Tưới nhỏ giọt!!! Bảng Báo Giá

  • Thread starter nguyencuongpt
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NCI - NGUYENCUONG IRRI
- Địa chỉ: Ql1A, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
- Tel, Fax: 062 3630 373 - 09 3839 4142 - 0918 99 57 99 ::: FaX
- email: info@hethongtuoi.com - nguyencuongpt@gmail.com
================================

<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="661" border="0"><tbody><tr style="height: 27px"><td style="width: 25px; height: 27px">&nbsp;</td><td style="width: 636px; height: 27px" valign="top" align="left" colspan="6"><font size="3"><font face="Times New Roman">Bitmap </font></font><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td style="width: 636px; height: 27px" colspan="6"><font size="5"><font color="#0000ff"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CTY NGUYỄN CƯỜNG</font></strong></font></font></td></tr></tbody></table></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="Times New Roman" color="#0000ff" size="5"></font></td><td colspan="6"><font size="4"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&Ocirc;NG NGHỆ &amp; THIẾT` BỊ TƯỚI</font></strong></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="4"></font></td><td colspan="6"><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; QL 1A, Th&ocirc;n 5 -H&agrave;m Đức -H&agrave;m Thuận Bắc -BT</font></font></strong></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td colspan="6"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="+0"><strong>ĐT: 062.3630 373 - 3501 482. Hotline: 09 3839 4142</strong></font></font></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></td><td colspan="6"><font size="3"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website: www.hethongtuoi.com&nbsp; Email: info@hethongtuoi.com</font></strong></font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td colspan="6"><strong><font face="Times New Roman" size="3">B&Aacute;O GI&Aacute; THIẾT BỊ TƯỚI NHỎ GIỌT CHO THANH LONG</font></strong></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Kh&aacute;ch H&agrave;ng</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></td><td colspan="4"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Địa Điểm</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></td><td colspan="4"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Số Hợp Đồng</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></td><td colspan="4"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Hệ Thống</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></td><td colspan="4"><font face="Times New Roman" size="3">Tưới nhỏ giọt Netafim - Israel</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Điện T&iacute;ch</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></td><td colspan="4"><font face="Times New Roman" size="3">1 hecta</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3">C&acirc;y Trồng</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></td><td colspan="4"><font face="Times New Roman" size="3">1.000 trụ Thanh Long( ti&ecirc;u &amp; c&agrave; ph&ecirc;)</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Quy C&aacute;ch trồng</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">3 x3</font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;3 x 3&nbsp;</font></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td></tr><tr style="height: 34px"><td style="height: 34px"><font face="Times New Roman" size="2"><strong>STT</strong></font></td><td><font face="Times New Roman" size="2"><strong>T&Ecirc;N H&Agrave;NG</strong></font></td><td><font face="Times New Roman" size="2"><strong>ĐVT</strong></font></td><td><font face="Times New Roman" size="2"><strong>SL</strong></font></td><td style="width: 81px"><font face="Times New Roman" size="2"><strong>ĐƠN GI&Aacute;<br />( VNĐ)</strong></font></td><td style="width: 89px"><font size="2"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;TH&Agrave;NH TIỀN<br />(VNĐ)&nbsp;</font></strong></font></td><td><font face="Times New Roman" size="2"><strong>XUẤT XỨ</strong></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3"><strong>A</strong></font></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="2">BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG T&Acirc;M</font></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="2" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="2" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="2" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="2" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="2" /></strong></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">1</font></td><td><font face="Arial" size="2">Lọc đĩa 1.5&quot; manual 15m3/h</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">C&aacute;i</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">1</font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp; 1,920,000 </font></font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,920,000 </font></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Netafim</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">2</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Bộ ch&acirc;m dinh dưỡng</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">C&aacute;i</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">1</font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp; 3,620,000 </font></font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,620,000 </font></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Netafim</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">3</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Đồng hồ đo &aacute;p lực nước</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">C&aacute;i</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">1</font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504,000 </font></font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504,000 </font></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Netafim</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">4</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Van xả kh&iacute; 1&quot;</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">C&aacute;i</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">1</font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330,000 </font></font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330,000 </font></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Netafim</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3"><strong>Cộng theo mục</strong></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font size="3"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6,374,000 </font></strong></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3"><strong>B</strong></font></td><td><font face="Times New Roman" size="2"><strong>HỆ THỐNG VAN KHU VỰC</strong></font></td><td><font face="Times New Roman" size="2"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="2"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="2"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="2"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="2"></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="2"></font></td><td><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Van điều &aacute;p cơ&nbsp;</font></font></strong></td><td><font face="Times New Roman" size="2">C&aacute;i</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">2</font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450,000 </font></font></td><td><font size="3"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900,000 </font></strong></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3">Van x&atilde; kh&iacute;</font></strong></td><td><font face="Times New Roman" size="2">C&aacute;i</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">2</font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330,000 </font></font></td><td><font size="3"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 660,000 </font></strong></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"><strong>Cộng theo mục</strong></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font size="3"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,560,000 </font></strong></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3"><strong>C</strong></font></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="2">HỆ THỐNG NHỎ GIỌT</font></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="2" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="2" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="2" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="2" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="2" /></strong></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">1</font></td><td><font face="Arial" size="2">D&acirc;y nhỏ giọt đa vụ 1l/h</font></td><td><font face="Times New Roman" size="2">M</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">6000</font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,890 </font></font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp; 17,340,000 </font></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Netafim</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">2</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Đầu nối PVC x ống 16mm</font></td><td><font face="Times New Roman" size="2">C&Aacute;I</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">66</font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7,800 </font></font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 514,800 </font></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Netafim</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">3</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Đầu nối 16mm ra d&acirc;y nhỏ giọt</font></td><td><font face="Times New Roman" size="2">C&Aacute;I</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">66</font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7,300 </font></font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 481,800 </font></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Netafim</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">4</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Đầu nối hai d&acirc;y nhỏ giọt</font></td><td><font face="Times New Roman" size="2">C&Aacute;I</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">20</font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7,300 </font></font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146,000 </font></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Netafim</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">5</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Ống PE 16mm</font></td><td><font face="Times New Roman" size="2">M</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">33</font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7,000 </font></font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231,000 </font></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Netafim</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3"><strong>Cộng theo mục</strong></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font size="3"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp; 18,713,600 </font></strong></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><strong><font face="Times New Roman" size="3">D</font></strong></td><td><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;Kinh Ph&iacute; Ng&ograve;ai Danh Mục</font></font></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">1</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng Hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">1</font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400,000 </font></font></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400,000 </font></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">E</font></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3">Tổng Cộng</font></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp; 27,047,600 </font></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3">VAT 10%</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,704,760 </font></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="Times New Roman" size="3">F</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"><strong>Tổng Chi Ph&iacute; Thanh T&oacute;an</strong></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3"></font></td><td><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp; 29,752,360 </font></font></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">G</font></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3">Phần Kh&aacute;ch h&agrave;ng Tự Mua</font></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">1</font></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3">Ống 49</font></strong></td><td><font face="Times New Roman" size="3">M</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">80</font></td><td colspan="2"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;t&ugrave;y theo chiều d&agrave;i&nbsp;</font></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">2</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Đầu V&agrave;o M&aacute;y Bơm(ống h&uacute;t)</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">M</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">1</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">3</font></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3">M&aacute;y Bơm 2HP (1,5kw)</font></strong></td><td><font face="Times New Roman" size="3">C&aacute;i</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">1</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">4</font></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3">Keo d&aacute;n 250gram b&igrave;nh minh</font></strong></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Hộp</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">1</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">4</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Phụ kiện bộ lắp đặt bộ trung t&acirc;m</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">Bộ</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">1</font></td><td><font face="Times New Roman" size="3" /></td><td><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650,000 </font></font></td><td><font face="Times New Roman" size="3">BMinh+ĐH&ograve;a</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><font face="Times New Roman" size="3">5</font></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng đ&agrave;o lấp ống v&agrave; k&eacute;o d&acirc;y nhỏ giọt</font></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px"><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong></td><td colspan="6"><font face="Times New Roman" size="3">*&nbsp;&nbsp; Một bộ trung t&acirc;m được sử dụng từ 1-10hecta =&gt; Diện t&iacute;ch c&agrave;ng lớn chi ph&iacute; c&agrave;ng giảm</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td style="height: 21px">&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table>
 


Một hecta trồng rừng ở Phan Thiết thì mình phải đầu tư bao nhiêu cho hệ thống này? Mình dự định trồng đợt đầu khoảng 15ha rừng trên cát (có thể là tràm bông vàng, hay xoan gì đó..)
 
C HỆ THỐNG NHỎ GIỌT
1 Dây nhỏ giọt đa vụ 1l/h M 6000 2,890 17,340,000 Netafim
2 Đầu nối PVC x ống 16mm CÁI 66 7,800 514,800 Netafim
3 Đầu nối 16mm ra dây nhỏ giọt CÁI 66 7,300 481,800 Netafim
4 Đầu nối hai dây nhỏ giọt CÁI 20 7,300 146,000 Netafim
5 Ống PE 16mm M 33 7,000 231,000 Netafim
Cộng theo mục 18,713,600


Cái này nếu mua về làm hệ thống tưới của trại trùn quế chắc cũng khá tốt đây? nhưng không biết có bán lẻ không nữa!
 


Back
Top