Tư vấn thiết kế hê thống tưới cỏ,tưới cây nông nghiệp hoàn toàn tự đông,lắp dặt hệ thống phun sương

minh123

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: minh123
- Địa chỉ: bình dương
- Tel, Fax: 01684 545 044 ::: FaX
- email: mình69@gmail.com
================================

<table id="table140" style="height: 20px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr><td style="width: 397px" background="images/bg_1.gif"><font color="#800000"><strong>:: </strong><span style="font-size: 9.2pt"><strong>Hệ thống tưới tự động</strong></span></font></td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><table id="table142" cellspacing="1" width="100%" border="0"><tbody><tr><td><p class="MsoNormal" style="margin-top: 9pt"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana">Nh&agrave; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh thức sản phẩm tưới Hunter của Mỹ tại Việt Nam</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 9pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana">&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin h&acirc;n hạnh gửi đến c&aacute;c bạn một số th&ocirc;ng tin trong lĩnh vực thiết kế thi c&ocirc;ng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh phun nước nghệ thuật, phun sương, hệ thống tưới phun tự động... Với nhiều chủng loại sản phẩm đặc sắc v&agrave; độc đ&aacute;o, ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng sẽ mang lại những gi&acirc;y ph&uacute;t thư gi&atilde;n sau những giờ l&agrave;m việc căng thẳng cho c&aacute;c bạn.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 9pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana">&nbsp;C&ocirc;ng ty c&ograve;n thiết kế, cung cấp, lắp đặt tất cả c&aacute;c loại hệ thống tưới phun trong N&ocirc;ng nghiệp, C&ocirc;ng vi&ecirc;n, Trang trại, S&acirc;n vận động, s&acirc;n Golf&hellip; với chất lượng tốt v&agrave; gi&aacute; cả cực kỳ ưu đ&atilde;i.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana">&nbsp;Hệ thống tưới ti&ecirc;u tự động sẽ gi&uacute;p cho gia đ&igrave;nh bạn kh&ocirc;ng phải mất thời gian để tưới cho khu vườn của bạn nữa. Hệ thống n&agrave;y gi&uacute;p tiết kiệm hơn 60% lượng nước ti&ecirc;u thụ so với thao t&aacute;c bằng tay cũng như giảm thời gian, c&ocirc;ng sức v&agrave; tiền bạc. Thiết bị dễ lắp đặt, bảo h&agrave;nh đến 5 năm.</span></p><p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table><table id="table140" style="height: 20px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr><td style="width: 397px" background="images/bg_1.gif"><font color="#800000"><strong>:: </strong><span style="font-size: 9.2pt"><strong>Phun nước nghệ thuật</strong></span></font></td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table><table id="table142" cellspacing="1" width="100%" border="0"><tbody><tr><td><p class="MsoNormal" style="margin-top: 9pt"><span style="font-size: 9pt; color: #333333; font-family: Verdana">&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin h&acirc;n hạnh gửi đến c&aacute;c bạn một số th&ocirc;ng tin trong lĩnh vực thiết kế thi c&ocirc;ng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh phun nước nghệ thuật, phun sương, hệ thống tưới phun... Với nhiều chủng loại sản phẩm đặc sắc v&agrave; độc đ&aacute;o, ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng sẽ mang lại những gi&acirc;y ph&uacute;t thư gi&atilde;n sau những giờ l&agrave;m việc căng thẳng cho c&aacute;c bạn.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 9pt"><span style="font-size: 9pt; color: #333333; font-family: Verdana">&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; c&ocirc;ng ty họat động trong lĩnh vực thiết kế, cung cấp, lắp đặt c&aacute;c hệ thống phun nước ngh&ecirc;̣ thu&acirc;̣t, nhạc nước, ảnh nước nghệ thuật, phun sương, </span><span style="font-size: 9pt; color: #333333; font-family: Verdana">tưới cỏ tự đ&ocirc;̣ng</span><span style="font-size: 9pt; color: #333333; font-family: Verdana">, </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 9pt"><span style="font-size: 9pt; color: #333333; font-family: Verdana">&nbsp;-Thiết kế - thi c&ocirc;ng: Cảnh quan xanh, Tiểu cảnh, Hồ bơi, Nh&agrave; h&agrave;ng &amp; Karaoke, Cafe Bar, Cafe s&acirc;n vườn, Trang tr&iacute; nội ngoại thất, cung cấp v&agrave; bảo dưỡng c&acirc;y cảnh, thảm cỏ.&hellip;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 9pt"><span style="font-size: 9pt; color: #333333; font-family: Verdana">&nbsp;C&ocirc;ng ty c&ograve;n thiết kế, cung cấp, lắp đặt tất cả c&aacute;c loại hệ thống tưới phun trong n&ocirc;ng nghiệp, c&ocirc;ng vi&ecirc;n, trang trại, s&acirc;n vận động, s&acirc;n Golf&hellip; với chất lượng tốt v&agrave; gi&aacute; cả cực kỳ ưu đ&atilde;i.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 9pt"><span style="font-size: 9pt; color: #333333; font-family: Verdana">&nbsp;C&aacute;c dịch vụ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng lu&ocirc;n được c&ocirc;ng ty sẵn s&agrave;ng cung cấp: tư vấn kỹ thuật, cung cấp c&aacute;c thiết bị phun nước - phun sương, bảo tr&igrave; sữa chữa &hellip;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 9pt"><span style="font-size: 9pt; color: #333333; font-family: Verdana">&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo ra những kiểu mẫu phun nước mới lạ mang t&iacute;nh nghệ thuật, mỹ thuật cao để đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu giải tr&iacute; của Qu&yacute; kh&aacute;ch.</span></p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p><table id="table83" style="height: 20px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr><td style="width: 400px" background="images/bg_1.gif"><font color="#800000"><strong>&nbsp;:: <span style="font-size: 9.2pt">Hệ thống phun sương</span></strong></font></td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table></p><table id="table140" bordercolor="#e8f7f3" cellspacing="1" width="100%" border="0"><tbody><tr><td style="border: medium none" colspan="2"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana"><br />&nbsp;Ng&ocirc;i nh&agrave; l&agrave; nơi trở về của bạn sau một ng&agrave;y lao động mệt nhọc. Bạn đ&atilde; đầu tư cho một khu vườn nhỏ, với những c&acirc;y xanh, hồ c&aacute;&hellip;v...v thật l&agrave; đẹp để nghỉ ngơi, thư gi&atilde;n. Nhưng với kh&iacute; hậu n&oacute;ng bức của Việt Nam th&igrave; thật l&agrave; kh&oacute; chịu. <br /><br /></span><font face="Verdana"><span style="font-size: 9pt">&nbsp;Giải ph&aacute;p tối ưu v&agrave; tiết kiệm chi ph&iacute; nhất hiện nay l&agrave; lắp đặt hệ thống phun sương l&agrave;m m&aacute;t. Ti&ecirc;u thụ điện năng &iacute;t v&agrave; kh&ocirc;ng g&acirc;y ra nhiều tiếng ồn, m&aacute;y chạy &ecirc;m. Hệ thống phun sương sẽ l&agrave;m dịu m&aacute;t kh&ocirc;ng gian thư gi&atilde;n trong khu vườn nhỏ của bạn. Đặc biệt c&ograve;n c&oacute; thể tự động tưới c&acirc;y cảnh như phong lan, tạo độ ẩm l&yacute; tưởng cho thảm thực vật dưới đất. Th&ecirc;m nữa n&oacute; tạo được một l&agrave;n sương kh&oacute;i phi&ecirc;u l&atilde;ng như chốn bồng lai&hellip;<br /><br /><br /></span></font><strong><span style="font-size: 9pt; color: royalblue; font-family: Verdana">Ứng dụng &amp; Giải ph&aacute;p l&agrave;m m&aacute;t</span></strong> <h3><span style="font-weight: normal; font-size: 9pt; font-family: Verdana">&hellip;&nbsp;L&agrave;m m&aacute;t kh&ocirc;ng kh&iacute; trong c&aacute;c Nh&agrave; h&agrave;ng &amp; Bars&nbsp;&hellip;<br />&hellip;&nbsp;Tạo cảnh quan trong c&ocirc;ng vi&ecirc;n giải tr&iacute; ngo&agrave;i trời&hellip;<br />&hellip;&nbsp;L&agrave;m m&aacute;t, ngăn bụi, chống kh&ocirc; cho Hi&ecirc;n nh&agrave;</span></h3><h3><span style="font-weight: normal; font-size: 9pt; font-family: Verdana">&hellip; L&agrave;m m&aacute;t v&agrave; giữ ẩm trong nh&agrave; k&iacute;nh trồng rau &hellip;</span></h3><h3><span style="font-weight: normal; font-size: 9pt; font-family: Verdana">&hellip; C&aacute;c hiệu ứng đặc biệt trong c&aacute;c Sự kiện Thể thao &hellip;</span></h3><h3><span style="font-weight: normal; font-size: 9pt; font-family: Verdana">&hellip; Ngăn bụi trong c&aacute;c Showroom b&agrave;y b&aacute;n &ocirc;t&ocirc; &hellip;</span></h3><h3><span style="font-weight: normal; font-size: 9pt; font-family: Verdana">&hellip; Kế hợp với hệ thống khử m&ugrave;i &amp; đuổi c&ocirc;n tr&ugrave;ng trong c&aacute;c c&ocirc;ng đoạn chế biến thực phẩm &hellip;</span></h3><h3><span style="font-weight: normal; font-size: 9pt; font-family: Verdana">&hellip; L&agrave;m m&aacute;t, giữ ẩm Nh&agrave; xưởng, X&iacute; nghiệp, n&acirc;ng cao hiệu suất l&agrave;m việc của c&ocirc;ng nh&acirc;n &hellip;</span></h3><h3><span style="font-weight: normal; font-size: 9pt; font-family: Verdana">&hellip; Tạo cảnh quan &amp; c&aacute;c hiệu ứng sương m&ugrave; đặc biệt xung quanh S&acirc;n vườn &amp; Hồ bơi&nbsp;&hellip; </span></h3><h3><span style="font-weight: normal; font-size: 9pt; font-family: Verdana">&hellip; Tạo độ ẩm cho chuồng trại, gi&uacute;p gia s&uacute;c tho&aacute;ng m&aacute;t &hellip;<br />... L&agrave;m m&aacute;t trực tiếp cho m&aacute;y m&oacute;c hoạt động thường xuy&ecirc;n ...</span></h3><h3><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: 9pt"><br /></span><span style="font-size: 9pt; color: #3366ff">Ưu Điểm</span></span></h3><p><span style="font-size: 9pt; color: #ff6600; font-family: Verdana">&loz;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana"> Dễ lắp đặt v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh thấp<br /><span style="color: #ff6600">&loz;</span> Ti&ecirc;u thụ &iacute;t nước &ndash; Khoảng 2 l&iacute;t / h<br /><span style="color: #ff6600">&loz; </span>Ti&ecirc;u thụ điện năng &iacute;t &ndash; Khoảng 50W/h.<br /><span style="color: #ff6600">&loz;</span> Giảm nhiệt so với nhiệt độ ngo&agrave;i trời khoảng </span><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana">10&deg;C</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana"> (25&deg; F).<br /><span style="color: #ff6600">&loz;</span> Sử dụng l&acirc;u v&agrave; ti&ecirc;u chuẩn an to&agrave;n cao<br /><span style="color: #ff6600">&loz;</span> Trở th&agrave;nh nơi tr&uacute; n&oacute;ng tốt nhất<br /><span style="color: #ff6600">&loz; </span>Một kh&ocirc;ng kh&iacute; tho&aacute;ng m&aacute;t sẽ gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng ở lại l&acirc;u hơn với bạn<br /><span style="color: #ff6600">&loz;</span> Bảo h&agrave;ng 6 th&aacute;ng. <br />&nbsp;</span></p><h3><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana">Hệ thống hoạt động như thế n&agrave;o? </span></h3><p><em><span style="font-size: 9pt; color: #3366ff; font-family: Verdana">&hellip; Nguy&ecirc;n tắc l&agrave;m m&aacute;t dễ bay hơi</span></em><span style="font-size: 9pt; color: #3366ff; font-family: Verdana"> &hellip;.</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana"><br /><br />Bằng c&aacute;ch ph&oacute;ng nước cực mạnh qua đầu phun được thiết kế đặc biệt, tạo ra những hạt sương rơi nhẹ với k&iacute;ch thước trung b&igrave;nh khoảng 50 microns hay nhỏ hơn. Những hạt nước t&iacute; hon đ&oacute; nhanh ch&oacute;ng được hấp thu v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; bốc hơi nhanh, tạo th&agrave;nh 1 m&agrave;n kh&oacute;i sương bay nhẹ trong kh&ocirc;ng kh&iacute;.</span></p><p><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana">Ở Mỹ, hệ thống phun sương đ&atilde; được giới thiệu từ năm 1950 cho c&aacute;c chuồng trại chăn nu&ocirc;i để l&agrave;m m&aacute;t. &Yacute; tưởng đ&oacute; nhanh ch&oacute;ng lan rộng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh nhiều mục đ&iacute;ch sử dụng kh&aacute;c nhau. T&ugrave;y theo mục đ&iacute;ch sử dụng c&oacute; thể ph&aacute;t sinh ra nhiều hệ thống lắp đặt kh&aacute;c nhau d&agrave;nh cho khu thương mại, nh&agrave; xưởng, x&iacute; nghiệp, s&acirc;n vườn, qu&aacute;n caf&eacute;, c&ocirc;ng vi&ecirc;n giải tr&iacute;, rạp h&aacute;t, nh&agrave; k&iacute;nh trồng rau hoặc l&agrave;m m&aacute;t c&acirc;y kiểng. Phổ biến nhất thường được lắp đặt l&agrave;m m&aacute;t ngo&agrave;i s&acirc;n vườn v&agrave; tạo cảnh quang cho biệt thự, tạo c&aacute;c hiệu ứng sương m&ugrave; đặc biệt xung quanh c&aacute;c hồ bơi.</span></p><h3><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana">Hệ thống phun sương bao gồm<br /><br /><font color="#ff8c00">1. </font><span style="color: #ff8c00">M&aacute;y n&eacute;n &aacute;p lực</span><font color="#ff8c00"><br />2. </font><span style="color: #ff8c00">B&eacute;c phun + đầu nối</span><font color="#ff8c00"><br />3. </font><span style="color: #ff8c00">Ống dẫn</span><font color="#ff8c00"><br />4. </font><span style="color: #ff8c00">Lọc nước</span></span></h3><h3><font face="Verdana"><span style="font-size: 9pt"><br /></span></font><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial,sans-serif"><em><span style="color: darkorange; font-family: Verdana">-&gt; T&ugrave;y theo mục đ&iacute;ch sử dụng c&oacute; thể thiết kế c&aacute;c hệ thống thiết kế kh&aacute;c nhau</span></em></span><span style="font-size: 9pt"><font face="Verdana"><br /></font></span></h3></td></tr></tbody></table><p><table id="table140" style="height: 20px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr><td style="width: 397px" background="images/bg_1.gif"><font color="#800000"><strong>:: </strong><span style="font-size: 9.2pt"><strong>Cảnh quan s&acirc;n vườn</strong></span></font></td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table></p><table id="table142" cellspacing="1" width="100%" border="0"><tbody><tr><td><p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><br /><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Verdana">&nbsp;Khao kh&aacute;t được sở hữu một khu vườn đẹp l&agrave; ước mơ của nhiểu người. Nhưng l&agrave;m thế n&agrave;o để thiết kế, tạo dựng ch&uacute;ng? Loại c&acirc;y n&agrave;o ph&ugrave; hợp với khu đất của bạn? Bạn sẽ mua ch&uacute;ng ở đ&acirc;u? Giờ bạn đ&atilde; c&oacute; c&acirc;u trả lời cho những c&acirc;u hỏi đ&oacute; trước khi tiến h&agrave;nh trồng ch&uacute;ng nhờ v&agrave;o những nh&agrave; thiết kế c&acirc;y cảnh chuy&ecirc;n nghiệp.<p>&nbsp;</p></span></p><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Verdana">&nbsp;Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n thiết kế c&acirc;y cảnh sẽ t&igrave;m hiểu nhu cầu của bạn. Trước hết ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thảo luận về c&aacute;c yếu tố bạn y&ecirc;u cầu bao gồm: hồ, th&aacute;c nước, vườn, khu vui chơi, hệ thống &aacute;nh s&aacute;ng hoặc bất k&igrave; điểm nhấn n&agrave;o bạn th&iacute;ch. điều quan trọng nhất l&agrave; ch&uacute;ng ta sẽ sử dụng loại c&acirc;y g&igrave; cho ph&ugrave; hợp với khu vườn. Nếu bạn c&oacute; nhu cầu giải tr&iacute; trong khu vườn của m&igrave;nh th&igrave; ch&uacute;ng phải được thiết kế kh&aacute;c với nếu bạn chỉ muốn c&oacute; một khu vườn đẹp. Cũng như nếu bạn c&oacute; con nhỏ v&agrave; th&uacute; cưng th&igrave; khi thiết kế ch&uacute;ng ta n&ecirc;n quan t&acirc;m đến vấn đề n&agrave;y.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Verdana">&nbsp;Bạn cần phải t&iacute;nh trước những g&igrave; bạn dự định l&agrave;m. Kh&ocirc;ng gian sẽ như thế n&agrave;o khi những c&acirc;y bạn muốn được trồng l&ecirc;n? Liệu từ b&ecirc;n ngo&agrave;i mọi người c&oacute; nh&igrave;n thấy vườn của bạn kh&ocirc;ng? B&oacute;ng c&acirc;y c&oacute; qu&aacute; lớn v&agrave; che mất khu vườn kh&ocirc;ng? Trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n thiết kế sẽ ph&aacute;c thảo chi tiết để l&agrave;m cho khu vườn của bạn đẹp như những g&igrave; bạn từng mơ ước.<p>&nbsp;</p></span> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Verdana">Khi tiến tr&igrave;nh tr&ecirc;n ho&agrave;n tất, c&ocirc;ng việc thiết kế sẽ bắt đầu. C&aacute;c chuy&ecirc;n vi&ecirc;n thiết kế sử dụng chương tr&igrave;nh CAD để thiết kế to&agrave;n bộ khu vườn cho bạn. Bản thiết kế n&agrave;y bao gồm hệ thống tưới, c&acirc;y xanh, đ&egrave;n v.v... Thiết kế tổng thế sẽ cho bạn biết từ l&uacute;c bắt đầu cho tới l&uacute;c ho&agrave;n tất khu vườn.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p></td></tr></tbody></table><p>HOT LINE: <span class="skype_pnh_print_container">01684 545 044</span><span class="skype_pnh_container"><span class="skype_pnh_mark"> begin_of_the_skype_highlighting</span>&nbsp;<span class="skype_pnh_highlighting_inactive_common"><span class="skype_pnh_left_span">&nbsp;&nbsp;</span><span class="skype_pnh_dropart_span"><span class="skype_pnh_dropart_flag_span" style="background-position: -4659px 1px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="skype_pnh_textarea_span"><span class="skype_pnh_text_span">&nbsp;&nbsp;01684 545 044</span></span><span class="skype_pnh_right_span">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>&nbsp;<span class="skype_pnh_mark">end_of_the_skype_highlighting</span></span></p><p><a href="mailto:minhh269@gmail.com">minhh269@gmail.com</a></p><p><a href="http://www.thanhminhco.com/">www.thanhminhco.com</a></p>
 

Top