tuyển gấp nhân viên

  • Thread starter duyhungkt90
  • Ngày gửi
D

duyhungkt90

Lữ khách
#1
<table width="100%" style="border-collapse: collapse; border: #cccccc 1px solid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="thong_tin_ca_nhan" colspan="3"><h2 style="font-size: 12px">Th&ocirc;ng tin tuyển dụng</h2></td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top" style="width: 32%"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">Vị tr&iacute; tuyển dụng:</h3></td><td align="left" class="thontintuyen" style="width: 68%"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal"><a title="Lao động phổ th&ocirc;ng, c&ocirc;ng nh&acirc;n kĩ thuật,kĩ sư" style="color: #000000; cursor: default; text-decoration: none">Lao động phổ th&ocirc;ng, c&ocirc;ng nh&acirc;n kĩ thuật,kĩ sư</a> </h3></td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">Ng&agrave;nh/nghề:</h3></td><td align="left" class="thontintuyen"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">N&ocirc;ng-L&acirc;m-Ngư nghiệp</h3></td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">Chức vụ: </h3></td><td align="left" class="thontintuyen"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">Nh&acirc;n vi&ecirc;n&nbsp;</h3></td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">Loại h&igrave;nh c&ocirc;ng việc:</h3></td><td align="left" class="thontintuyen"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">To&agrave;n thời gian cố định</h3></td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">Địa điểm l&agrave;m việc: </h3></td><td align="left" class="thontintuyen"><h3 style="font-size: 12px; font-weight: normal">Đồng Nai</h3></td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Số lượng cần tuyển:</td><td align="left" class="thontintuyen">4</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Mức lương khởi điểm:</td><td align="left" class="thontintuyen">Thỏa Thuận</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc: </td><td align="left" class="thontintuyen">tuy v&agrave;o vị tr&iacute; tuyển dụng: <br />n&ocirc;ng nghiệp: <br />- phụ tr&aacute;ch trồng trọt, kiểm nghiệm, chịu tr&aacute;ch nhiệm về những loại c&acirc;y đ&atilde; trồng tại cơ quan,chuẩn bị thực thi những phương hướng m&agrave; cấp tr&ecirc;n đ&atilde; hoạch định. <br />- chịu tr&aacute;ch nhiệm về nhiệm vụ c&ocirc;ng vi&ecirc;c của m&igrave;nh được giao <br />Chăn nu&ocirc;i <br />- phụ tr&aacute;ch chăn nu&ocirc;i chuồng trại <br />- thường xuy&ecirc;n kiểm tra, chăm s&oacute;c định k&igrave; sức khỏe vật nu&ocirc;i. <br />- chịu tr&aacute;ch nhiệm về c&ocirc;ng việc m&agrave; m&igrave;nh được giao</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Quyền lợi được hưởng:</td><td align="left" class="thontintuyen">- Mức lương thỏa thuận được trả theo năng lực. <br />- C&oacute; nơi ở cho nh&acirc;n vi&ecirc;n ở xa <br />_ C&oacute; bếp ăn tập thể nếu đăng k&iacute; <br />_ Ưu ti&ecirc;n những người c&oacute; gia đ&igrave;nh. <br />_ Khi ốm đau được c&ocirc;ng ty hỗ trợ tiền thuốc</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Số năm kinh nghiệm:</td><td align="left" class="thontintuyen">Dưới 1 năm</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Y&ecirc;u cầu Tr&igrave;nh độ</td><td align="left" class="thontintuyen">Kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</td><td align="left" class="thontintuyen">- Ưu ti&ecirc;n những người gắn b&oacute; l&acirc;u d&agrave;i với c&ocirc;ng ty <br />- C&oacute; sức khỏe, chăm chỉ cần c&ugrave; <br />- Ưu ti&ecirc;n c&oacute; gia đ&igrave;nh đi c&ugrave;ng <br />- Ưu ti&ecirc;n những người đ&atilde; l&agrave;m qua trồng trọt, chăn nu&ocirc;i.Sinh vi&ecirc;n mới ra trường</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Hồ sơ bao gồm</td><td align="left" class="thontintuyen">một bộ hồ sơ theo quy định. <br />li&ecirc;n hệ Chị Năm: <br />0912605943. </td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Hạn nộp hồ sơ</td><td align="left" class="thontintuyen">03-07-2011</td></tr></tbody></table><table width="100%" style="margin-top: 6px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td align="center" style="border-bottom: #bfb6cc 1px solid" colspan="3"><table width="100%" style="margin-top: 7px; border-collapse: collapse; border: #cccccc 1px solid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="thong_tin_ca_nhan" colspan="3"><h2 style="font-size: 12px">Giới thiệu nh&agrave; tuyển dụng</h2></td></tr><tr><td style="width: 100%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="lbl_login lbl_dangnhap" style="width: 31%">T&ecirc;n c&ocirc;ng ty:</td><td class="thontintuyen" style="width: 69%">TW hội KH VN chi nh&aacute;nh ph&uacute; an</td></tr><tr><td class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Sơ lược về c&ocirc;ng ty:</td><td class="thontintuyen">&nbsp;</td></tr><tr><td class="lbl_login lbl_dangnhap" valign="top">Địa chỉ: </td><td class="thontintuyen">ph&uacute; An</td></tr><!-- <tr> <td class="lbl_login lbl_dangnhap">Thành phố:</td> <td class="thontintuyen">Đồng Nai</td> </tr>--><tr><td class="lbl_login lbl_dangnhap">Website:</td><td class="thontintuyen">&nbsp;</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td align="center" colspan="3"><table width="100%" style="margin-top: 7px; border-collapse: collapse; border: #cccccc 1px solid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="thong_tin_ca_nhan" colspan="3">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap" style="width: 32%">Người li&ecirc;n hệ</td><td align="left" class="thontintuyen" style="width: 68%">L&ecirc; Thị Năm</td></tr><!-- <tr> <td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap">Chức vụ</td> <td align="left" class="thontintuyen"></td> </tr> --><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap">Điện thoại li&ecirc;n hệ</td><td align="left" class="thontintuyen">0912605943</td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap">Email li&ecirc;n hệ</td><td align="left" class="thontintuyen"><a href="mailto:duyhungkt90@gmail.com">duyhungkt90@gmail.com</a></td></tr><tr><td align="left" class="lbl_login lbl_dangnhap">C&aacute;ch li&ecirc;n hệ tốt nhất</td><td align="left" class="thontintuyen">Trực tiếp</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Thị Năm
- Địa chỉ: TW hôi KH Việt Nam chi nhánh Phú An
- Tel, Fax: 0912605943
- email: duyhungkt90@gmail.com
 

H

hailua2

Lữ khách
#2
Chào chị Năm

Mình đã gửi mail cho chị Năm rồi. Có gì chị hồi âm sớm dùm nhé. Thanks a lot.
 

Đối tácTop