TUYÊN KỸ SƯ NÔNG NGHIÊP.

  • Thread starter công ty TM Trung Viet
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

công ty TM Trung Viet

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty TM Trung Viet
- Địa chỉ: B5 TT2 KHU ĐÔ THII BĂC LINH ĐÀM
- Tel, Fax: ::: FaX 043 5577428
- email: WWW.VUONSINHTHAITRUNGVIET.COM
================================

Công Ty TM Trung Việt cần tuyển kỹ s­­u­­ nông nghiệp
vị tri: tu­ vân,thuyết trình,phát triển thị tru­ong, ung dung các chu­ong trình khảo nghiêm đua ra thi truo­ng.lâp kế hoach,tim kiêm các đia điêm làm mô hình trình diễn,tổ chu­c các tru­ong trình trên đồng ruộng,tổ chuc các buổi trình diên, hội thao đầu bò­,hội thảo nông dân,truo­ng trinh huong nghiệp nông thôn,hỗ tro­ tu vân kỹ thuât cho cac trang trai,nông truòng,cty giong,vv để gió­i thiệu rộng rai sản phẩm của cty đến bà con nông dân.chia sẻ vói nông dân kỹ thuật nuôi trông phù họp,ung dung tiến bộ khoa học mó­i để đạt hiệu qua nang suất và chất lu­o­ng cao nhât,
Lập kế hoạch làm việc tông ho­p,trong đó có các dụ­ báo ban hàng tháng theo sản phẩm khách hàng và trung tâm phân phôi.
yêu câu: na­ng đông ,nhiêt tình,yêu nông nghiêp,mong muốn giúp nhà nông


Moi thông tin cân biết thêm liên lạc truc tiêp ga­p Anh Lộc
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top