TUYỂN KỸ SƯ NÔNG HỌC

  • Thread starter Trang anh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trang anh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trang anh
- Địa chỉ: 50 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội
- Tel, Fax: 04 37 737 368 FaX
- email: asianqueen-tranganh@vnn.vn
================================

<p>C&ocirc;ng ty CP Nữ Ho&agrave;ng Ch&acirc;u &Aacute; (Asian Queen) chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp: Thuốc BVTV, Giống, Ph&acirc;n b&oacute;n,.. Với hệ thống sản phẩm chất lượng cao được nhập khẩu tại c&aacute;c nước Ch&acirc;u &Acirc;u c&ugrave;ng với đội ngũ nh&acirc;n sự trẻ trung (85% chưa c&oacute; gia đ&igrave;nh), năng động v&agrave; được đ&agrave;o tạo chuy&ecirc;n nghiệp, c&oacute; thu nhập cao, chế độ tốt thỏa đ&aacute;ng với năng lực của nh&acirc;n sự.</p><p>Hiện nay, C&ocirc;ng ty đang c&oacute; nhu cầu tuyển dụng 06 Nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh, tốt nghiệp ch&iacute;nh quy tại c&aacute;c trường N&ocirc;ng nghiệp, c&oacute; bằng Kỹ sư N&ocirc;ng học. </p><p>Địa điểm l&agrave;m việc: Tỉnh Hải Ph&ograve;ng; Th&aacute;i B&igrave;nh; Bắc Ninh, Bắc Giang, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, Tuy&ecirc;n Quang, Ph&uacute; Thọ, Vĩnh Ph&uacute;c, H&agrave; T&acirc;y.</p><p>Ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng lien hẹ:</p><p>Email: <a href="mailto:asianqueen-tranganh@vnn.vn">asianqueen-tranganh@vnn.vn</a>; <a href="mailto:Asianqueen-vanthu@vnn.vn">Asianqueen-vanthu@vnn.vn</a></p><p>Tel: 04 3773 7368</p><p>Địa chỉ: Số 50 ng&otilde; 49 Huỳnh TH&uacute;c Kh&aacute;ng - L&aacute;ng Hạ - Đống Đa - HN </p><p>Thời hạn: Đến hết ng&agrave;y 25/10/2010.</p><p>hồ sơ c&oacute; thể gửi qua email hoặc trược tiếp. Chỉ cần hồ sơ ph&ocirc; t&ocirc;.</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top