Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Lâm nghiệp

  • Thread starter ledai2lqd
  • Ngày gửi
L

ledai2lqd

Guest
#1
<p>C&Ocirc;NG TY TNHH KIM T&Iacute;N MDF QUẢNG B&Igrave;NH</p><p>Địa chỉ: Khu Cn Bắc Đồng Hới, x&atilde; L&yacute; Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng B&igrave;nh.</p><p>Văn ph&ograve;ng giao dịch: 699 L&yacute; Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, Quảng B&igrave;nh</p><p>Điện thoại: 0915 346 569 - Cố định: 0523 856 368.</p><p>Quy m&ocirc; hoạt động:</p><p>- Nh&agrave; m&aacute;y:</p><p>&nbsp; &nbsp; + Tổng diện t&iacute;ch: 40 ha</p><p>&nbsp; &nbsp; + Sản phẩm v&aacute;n MDF c&aacute;c loại, c&ocirc;ng suất giai đoạn 1: 480.000 m<sup>3</sup>/năm</p><p>- L&acirc;m trường: Trồng v&agrave; khai th&aacute;c rừng đảm bảo an ninh nguy&ecirc;n liệu tối thiểu phục vụ nh&agrave; m&aacute;y với tổng diện t&iacute;ch hiện tại: 6.500 ha. Quy m&ocirc; mở rộng đạt 20.000 ha <br /></p><p>Y&ecirc;u cầu tuyển dụng:</p><p>M&atilde; số LN 01:</p><p>- Vị tr&iacute; tuyển dụng: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n l&acirc;m nghiệp:</p><p>- Số lượng: 05</p><p>- M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Nghi&ecirc;n cứu thiết kế trồng rừng v&agrave; c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến trồng, chăm s&oacute;c v&agrave; khai th&aacute;c rừng, </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Chỉ đạo sản xuất tại c&aacute;c l&acirc;m trường. </p><p>- Ti&ecirc;u chuẩn tuyển dụng:</p><p>&nbsp; &nbsp; + Kỹ sư l&acirc;m nghiệp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh l&acirc;m sinh, trồng trọt.</p><p>&nbsp; &nbsp; + Ưu ti&ecirc;n c&aacute;c ứng vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm</p><p>- Địa điểm l&agrave;m việc: Quảng B&igrave;nh( VP C&ocirc;ng ty v&agrave; c&aacute;c L&acirc;m trường)</p><p>- Quyền lợi:</p><p>&nbsp; &nbsp; + C&aacute;c quyền lợi theo luật lao động( Chế độ BHXN, BHTN, ph&eacute;p, nghỉ lễ,.....)</p><p>&nbsp; &nbsp; + Thu nhập: theo thỏa thuận</p><p>&nbsp; &nbsp; + C&aacute;c quyền lợi kh&aacute;c: theo quy chế Kim T&iacute;n( Web: kimtingroup.com)</p><p>M&atilde; số LN 02</p><p>- Vị tr&iacute; tuyển dụng: Nh&acirc;n vi&ecirc;n l&acirc;m trường</p><p>&nbsp;- Số lượng: 30<br /></p><p>- M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Chỉ đạo, trực tiếp nhận trồng rừng. </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Chăm s&oacute;c v&agrave; thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến trồng, chăm s&oacute;c khai th&aacute;c v&agrave; bảo vệ rừng </p><p>- Ti&ecirc;u chuẩn tuyển dụng:</p><p>&nbsp; &nbsp; + Trung cấp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh l&acirc;m sinh, trồng trọt.</p><p>&nbsp; &nbsp; + Ưu ti&ecirc;n c&aacute;c ứng vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm</p><p>- Địa điểm l&agrave;m việc: Quảng B&igrave;nh( c&aacute;c L&acirc;m trường)</p><p>- Quyền lợi:</p><p>&nbsp; &nbsp; + C&aacute;c quyền lợi theo luật lao động( Chế độ BHXN, BHTN, ph&eacute;p, nghỉ lễ,.....)</p><p>&nbsp; &nbsp; + Thu nhập: theo thỏa thuận</p><p>&nbsp; &nbsp; + C&aacute;c quyền lợi kh&aacute;c: theo quy chế Kim T&iacute;n( Web: kimtingroup.com)</p><p>Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p><p>Văn ph&ograve;ng giao dịch: 699 đường L&yacute; Thường Kiệt, TP Đồng Hới</p><p>Điện thoại: 0915346569 - CĐ: 0523 856 368</p><p>mail: daile.hr@kimtingroup.com <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Đại
- Địa chỉ: Công ty TNHH Kim Tín MDF Quảng Bình
- Điện thoại: 0915346569 - Fax:
- email: daile.hr@kimtingroup.com
 

Top