TRẠI NHÍM GIA HUY- CỦ CHI - BÁN NHÍM GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO - RẮN LONG THỪA GIỐNG

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: GIA HUY
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email:
================================

<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA </font></strong></p><p><strong><font size="2">CUNG CẤP NH&Iacute;M C&Aacute;C LOẠI :</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2-3 TH&Aacute;NG TUỔI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M LỨA 8-10 TH&Aacute;NG TUỔI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M ĐANG PHỐI GIỐNG ( 12 TH&Aacute;NG )</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M ĐANG DẪN CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN LONG THỪA CON 1 TUẦN TUỔI , RẮN LỨA 2-3CON/KG</font></strong></p><p><strong><font size="2">HƯỚNG DẪN TẬN T&Igrave;NH </font></strong></p><p><strong><font size="2">HỖ TRỢ ĐẦU RA , CHI PH&Iacute; VẬN CHUYỂN , QUY TR&Igrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I .....</font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776 </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẤT H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP QU&Yacute; B&Agrave; CON </font></strong></p>
 

anhtuan0030

Lữ khách
#2
Mua nhím

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: GIA HUY
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email:
================================

TRẠI NHÍM GIA HUY CỦ CHI
CHUYÊN GÂY NUÔI SINH SẢN NHÍM BỜM CHÂU Á
CHUYÊN GÂY NUÔI SINH SẢN RẮN LONG THỪA
CUNG CẤP NHÍM CÁC LOẠI :
NHÍM CON 2-3 THÁNG TUỔI
NHÍM LỨA 8-10 THÁNG TUỔI
NHÍM ĐANG PHỐI GIỐNG ( 12 THÁNG )
NHÍM BỐ MẸ ĐÃ SINH SẢN
NHÍM ĐANG DẪN CON
NHÍM THỊT
RẮN LONG THỪA CON 1 TUẦN TUỔI , RẮN LỨA 2-3CON/KG
HƯỚNG DẪN TẬN TÌNH
HỖ TRỢ ĐẦU RA , CHI PHÍ VẬN CHUYỂN , QUY TRÌNH CHĂN NUÔI .....
ĐT : 0903027776
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP QUÝ BÀ CON
Nhím giờ anh thâu lại giá bao nhiêu ? Em có vài cặp 2-5 tháng.
 
Top