tuyển GĐ PTSP thuốc thú y

  • Thread starter quyhunghn
  • Ngày gửi
Q

quyhunghn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr LÂM
- Địa chỉ: 468/10/4a ql1a, pAn Phú Đông Quận 12 ( nga tư ga)
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: sando@sando.com.vn
================================

<font size="3"><strong><em>Do nhu cầu mở rộng v&agrave; ph&aacute;t triển thị trường trong nước, ch&uacute;ng t&ocirc;i cần tuyển c&aacute;c vị tr&iacute; sau:</em></strong>&nbsp;<br /></font><font size="3">&nbsp;<br /></font><strong><font size="3">I. GI&Aacute;M ĐỐC PH&Aacute;T TRIỂN SẢN PHẨM THUỐC TH&Uacute; Y:<br /></font></strong><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3">II. ĐIỀU KIỆN <br /></font></strong><font size="3">- Tr&igrave;nh độ đại học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh BSTY<br /></font><font size="3">- Am hiểu về kỹ thuất chăn nu&ocirc;i.<br /></font><font size="3">- X&acirc;y dựng v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch c&ocirc;ng thức thuốc cho gia s&uacute;c, gia cầm. <br /></font><font size="3">- X&acirc;y dựng chiến lược kinh doanh cho thị trường thuốc th&uacute; y.<br /></font><font size="3">- Năng động, sang tạo, chấp nhận c&ocirc;ng t&aacute;c thường xuy&ecirc;n.<br /></font><font size="3">- Kinh nghiệm &gt; 3 năm.<br /></font><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3">III. THU NHẬP: Lương, thưởng cao. <br /></font></strong><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><font size="3"><strong>IV. HỒ SƠ: </strong>Vui l&ograve;ng gửi bảng t&oacute;m tắt &nbsp;về qu&aacute; tr&igrave;nh học tập v&agrave; l&agrave;m việc qua :<br /></font><font size="3">&nbsp;Email: </font><a href="mailto:sando@sando.com.vn"><font size="3">sando@sando.com.vn</font></a><font size="3"> hoặc </font><a href="mailto:sandoaqua@yahoo.com.vn"><font size="3">sandoaqua@yahoo.com.vn</font></a><strong><br /></strong><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong><font size="3"><span class="MsoHyperlink"><strong><u><font color="#0000ff">Thời gian phỏng vấn:</font></u></strong></span> Mời phỏng vấn ngay sau khi nhận email đạt y&ecirc;u cầu, trước ng&agrave;y 30/10 /2010<strong><br /></strong></font>
 

Top