Tư vấn về Thủ tục Đăng ký thuốc nuôi trồng thủy sản - Hà Nội

  • Thread starter bienait
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Duy Thanh
- Địa chỉ: 127 Văn Cao - Ba Đinh - Hà Nội
- Tel, Fax: 0947170666
- email: thaivietgroup@gmail.com
================================

<p>&nbsp;<strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận tư vấn Hồ sơ về đăng k&yacute; Lưu h&agrave;nh sản phẩm:</strong></p><p><strong>- Thuốc th&uacute; y thủy sản</strong></p><p><strong>- H&oacute;a chất, chế phẩm sinh học xử l&yacute; cải tạo m&ocirc;i trường nu&ocirc;i trồng thủy sản&nbsp;</strong></p><p><strong>Cho c&aacute;c doanh nghiệp li&ecirc;n quan đến N&ocirc;ng L&acirc;m thủy sản</strong></p><p><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong mang lại dịch vụ hiệu quả v&agrave; ho&agrave;n hỏa cho Doanh nghi&ecirc;p li&ecirc;n quan đến N&ocirc;ng L&acirc;m Thủy sản<br /></strong></p><p>H&atilde;y gọi theo số 0947170666</p><p>Hoặc email: thaivietgroup@gmail.com <br /></p>
 
Top