ocirc;ng thể th&acirc;m nhập v&agrave;o ao. Đ&aacute;y hồ cứng, sạch bảo đảm thức ăn kh&ocirc;ng lẫn v&agrave;o lớp b&ugrave;n mềm dưới đ&aacute;y ao n&ecirc;n cải thiện được tỉ lệ chuyển đổi thức ăn, tăng khả năng ăn của t&ocirc;m dưới đ&aacute;y. Chất lượng nước tốt v&agrave; đ&aacute;y hồ sạch bảo đảm t&ocirc;m khỏe mạnh v&agrave; kh&ocirc;ng bị nhiễm bẩn n&ecirc;n chất lượng t&ocirc;m cao hơn.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">d. Giảm rủi ro bệnh tật<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Bề mặt trơn cứng của m&agrave;ng HDPE dễ d&agrave;ng diệt khuẩn sau khi thu hoạch. Nước trong hồ được c&aacute;ch ly triệt để với m&ocirc;i trường đất b&ecirc;n ngo&agrave;i n&ecirc;n ngăn ngừa được sự ph&aacute;t triển của k&yacute; sinh tr&ugrave;ng hay sinh vật mang mầm bệnh kh&aacute;c m&agrave; n&oacute; thường t&iacute;ch tụ trong lớp đất mềm yếu dưới đ&aacute;y ao. Thường th&igrave; kh&ocirc;ng cần phải d&ugrave;ng thuốc mạnh n&ecirc;n t&ocirc;m kh&ocirc;ng bị nhiễm thuốc v&agrave; v&igrave; vậy chi ph&iacute; chế biến thấp hơn. Nếu hồ bị nhiễm bệnh, c&oacute; thể khử tr&ugrave;ng dễ d&agrave;ng v&agrave; nhanh ch&oacute;ng đư hồ trở lại sử dụng.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">e. Thuận tiện cho thu hoạch<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Nhờ bề mặt trơn cứng của đ&aacute;y v&agrave; bờ ao n&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c thu hoạch dễ d&agrave;ng v&agrave; kh&ocirc;ng bị thất tho&aacute;t do t&ocirc;m lẫn trong b&ugrave;n hoặc ẩn nấp trong c&aacute;c hang lỗ. Thời gian thu hoạch nhanh hơn, sức khỏe v&agrave; vệ sinh tốt hơn, do đ&oacute; chất lượng sản phẩm khi đưa đến nh&agrave; m&aacute;y chế biến bảo đảm tốt hơn.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">f. Dễ d&agrave;ng l&agrave;m vệ sinh<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">C&aacute;c hệ thống tho&aacute;t nước tự l&agrave;m sạch đ&aacute;y ao c&oacute; thể dễ d&agrave;ng lắp đặt với m&agrave;ng HDPE Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i, c&aacute;c chất thải v&agrave; cặn b&atilde; c&oacute; thể được ph&aacute;t hiện dễ d&agrave;ng v&agrave; dọn sạch theo y&ecirc;u cầu. Sau khi thu hoạch, c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh đ&aacute;y hồ v&agrave; diệt khuẩn rất dễ d&agrave;ng thường l&agrave; bằng c&aacute;ch rửa nước v&agrave; phơi nắng với nh&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave; thời gian &iacute;t hơn nhiều so với ao đất.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">i. Quay v&ograve;ng thời vụ nhanh<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">R&uacute;t ngắn thời gian l&agrave;m vệ sinh v&agrave; phơi ao diệt khuẩn, thường chỉ trong v&ograve;ng 7 đến 10 ng&agrave;y trong khi ao đất phải mất gần 1 th&aacute;ng. Kh&ocirc;ng mất thời gian nạo v&eacute;t, sửa chữa bờ ao, kh&ocirc;ng tốn thời gian v&agrave; chi ph&iacute; cho việc khử ph&egrave;n.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">k. Bảo vệ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i tốt hơn<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Đ&aacute;y v&agrave; bờ ao kh&ocirc;ng bị x&oacute;i lỡ, loại trừ được tạp chất v&agrave; b&ugrave;n đất trong ao nu&ocirc;i Quan s&aacute;t đ&aacute;y v&agrave; bờ hồ tốt hơn, dễ d&agrave;ng nhận biết sự ph&aacute;t triển của t&ocirc;m, sự sinh trưởng của tảo.v.v... Dể d&agrave;ng lắp đặt hệ thống xả chất bẩn, bảo đảm chất lượng nước trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Đặc biệt rất hiệu quả cho nu&ocirc;i t&ocirc;m thẻ ch&acirc;n trắng.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">l. Chi ph&iacute; vận h&agrave;nh v&agrave; bảo tr&igrave; thấp hơn<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Giảm chi ph&iacute; bảo dưỡng như c&ocirc;ng t&aacute;c bồi đắp bờ ao, sửa chữa đ&aacute;y ao Giảm chi ph&iacute; trong c&ocirc;ng t&aacute;c thu hoạch, l&agrave;m vệ sinh, diệt khuẩn, khử ph&egrave;n Giảm chi ph&iacute; thức ăn v&agrave; chi ph&iacute; bơm nước, sục kh&iacute;, bơm oxy Ao nu&ocirc;i c&oacute; thể được thiết kế s&acirc;u v&agrave; rộng hơn n&ecirc;n vừa giảm được chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng vừa tăng mật độ con giống.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">n. Sản lượng ổn định v&agrave; chất lượng cao hơn<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Do bảo đảm được chất lượng nước, giảm rủi ro bệnh tật n&ecirc;n &iacute;t dịch bệnh bất thường, sản lượng được ổn định. Chiều s&acirc;u nước trong ao c&oacute; m&agrave;ng HDPE từ 1,6m đến 1,8m, mật độ con giống được thả khoảng 50con/m2, cao gấp 1,5 đến 2 lần so với ao đất thường c&oacute; mực nước khoảng 0,8m đến 1,2m, v&igrave; vậy sản lượng cao hơn. Đ&aacute;y ao sạch, chất lượng nước tốt, hệ số chuyển đổi thức ăn bảo đảm n&ecirc;n t&ocirc;m khoẻ mạnh v&agrave; kh&ocirc;ng bị nhiễm bẩn.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">----<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><u>Li&ecirc;n hệ:</u></strong> Nh&agrave; ph&acirc;n phối của h&atilde;ng GSE, <br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>C&ocirc;ng ty APO</strong><br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Địa chỉ: 10/7 đường 9, kp1, phường Linh T&acirc;y, quận Thủ Đức, tp HCM.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Đt: 08 38 89 17 95<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Fax: 08 37 20 59 95<br /></font></font><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:khai.apo@gmail.com"><font color="#003399" face="Times New Roman" size="3">khai.apo@gmail.com</font></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> <br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Di động: 0909 679 777 (Trần Văn Khải)<br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top