Trồng, thiết kế vườn rau sạch tại nhà

khuongmom

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: 183, nguyễn ngọc nại, thanh Xuân Hà Nội
- Tel, Fax: 0466818410; 0462857662;0949791365
- email: npk_gi49@yahoo.com.vn
================================

<p>Ch&agrave;o c&aacute;c bạn.</p><p>Với sự ph&aacute;t triển của đ&ocirc; thị h&oacute;a v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp, mặt h&agrave;ng rau đang c&oacute; nguy cơ bị nhiễm độc v&agrave; sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ch&uacute;ng ta. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, gi&aacute; cả c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&agrave;y cũng đang tăng cao. Để giải quyết nhu cầu rau sạch v&agrave; an to&agrave;n cho sức khỏe của ch&uacute;ng ta, mặt kh&aacute;c n&acirc;ng cao gi&aacute; trị tinh thần sau nhung ng&agrave;y l&agrave;m việc mệt mỏi. Tại sao ch&uacute;ng ta ko tự trồng rau tại nh&agrave;?</p><p>Với c&aacute;c dụng cụ vật tư n&ocirc;ng nghiệp đơn giản, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể trồng rau tr&ecirc;n s&acirc;n thượng, ban c&ocirc;ng, s&acirc;n nh&agrave; l&agrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể c&oacute; những sản phẩm sạch do ch&iacute;nh tay minh l&agrave;m ra.</p><p>C&ocirc;ng ty TNHH MTV Thực phẩm An Sinh Việt ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; th&agrave;nh lập để đ&aacute;p ứng c&aacute;c nhu cầu đ&oacute;. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp c&aacute;c dịch vụ tư vấn tại nh&agrave;, c&aacute;c vật tư thiết bị trồng trọt. Với ti&ecirc;u ch&iacute; v&igrave; sự &quot;An to&agrave;n sức khỏe cho ngừời Việt&quot; ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng sẽ l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng c&aacute;c bạn</p><p>C&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số điện thoại 0466818410 hoặc xem th&ecirc;m tr&ecirc;n trang web: ansinhviet.com.vn<br /></p>