TRẠI NHÍM GIA HUY -BÁN NHÍM GIỐNG+THỊT - HỔ TRỢ ĐẦU RA

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
<p><strong><font size="2">TRẠI &nbsp;NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG -NH&Iacute;M THỊT C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">BAO TI&Ecirc;U ĐẦU RA SẢN PHẨM ( GIỐNG -THỊT)</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2 -3 TH&Aacute;NG TUỔI : 10.5T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M ĐANG GIAO PHỐI : 20-22T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 24-25T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG DẪN 2 CON : 34-36 T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG MANG THAI : 30-32T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT : 500.000/KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M XUẤT TRẠI C&Oacute; GIẤY KIỂM L&Acirc;M ĐẦY ĐỦ - GH&Eacute;P Đ&Ocirc;I CH&Eacute;O -BẢO ĐẢM SINH SẢN - RẤT NHIỀU CẶP NH&Iacute;M CHO B&Agrave; CON LỰA CHỌN </font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0903027776 ( GẶP CH&Acirc;U -CHỦ TRẠI )</font></strong></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIẾU - XÃ PHƯỚC THẠNH -HUYỆN CỦ CHI -TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email:
 

haisanviet

Lữ khách
#2
Cần mua nhím thịt

<p><strong><font size="2">TRẠI &nbsp;NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG -NH&Iacute;M THỊT C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">BAO TI&Ecirc;U ĐẦU RA SẢN PHẨM ( GIỐNG -THỊT)</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2 -3 TH&Aacute;NG TUỔI : 10.5T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M ĐANG GIAO PHỐI : 20-22T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 24-25T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG DẪN 2 CON : 34-36 T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG MANG THAI : 30-32T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT : 500.000/KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M XUẤT TRẠI C&Oacute; GIẤY KIỂM L&Acirc;M ĐẦY ĐỦ - GH&Eacute;P Đ&Ocirc;I CH&Eacute;O -BẢO ĐẢM SINH SẢN - RẤT NHIỀU CẶP NH&Iacute;M CHO B&Agrave; CON LỰA CHỌN </font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0903027776 ( GẶP CH&Acirc;U -CHỦ TRẠI )</font></strong></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIẾU - XÃ PHƯỚC THẠNH -HUYỆN CỦ CHI -TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email:
Cân mua nhím thịt : Liên hệ 0903012176