TƯ VẤN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP-THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG TRẠI NÔNG NGHIỆP

  • Thread starter TƯ VẤN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TƯ VẤN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TƯ VẤN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
- Địa chỉ: TP.HCM
- Tel, Fax: 01676348273 - 0902529370
- email:
================================

<font size="2"><span style="color: black"><font face="Tahoma">1.T</font></span><span style="color: black; font-family: 'Arial','sans-serif'">Ư</span><span style="color: black; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Calibri"> V</span><span style="color: black; font-family: 'Arial','sans-serif'">Ấ</span><span style="color: black"><font face="Tahoma">N K</font></span><span style="color: black; font-family: 'Arial','sans-serif'">Ỹ</span><span style="color: black"><font face="Tahoma"> THU</font></span><span style="color: black; font-family: 'Arial','sans-serif'">Ậ</span><span style="color: black"><font face="Tahoma">T N&Ocirc;NG NGHI</font></span><span style="color: black; font-family: 'Arial','sans-serif'">Ệ</span><span style="color: black"><font face="Tahoma">P - THI</font></span><span style="color: black; font-family: 'Arial','sans-serif'">Ế</span><span style="color: black"><font face="Tahoma">T K</font></span><span style="color: black; font-family: 'Arial','sans-serif'">Ế</span><span style="color: black"><font face="Tahoma"> V&Agrave; QU</font></span><span style="color: black; font-family: 'Arial','sans-serif'">Ả</span><span style="color: black"><font face="Tahoma">N L&Yacute; C&Aacute;C D</font></span><span style="color: black; font-family: 'Arial','sans-serif'">Ự</span><span style="color: black"><font face="Tahoma"> &Aacute;N TH&Agrave;NH L</font></span><span style="color: black; font-family: 'Arial','sans-serif'">Ậ</span><span style="color: black"><font face="Tahoma">P N&Ocirc;NG TR</font></span><span style="color: black; font-family: 'Arial','sans-serif'">Ạ</span><span style="color: black"><font face="Tahoma">I,TRANG TR</font></span><span style="color: black; font-family: 'Arial','sans-serif'">Ạ</span><span style="color: black"><font face="Tahoma">I N&Ocirc;NG NGHI</font></span><span style="color: black; font-family: 'Arial','sans-serif'">Ệ</span><span style="color: black"><font face="Tahoma">P.<p>&nbsp;</p></font></span></font><span style="color: black"><font size="2"><font face="Tahoma">2.NHẬN TƯ VẤN VỀ KỸ THUẬT N&Ocirc;NG NGHIỆP C&Acirc;Y TRỒNG.<p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="color: black"><font size="2"><font face="Tahoma">3.THIẾT KẾ C&Aacute;C M&Ocirc; H&Igrave;NH N&Ocirc;NG TRẠI,TRANG TRẠI C&Acirc;Y TRỒNG N&Ocirc;NG NGHIỆP.<p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="color: black"><font size="2"><font face="Tahoma">4.QUẢN L&Yacute; C&Aacute;C DỰ &Aacute;N N&Ocirc;NG NGHIỆP.<p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="color: black"><font size="2"><font face="Tahoma">5.V&Agrave; C&Aacute;C VẤN ĐỀ LI&Ecirc;N QUAN ĐẾN N&Ocirc;NG NGHIỆP C&Acirc;Y TRỒNG.<p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="color: black"><font size="2"><font face="Tahoma">QU&Yacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ:<p>&nbsp;</p></font></font></span><font size="2"><font face="Tahoma"><span style="color: #990033">PHONE: 01676348273 - 0902529370</span><span style="color: black"><p>&nbsp;</p></span></font></font><span style="font-size: 11pt; color: black; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C C&Ugrave;NG C&Aacute;C BẠN</span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop