TƯ VẤN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP-THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG TRẠI NÔNG NGHIỆP

  • Thread starter TƯ VẤN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TƯ VẤN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TƯ VẤN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
- Địa chỉ: TP.HCM
- Tel, Fax: 01676348273
- email:
================================

<p><font size="2">1.TƯ VẤN KỸ THUẬT N&Ocirc;NG NGHIỆP - THIẾT KẾ V&Agrave; QUẢN L&Yacute; C&Aacute;C DỰ &Aacute;N TH&Agrave;NH LẬP N&Ocirc;NG TRẠI,TRANG TRẠI N&Ocirc;NG NGHIỆP.</font></p><p><font size="2">2.NHẬN TƯ VẤN VỀ KỸ THUẬT N&Ocirc;NG NGHIỆP C&Acirc;Y TRỒNG.</font></p><p><font size="2">3.THIẾT KẾ C&Aacute;C M&Ocirc; H&Igrave;NH N&Ocirc;NG TRẠI,TRANG TRẠI C&Acirc;Y TRỒNG N&Ocirc;NG NGHIỆP.</font></p><p><font size="2">4.QUẢN L&Yacute; C&Aacute;C DỰ &Aacute;N N&Ocirc;NG NGHIỆP.</font></p><p><font size="2">5.V&Agrave; C&Aacute;C VẤN ĐỀ LI&Ecirc;N QUAN ĐẾN N&Ocirc;NG NGHIỆP C&Acirc;Y TRỒNG.</font></p><p><font size="2">QU&Yacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ:</font></p><p><font color="#990033" size="2">PHONE: 01676348273</font></p><p><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C C&Ugrave;NG C&Aacute;C BẠN.</font></p><p><font size="2" /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx