tuyển kỹ sư nông nghiệp

  • Thread starter công ty TM TRUNG VIET
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

công ty TM TRUNG VIET

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty TM TRUNG VIET
- Địa chỉ: B5 TT2 Khu Đô Thị Băc Linh Đam
- Tel, Fax: ::: FaX 0462959035
- email: vuonsinhthaitrungvietgmail.com
================================

<p><font size="3">C&ocirc;ng Ty TM Trung Việt cần tuyển kỹ s&shy;&shy;u&shy;&shy; n&ocirc;ng nghiệp<br /> vị tri: tu&shy; v&acirc;n,thuyết tr&igrave;nh,ph&aacute;t triển thị tru&shy;ong, ung dung c&aacute;c chu&shy;ong tr&igrave;nh khảo nghi&ecirc;m đua ra thi truo&shy;ng.l&acirc;p kế hoach,tim ki&ecirc;m c&aacute;c đia đi&ecirc;m l&agrave;m m&ocirc; h&igrave;nh tr&igrave;nh diễn,tổ chu&shy;c c&aacute;c tru&shy;ong tr&igrave;nh tr&ecirc;n đồng ruộng,tổ chuc c&aacute;c buổi tr&igrave;nh di&ecirc;n, hội thao đầu b&ograve;&shy;,hội thảo n&ocirc;ng d&acirc;n,truo&shy;ng trinh huong nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n,hỗ tro&shy; tu v&acirc;n kỹ thu&acirc;t cho cac trang trai,n&ocirc;ng tru&ograve;ng,cty giong,vv để gi&oacute;&shy;i thiệu rộng rai sản phẩm của cty đến b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n.chia sẻ v&oacute;i n&ocirc;ng d&acirc;n kỹ thuật nu&ocirc;i tr&ocirc;ng ph&ugrave; họp,ung dung tiến bộ khoa học m&oacute;&shy;i để đạt hiệu qua nang suất v&agrave; chất lu&shy;o&shy;ng cao nh&acirc;t,<br /> Lập kế hoạch l&agrave;m việc t&ocirc;ng ho&shy;p,trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c dụ&shy; b&aacute;o ban h&agrave;ng th&aacute;ng theo sản phẩm kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; trung t&acirc;m ph&acirc;n ph&ocirc;i.<br /> y&ecirc;u c&acirc;u: na&shy;ng đ&ocirc;ng ,nhi&ecirc;t t&igrave;nh,y&ecirc;u n&ocirc;ng nghi&ecirc;p,mong muốn gi&uacute;p nh&agrave; n&ocirc;ng</font></p><p>li&ecirc;n hệ trục tiếp:ph&ograve;ng kinh doanh&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anh L&Ocirc;C 098 402 3568<br /></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top