Tuyên 1 nhân viên lam viêc o trai heo

Truong bao long

DNTN TV Kim Hông Long- Trai Heo Ba Vôn
#1
DNTN TV Kim Hông Long- Trai heo Ba Vôn cân tuyên :
1 nhân viên lam công viêc o trai heo , nam tu 16-20 tuoi, hoac nu trên 45 tuoi.
1 nam nhan viên công tac thu y, tôt nghiêp trung câp thu y chan nuôi ( uu tien sinh viên moi ra truong)
Nhân viên lam viêc va đuoc an ngu lai tai trang trai, co nha sinh hoat va phong ngu cho nhân viên
Luong thoa thuân
Đia chi lam viêc: âp 5, ba vôn, xa Thanh Hoa, Huyên Bên Luc, Tinh Long An
Tel: 01688392243 (hoac zalo sô đt nay)
072 2212295
Truong Bao Long
 

HaiLua91

Lữ khách
#4
Thoa thuan thoi e, tuy theo tay nghe va cong vic co the lam o trai heo
thu that thi kinh nghiem e chua co nhung em cam doan khoang 1 2 tuan la em ranh, thay con viec chan nuoi e ham qua nen muon nhay qua lam, luong khoi diem thi e sao cung dc nhung luong chinh thuc a co the tra den bao nhiu
 

Truong bao long

DNTN TV Kim Hông Long- Trai Heo Ba Vôn
#5
thu that thi kinh nghiem e chua co nhung em cam doan khoang 1 2 tuan la em ranh, thay con viec chan nuoi e ham qua nen muon nhay qua lam, luong khoi diem thi e sao cung dc nhung luong chinh thuc a co the tra den bao nhiu
Ngoai viec thu y cho trai heo, neu phu lam them nhung vic o trai heo nua thi luong se khac, trach nhiem cong viec la quan trong nhat. Lam viec co ket qua tôt a se tra luong rat cao, a co thê tra luong tu 5 - 10 triu
 

HaiLua91

Lữ khách
#6
Ngoai viec thu y cho trai heo, neu phu lam them nhung vic o trai heo nua thi luong se khac, trach nhiem cong viec la quan trong nhat. Lam viec co ket qua tôt a se tra luong rat cao, a co thê tra luong tu 5 - 10 triu
Cam on anh vi thong tin huu ich nay, de e hoi lai y ba xa e cai, ba chiu thi e qua doi a lien