tuyển kỹ su­­­ nông nghiệp

  • Thread starter CÔNG TY TM TRUNG VIỆT
  • Ngày gửi
C

CÔNG TY TM TRUNG VIỆT

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TM TRUNG VIỆT
- Địa chỉ: B5 TT2_BĂC LINH ĐÀM_P,ĐẠI KIM_Q,HOÀNG MAI_HÀ NỘI
- Tel, Fax: ::: FaX 0435577428
- email: vuonsinhthai.trungviet@gmail.com
================================

<h2><font size="3"><em>C&ocirc;ng Ty TM Trung Việt cần tuyển kỹ s&shy;&shy;u&shy;&shy; n&ocirc;ng nghiệp</em></font></h2><h2><font size="3"><em><u>vị tri</u>:&nbsp; tu&shy; v&acirc;n,thuyết tr&igrave;nh,ph&aacute;t triển thị tru&shy;ong, ung dung c&aacute;c chu&shy;ong tr&igrave;nh khảo nghi&ecirc;m đua ra thi truo&shy;ng.l&acirc;p kế hoach,tim ki&ecirc;m c&aacute;c đia đi&ecirc;m l&agrave;m m&ocirc; h&igrave;nh tr&igrave;nh diễn,tổ chu&shy;c c&aacute;c tru&shy;ong tr&igrave;nh tr&ecirc;n đồng ruộng,tổ chuc c&aacute;c buổi tr&igrave;nh di&ecirc;n, hội thao&nbsp;đầu b&ograve;&shy;,hội thảo n&ocirc;ng d&acirc;n,truo&shy;ng trinh huong nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n,hỗ tro&shy; tu v&acirc;n kỹ thu&acirc;t cho cac trang trai,n&ocirc;ng tru&ograve;ng,cty giong,vv để gi&oacute;&shy;i thiệu rộng rai sản phẩm của cty đến b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n.chia sẻ v&oacute;i n&ocirc;ng d&acirc;n kỹ thuật nu&ocirc;i tr&ocirc;ng ph&ugrave; họp,ung dung tiến bộ khoa học m&oacute;&shy;i để đạt hiệu qua nang suất v&agrave; chất lu&shy;o&shy;ng cao nh&acirc;t,</em></font></h2><h2><font size="3"><em>Lập kế hoạch l&agrave;m việc t&ocirc;ng ho&shy;p,trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c dụ&shy; b&aacute;o ban h&agrave;ng th&aacute;ng theo sản phẩm kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; trung t&acirc;m ph&acirc;n ph&ocirc;i.</em></font></h2><h2><font size="3"><em>&nbsp;<u>y&ecirc;u c&acirc;u</u>: na&shy;ng đ&ocirc;ng ,nhi&ecirc;t t&igrave;nh,y&ecirc;u n&ocirc;ng nghi&ecirc;p,mong muốn gi&uacute;p nh&agrave; n&ocirc;ng</em></font></h2><p>&nbsp;</p><h2><em><font size="2"><u>Moi th&ocirc;ng tin c&acirc;n biết th&ecirc;m li&ecirc;n lạc truc ti&ecirc;p ga&shy;p Anh Lộc</u></font></em></h2><h2><em><font size="2"><u>&nbsp;0984 023 568&nbsp;</u></font></em></h2><p><em><font size="2"></font></em></p>
 

S

samurai1907

Lữ khách
#2
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TM TRUNG VIỆT
- Địa chỉ: B5 TT2_BĂC LINH ĐÀM_P,ĐẠI KIM_Q,HOÀNG MAI_HÀ NỘI
- Tel, Fax: ::: FaX 0435577428
- email: vuonsinhthai.trungviet@gmail.com
================================


Công Ty TM Trung Việt cần tuyển kỹ s&shy;&shy;u&shy;&shy; nông nghiệp

vị tri: tu&shy; vân,thuyết trình,phát triển thị tru&shy;ong, ung dung các chu&shy;ong trình khảo nghiêm đua ra thi truo&shy;ng.lâp kế hoach,tim kiêm các đia điêm làm mô hình trình diễn,tổ chu&shy;c các tru&shy;ong trình trên đồng ruộng,tổ chuc các buổi trình diên, hội thao đầu bò&shy;,hội thảo nông dân,truo&shy;ng trinh huong nghiệp nông thôn,hỗ tro&shy; tu vân kỹ thuât cho cac trang trai,nông truòng,cty giong,vv để gió&shy;i thiệu rộng rai sản phẩm của cty đến bà con nông dân.chia sẻ vói nông dân kỹ thuật nuôi trông phù họp,ung dung tiến bộ khoa học mó&shy;i để đạt hiệu qua nang suất và chất lu&shy;o&shy;ng cao nhât,

Lập kế hoạch làm việc tông ho&shy;p,trong đó có các dụ&shy; báo ban hàng tháng theo sản phẩm khách hàng và trung tâm phân phôi.

yêu câu: na&shy;ng đông ,nhiêt tình,yêu nông nghiêp,mong muốn giúp nhà nông


Moi thông tin cân biết thêm liên lạc truc tiêp ga&shy;p Anh Lộc

0984 023 568

Anh ơi thông tin của anh đưa ra có vẻ còn ít và chưa hấp dẫn đc ng tìm việc lắm đâu :D. Như hôm trước a gọi cho em thì có thể ngày gần nhất em sẽ ra thăm quan Cty xem có thể hợp tác cùng đc với anh hay ko :(. Nhưng mà cũng chúc anh sớm tìm đc nhân viên nhiệt tình với công việc nhé !!!
 

Đối tácTop