Trại chồn Nhung đen, Nhím giống Quảng Nam. ĐT:0905.251.952

#1
<p><strong>B&aacute;n chồn Nhung đen, Nh&iacute;m giống Ph&uacute; Ninh, Quảng Nam.</strong></p><p>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">K&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave; b&agrave; con!</span><strong style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</strong><span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">Xin giới thiệu Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i nu&ocirc;i nh&iacute;m, chồn nhung đen với số lượng lớn,</span><span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><strong style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">giống nh&iacute;m bờm</strong><span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">to con, mắn đẻ. Trọng lượng đạt từ</span><span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><strong style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">10kg</strong><span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">trở l&ecirc;n khi tr&ograve;n 1 năm tuổi. Trọng lượng tối đa đạt tr&ecirc;n</span><span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><strong style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">20kg</strong><span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">.&nbsp; Thời gian sinh sản li&ecirc;n tục tr&ecirc;n</span><span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><strong style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">20 năm</strong><span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">. Trang trại chuy&ecirc;n cung cấp nh&iacute;m giống từ 2,5 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n.</span><span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><strong style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">Nhận hợp đồng cung cấp với số lượng lớn, giao nh&iacute;m tận nơi theo y&ecirc;u cầu</strong><span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">. Khi xuất c&oacute;</span><span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><strong style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">đầy đủ giấy ph&eacute;p của&nbsp; Kiểm L&acirc;m</strong><span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small">hợp ph&aacute;p. Nh&iacute;m đ&atilde; được tuyển chọn giống tốt, qua nhiều đời. Với kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m, chồn nhung đen nhiều năm, ch&uacute;ng t&ocirc;i tin chắc rằng sẽ tư vấn cho qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave; b&agrave; con c&aacute;ch l&agrave;m chuồng trại khoa học hợp l&yacute;, th&iacute;ch ứng với địa phương v&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i nh&iacute;m để đạt hiệu quả nhất&nbsp; (C&oacute; t&agrave;i liệu k&egrave;m theo mi&ecirc;̃n phí).</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 20px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; font-size: small">Qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave; b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><strong style="line-height: 20px; font-size: small">ĐT:</strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><strong style="line-height: 20px; font-size: small">0905.251.952</strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; font-size: small">. Để được b&aacute;o gi&aacute; tốt nhất.</span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><strong style="line-height: 20px; font-size: small">Nh&agrave; ở huyện Ph&uacute; Ninh, tỉnh Quảng Nam.</strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><strong style="line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;Xin mời &nbsp;Qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave; b&agrave; con đến trang trại để tham quan. Cảm ơn v&igrave; đ&atilde; xem tin!</strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 20px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><em style="line-height: 20px; font-size: small">Qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave; b&agrave; con quan t&acirc;m v&agrave; c&oacute; nhu cầu mua nh&iacute;m giống, chồn nhung giống xin gọi trực tiếp cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn c&aacute;ch nu&ocirc;i v&agrave; b&aacute;o gi&aacute; tốt nhất. Rất h&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave; b&agrave; con, ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave; b&agrave; con chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; hiệu quả !</em></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 20px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><strong><em>H&atilde;y mạnh dạn nhưng thận trọng khi khởi nghiệp g&acirc;y nu&ocirc;i động vật hoang d&atilde;.</em></strong></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 20px; font-size: small" /></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 20px; font-size: small"><strong><em>&nbsp;</em></strong></span><strong style="line-height: 20px; font-size: small"><em>Qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave; b&agrave; con lưu &yacute;:</em></strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; font-size: small">Do gi&aacute; nh&iacute;m cao, n&ecirc;n tr&ecirc;n thị trường v&igrave; lợi nhuận n&ecirc;n c&oacute; một số cơ sở cung cấp giống nh&iacute;m gi&aacute; rẻ, kh&ocirc;ng r&otilde; nguồn gốc, c&oacute; thể đồng huyết, kh&ocirc;ng sinh sản được, g&acirc;y thiệt hại kh&ocirc;ng nhỏ về kinh tế cho người mua nh&iacute;m giống.</span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><strong style="line-height: 20px; font-size: small">Kh&ocirc;ng phải nh&iacute;m nu&ocirc;i n&agrave;o cũng l&agrave; nh&iacute;m giống được</strong><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; font-size: small">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; font-size: small">m&agrave; nh&iacute;m giống phải được tuyển chọn kỹ qua nhiều đời, khả năng sinh sản phải tốt, th&iacute;ch ứng tốt với điều kiện nu&ocirc;i nhốt ở gia đ&igrave;nh, chọn lọc loại bỏ những nh&iacute;m xấu, c&ograve;i&nbsp; mới l&agrave; nh&iacute;m giống tốt. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nỗ lực rất nhiều qua nhiều năm chọn lựa để tạo ra nh&iacute;m giống c&oacute; chất lượng cao, mắn đẻ, kh&ocirc;ng đ&ocirc;̀ng huy&ecirc;́t cung cấp cho qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave; b&agrave; con. Sự tin tưởng của qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave; b&agrave; con những năm qua minh chứng cho th&agrave;nh c&ocirc;ng trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
- Địa chỉ: Phú Ninh - Quảng Nam
- Điện thoại: 0905251952 - Fax:
- email: ntphuong1887@gmail.com