trung tâm bán giống cây trồng

  • Thread starter minhhang
  • Ngày gửi
M

minhhang

Guest
#1
<div><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;CƠ SỞ SẢN XU&Acirc;́T V&Agrave; KINH DOANH GI&Ocirc;́NG C&Acirc;Y TR&Ocirc;̀NG</div><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">MINH HẰNG ĐĂK ĐOA</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">chuy&ecirc;n cung c&acirc;́p c&aacute;c loại c&acirc;y N&ocirc;ng - L&acirc;m Nghi&ecirc;p</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y G&Ocirc;̀M C&Oacute;:</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">C&agrave; ph&ecirc; (giống 13.8),Huỳnh đ&agrave;n đỏ, Cao su cao sản ( giống PB 260),C&agrave; ph&ecirc; m&iacute;t l&aacute; s&ograve;, Ti&ecirc;u Vĩnh Linh,Bời lời,C&aacute;c loại c&acirc;y ăn quả, Măng đi&ecirc;̀n tr&uacute;c.....</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Địa chỉ: 21 Nguy&ecirc;̃n Hu&ecirc;̣ - Thị Tr&acirc;́n Đăk Đoa - Huy&ecirc;̣n Đăk Đoa - Tỉnh Gia Lai&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;S&ocirc;́ đi&ecirc;̣n thoại li&ecirc;n h&ecirc;̣ 0935602267</p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /><br /></span><div>&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: minh hang
- Địa chỉ: 21 nguyen hue
- Điện thoại: 0935602267 - Fax:
- email: quynhkha245gl@yahoo.com.vn