Trai heo o Bên Luc-Long An tuyên nam phu viêc

Truong bao long

DNTN TV Kim Hông Long- Trai Heo Ba Vôn
#1
Trai heo o Bên Luc- Long An tuyên 1 nam tuôi tu 14-22 phu viec
Đuoc bao an ngu tai trang trai, trang trai sach se, co phong ngu , điêu kiên sông tôt. công viêc nhe nhan
Luong thu co ban tu 3 triêu-5 triêu tuy theo kha nang
Uu tiên nhung tre em hoan canh kho khan, mô côi.... gan bo lâu dai vs trang trai
Anh chi em nao bik co ng phu hop gioi thieu nhe. Thks
Dt 01688392243