ure_zeolite phân bón nhả chậm

  • Thread starter khoa_kinhdoanh
  • Ngày gửi
K

khoa_kinhdoanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: doanh nghiệp tư nhân sản xuất & thương mai Kim Phước
- Địa chỉ: 248a nguyen cong tru street-tuy hoa
- Tel, Fax: 0573826541 ::: FaX 0573826541
- email: phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com
================================

<p class="Title">Ph&acirc;n b&oacute;n nhả chậm được hấp thụ 100%</p> <p align="left" class="Lead">Đ&oacute; l&agrave; ph&acirc;n ur&ecirc;-zeolite do hai nh&agrave; khoa học ở TP HCM nghi&ecirc;n cứu v&agrave; sản xuất th&agrave;nh c&ocirc;ng. Nếu như c&aacute;c loại ur&ecirc; thường khi b&oacute;n trực tiếp th&igrave; c&acirc;y chỉ hấp thụ khoảng 60%, c&ograve;n lại bị rửa tr&ocirc;i hoặc bốc hơi, th&igrave; loại ph&acirc;n mới c&oacute; tỷ lệ được hấp thụ l&agrave; 100%! </p> <p align="left" class="Normal">Ph&acirc;n ur&ecirc;-zeolite l&agrave; sản phẩm của hai nh&agrave; khoa học Trần Khắc Chung v&agrave; Mai Hữu Khi&ecirc;m (Khoa C&ocirc;ng nghệ H&oacute;a học v&agrave; Dầu kh&iacute;, ĐH B&aacute;ch khoa TPHCM). Với sự can thiệp của zeolite, ph&acirc;n sẽ từ từ nhả ur&ecirc; theo nhu cầu của c&acirc;y trồng. Thử nghiệm qua 2 vụ l&uacute;a tại trại thực nghiệm l&uacute;a Long Ph&uacute; (S&oacute;c Trăng) cho thấy, ngo&agrave;i ưu điểm tuyệt đối tr&ecirc;n, loại ph&acirc;n mới c&oacute; thời gian t&aacute;c dụng k&eacute;o d&agrave;i đến 50 ng&agrave;y v&agrave; gi&uacute;p tiết kiệm được 30% lượng ph&acirc;n do kh&ocirc;ng bị rửa tr&ocirc;i. Một ưu thế kh&aacute;c, khi giảm lượng b&oacute;n đi 30% so với c&aacute;c loại ur&ecirc; th&ocirc;ng thường th&igrave; năng suất tương đương v&agrave; phẩm chất gạo c&oacute; chiều hướng cao hơn so với c&aacute;c &ocirc; ruộng đối chứng. Ngo&agrave;i ra, thời gian hấp thụ của ph&acirc;n k&eacute;o d&agrave;i đ&atilde; giảm số lần b&oacute;n từ 3 xuống 2, giảm chi ph&iacute; đầu tư cho n&ocirc;ng d&acirc;n. </p> <p align="left" class="Normal">Kh&ocirc;ng chỉ th&agrave;nh c&ocirc;ng với loại ur&ecirc; - zeolite tr&ecirc;n ruộng l&uacute;a, ph&acirc;n ur&ecirc; - vi lượng zeolite của nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu cũng đ&atilde; khẳng định được ưu thế tr&ecirc;n c&aacute;c loại c&acirc;y m&agrave;u như dưa hấu, đậu phộng. Tại Củ Chi (TPHCM), 2 đợt th&iacute; nghiệm sử dụng ph&acirc;n ur&ecirc; - vi lượng zeolite cho năng suất hạt kh&ocirc; v&agrave; quả kh&ocirc; tăng 9% so với c&aacute;c ruộng kh&aacute;c. C&ograve;n tr&ecirc;n dưa hấu tại &Ocirc; M&ocirc;n (Cần Thơ), nếu b&oacute;n ph&acirc;n ur&ecirc; - vi lượng zeolite th&igrave; năng suất, trọng lượng v&agrave; độ đường cao hơn những ruộng dưa b&oacute;n ur&ecirc; th&ocirc;ng thường. </p> <p align="left" class="Normal">Đến nay, hai nh&agrave; khoa học đ&atilde; ho&agrave;n thiện quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ v&agrave; thiết bị sản xuất vi&ecirc;n zeolite NaX, nguy&ecirc;n liệu ch&iacute;nh để sản xuất ph&acirc;n ur&ecirc; nhả chậm v&agrave; tiến tới sản xuất thương mại c&aacute;c loại ph&acirc;n b&oacute;n nhả chậm. </p>