TRẠI THỰC NGHIỆM BỒ CÂU PHÁP VN1

vuamutrom

Lữ khách
#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial; font-size: 12px"><div style="text-align: center"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; background-color: #ffffff"><font color="#ff0000"><strong>TRANG TRẠI BỒ C&Acirc;U</strong>&nbsp;<span style="font-weight: bold">THANH NI&Ecirc;N XUNG PHONG T&Acirc;Y NGUY&Ecirc;N&nbsp;</span></font></span></div><div><div style="text-align: center"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 18px; background-color: #ffffff"><font color="#ff0000">(C&Ocirc;NG TY TNHH MTV TM DV DU LICH DAK LAK)</font></span></div><div style="text-align: center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px; line-height: 18px"><strong>WEBSITE: www.daklaktoserco.com</strong></span></font></div><div style="text-align: center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px; line-height: 18px"><strong><br /></strong></span></font></div><div style="text-align: center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px; line-height: 18px"><strong><br /></strong></span></font></div><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; background-color: #ffffff"><span style="font-weight: bold; color: blue">CSC:&nbsp;</span><span style="color: blue">235 H&ugrave;ng Vương &ndash; TP Bu&ocirc;n Ma Thuột &ndash; T . Dak Lak<br />VPGD: 16/1 G&Ograve; DẦU &ndash; F.T&acirc;n Sơn Nh&igrave; &ndash; Q. T&acirc;n Ph&uacute; &ndash; TpHCM<br />Cơ Sở 1: Cầu Muối &ndash; TP Nha Trang &ndash; T.Kh&aacute;nh H&ograve;a<br />Cơ Sở 2: 235 H&ugrave;ng Vương &ndash; TP Bu&ocirc;n Ma Thuột &ndash; T . Dak Lak<br />Cơ Sở 3: QL 27 Krongno &ndash; TP Bu&ocirc;n Ma Thuột &ndash; T . Dak Lak<br />ĐT: 0947 19 11 77 (A.Sang) &ndash; 093 223 1743 &ndash; 0500 3940 168</span><br /><br /><font color="#0000cd">Email:&nbsp;<a style="color: #2074c7; text-decoration: none" href="mailto:iceriver_25@yahoo.com">iceriver_25@yahoo.com</a>&nbsp;-&nbsp;<a style="color: #2074c7; text-decoration: none" href="mailto:bocaukhanhchi@gmail.com">bocaukhanhchi@gmail.com</a></font></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; background-color: #ffffff"><font color="#0000cd">&nbsp;- dulichdaklak235@gmail.com<br /></font></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; background-color: #ffffff"><span style="color: maroon">- Hiện tại c&aacute;c trại bồ c&acirc;u vệ tinh của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; mặt ở c&aacute;c tỉnh miền đ&ocirc;ng v&agrave; t&acirc;y nam bộ, miền bắc - n&ecirc;n b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; nhu cầu h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn về chuồng trại, con giống, kỹ thuật nu&ocirc;i một c&aacute;ch khoa học v&agrave; hiệu quả nhất.<br />- Hiện trại chim giống của ch&uacute;ng t&ocirc;i tại 3 cơ sở l&ecirc;n đến 4.500 cặp bồ c&acirc;u ph&aacute;p.<br />li&ecirc;n hệ:&nbsp;</span><font color="#0000cd"><strong>Anh Sang 093 223 1743&nbsp;</strong></font><br /><br /><ol><li><font color="#0000cd">BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P GIỐNG<br />- Loại ra r&agrave;ng: 120.000đ/cặp<br />- Loại 1 th&aacute;ng tuổi: 170000đ/cặp<br />- Loại 2 th&aacute;ng tuổi: 250000đ/cặp<br />- Loại 3 th&aacute;ng tuổi: 350000đ/cặp<br />- Loại đẻ lứa thứ 2 &ndash; 3: 500000đ/cặp</font></li><li><font color="#0000cd">THU MUA LẠI CHIM RA R&Agrave;NG, CHIM TƠ, HOẶC CHIM ĐẺ CỦA B&Agrave; CON.</font></li></ol><span style="color: maroon"><br />2. CUNG ỨNG BỒ C&Acirc;U THỊT THƯƠNG PHẨM CHẤT LƯỢNG&nbsp;<br />- Bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng(Thịt,đ&oacute;ng g&oacute;i,h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng) 70000đ/con<br />- Nhận đơn đặt h&agrave;ng bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng số lượng lớn 600 cặp tr&ecirc;n ng&agrave;y.</span><br /><span style="color: maroon"><br />3. CHUỒNG NU&Ocirc;I BỒ C&Acirc;U<br />- K&iacute;ch thước: d&agrave;i &ndash; rộng - cao (90 cm x 45 cm x 45cm )<br />- Chất liệu bằng th&eacute;p, h&agrave;n bằng m&aacute;y chuy&ecirc;n dụng</span><br /><span style="color: maroon">- Gi&aacute;: 120-180 ng&agrave;n (1 chuồng nu&ocirc;i được 2 cặp, bao gồm ổ đẻ)</span><br /><span style="color: maroon">- gi&aacute; 900k 1 log 10 chuồng (nu&ocirc;i được 10 cặp, 20 con, ko bao gồm o đẻ)&nbsp;</span><br /><span style="color: maroon" /><br /></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; background-color: #ffffff"><span style="color: maroon">4.DỊCH VỤ GIAO H&Agrave;NG TẬN TAY NGƯỜI CHĂN NU&Ocirc;I<br />- Để tr&aacute;nh một trường hợp b&agrave; con vận chuyển kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&aacute;ch l&agrave;m ảnh hưởng đến sức khỏe con giống.N&ecirc;n Trang Trại Bồ C&acirc;u Thanh Ni&ecirc;n Xung Phong T&acirc;y Nguy&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận vận chuyển con giống đến tận tay b&agrave; con v&oacute;i chi ph&iacute; thấp nhất.<br />- B&aacute;n k&iacute;nh từ 50-&gt;100km---Gi&aacute; 500k<br />- B&aacute;n k&iacute;nh từ 100-&gt;150km---Gi&aacute; 800k<br />- B&aacute;n k&iacute;nh từ 150-&gt;200km---1100k</span><br /><div align="center"><div align="center"><br /><span style="color: #993300">BỒ C&Acirc;U THANH NI&Ecirc;N XUNG PHONG TAY NGUY&Ecirc;N &ndash; Thương Hiệu Bồ C&acirc;u Việt - UY T&Iacute;NH &ndash; CHẤT LƯỢNG &ndash; GI&Aacute; CẢ PHẢI CHĂNG<br />RẤT H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC GIAO LƯU VỚI TẤT CẢ ANH EM Y&Ecirc;U TH&Iacute;CH BỒ C&Acirc;U</span></div></div></span></div></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Dinh Sang
- Địa chỉ: 235 hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột, Dak Lak
- Điện thoại: 0932231743 - 01633939899 ::: FaX - Fax: 0947 1911 77
- email: iceriver_25@yahoo.com
 

vuamutrom

Lữ khách
#2
Bổ sung số dthoai

Bo sung thêm số điện thoại để dể liên hệ
anh sang 0947 19 11 77
bà con nông dân liên hệ để nhận sách hướng dẫn nuôi bồ câu miễn phí.
Thân chào.