Tư Vấn Kỹ Thuật Nuôi Cá Chạch

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: mỹ hòa - Ba Tri - Bến Tre
- Tel, Fax: ::: FaX 0937384003
- email: linhtiamo@yahoo.com
================================

<p>ch&agrave;o c&aacute;c ban!!! hiện m&igrave;nh đang ở Ba Tri , Bến Tre. cho m&igrave;nh hỏi la tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n c&oacute; ai nu&ocirc;i c&aacute; Chạch kh&ocirc;ng v&acirc;y? nu&ocirc;i c&oacute; kh&oacute; kh&ocirc;ng vậy? b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nu&ocirc;i tư vấn gi&uacute;p cho m&igrave;nh kỹ thuật nu&ocirc;i c&aacute; Chạch, chỗ mua con giống, v&agrave; gi&aacute; cả ra sao? m&igrave;nh xin cảm ơn trước......!!!<img title="Laughing" alt="Laughing" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" /></p>
 

Quảng cáo

Top