Vải địa kỹ thuật, giấy dầu, rọ đá, bấc thấm, nhựa đường, thi công cắm bấc thấm giá rẻ...

  • Thread starter quynhmo_89
  • Ngày gửi
Q

quynhmo_89

Guest
#1
<div style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffff"><div style="color: #000000; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px"><div style="color: #000000; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px"><div style="color: #000000; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px"><div style="color: #000000; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 8px; margin-right: 8px; margin-bottom: 8px; margin-left: 8px"><p style="color: #000000; font-size: 11px; text-align: left"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_love.gif" /><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_huggs.gif" />Direct _Ms Mơ</span></span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px; text-align: left"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Hotline 24/7:&nbsp;<img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_callme.gif" />0979.360.456</span></span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px; text-align: left"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #00ff00"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; color: #ff00ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><span style="line-height: 24px; color: #ff0000"><span style="font-size: x-large">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ V&Agrave; THƯƠNG MẠI TL VIỆT NAM</span></span></a></span></span></span></strong><br /></span></strong></span></span></span></span></strong></p><div style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: 11px; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden"><p style="text-align: left"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_love.gif" /><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_huggs.gif" />Direct _Mr Lưu</span></span></span></span></strong></p></div><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong>&nbsp;</strong></p><div style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: 11px; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden"><p style="text-align: left"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Hotline 24/7 :<img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/images/wys/yahoo_callme.gif" />0933.991.425</span></span></span></span></strong></p></div><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><br /></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #008080">TL Việt Nam chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối sản phẩm Vải địa kỹ thuật x&acirc;y dựng (bao gồm vải địa kỹ thuật dệt v&agrave; kh&ocirc;ng dệt); Vải địa kh&ocirc;ng dệt HD, ART Việt Nam ;M&agrave;ng chống thấm HDPE, Bấc thấm, Lưới địa kỹ thuật;Ro da c&aacute;c hệ thống xử l&yacute; nước thải, thi c&ocirc;ng cắm bấc thấm, Giấy dầu x&acirc;y dựng , Maiti ch&egrave;n khe. Nhựa đường c&aacute;c loại . S&agrave;n gỗ, Ống nhựa, Cửa nhựa Five Window&hellip; B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, C&ocirc;ng ty c&ograve;n cung cấp c&aacute;c dịch vụ về tư vấn bất động sản v&agrave; kinh doanh Bất động sản&hellip;</span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #0000ff; font-size: small"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 11px; font-weight: normal"><span style="font-size: medium"><strong>*Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp c&aacute;c loai sản phẩm sau<span style="color: #800000">:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/sanpham.html">http://tlvina.com.vn/sanpham.html</a></span></strong></span></span></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #0000ff; font-size: small"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 11px; font-weight: normal"><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #800000">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: large"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vatgia.com/raovat/2777/3188729/matit-chen-khe-son-chong-tham-giay-dau-vai-dia-ky-thuat-ro-da-bac-tham-mang-chong-tham-nhua-duong.html">Một Số Mặt H&agrave;ng Kh&aacute;c</a></span></span><span style="color: #008000"><span style="color: #800000">:&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/sanpham.html">Matit Ch&egrave;n Khe</a>;&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/sanpham.html">Sơn chống thấm</a>;&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/sanpham.html">M&agrave;ng Chống Thấm Nhập Khẩu...</a></span></span></span><br /></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff">1.Vải địa kỹ thuật:</span></span></span></strong><strong>&nbsp;</strong></a></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #008000">. Vải địa kỹ thuật kh&ocirc;ng dệt</span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/dgz1307326021.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_dgz1307326021.jpg" /></a></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">TS10,TS20,TS25,TS30,TS35,TS40,TS50,TS60, TS65,TS70,TS76,TS80</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #008000">. Vải địa kỹ thuật kh&ocirc;ng dệt HD:</span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #00ffff; font-size: x-small"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/dvz1307325947.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_dvz1307325947.jpg" /></a><br /></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">HD16C, HD118C, HD19C, HD23C, HD27C, HD30C, HD34C, HD38C, HD43C, HD50C, HD60C</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Vải địa kỹ thuật kh&ocirc;ng dệt ART -Việt Nam :</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">ART8, ART9, ART11, ART12, ART14, ART15, ART17, ART 20, ART22, ART24, ART25, ART28&hellip;&hellip;&hellip;..</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #008000">. Vải cường độ cao H&agrave;n Quốc :</span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. 100/50kN, 200/50Kn , 200/200Kn/m&hellip;GML10; GML20; 1001; Mac25; Mac50; Mac70</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><br /></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vatgia.com/raovat/8744/3193019/toan-quoc-%3A-nha-phan-phoi-vai-dia-ky-thuat-lon-nhat-vn.html"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/nmn1307325948.JPG"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_nmn1307325948.JPG" /></a></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #008000">. Vải địa kỹ thuật dệt PP</span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #00ffff">&nbsp;</span></span></strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/bku1307331094.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_bku1307331094.jpg" /></a></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small"><span style="color: #008000">. Vải địa kỹ thuật kh&ocirc;ng dệt VNT :</span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/vxb1307332452.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_vxb1307332452.jpg" /></a></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: medium">2.Bấc th</span></strong><strong><span style="font-size: medium">ấm:</span></strong></span></a></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vatgia.com/raovat/2777/3184504/bac-tham-mang-chong-tham-thi-cong-cam-bac-tham-thi-cong-han-mang-hdpe-gia-re-nhat%21.html"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img_temp/medium_nsc1307584348.JPG" /></a><br /></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Bấc thấm A7,A6 ,CD811 Th&aacute;i Lan ,</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Bấc thấm VID75,VID65 Việt Nam&hellip;.</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><br /></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><span style="color: #0000ff">3.Giấy dầu :</span></a></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #00ff00"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/hca1307330565.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_hca1307330565.jpg" /></a><br /></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Nhiều chủng loại: 1m x 20m; 1m x 15m:&hellip;&hellip;</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><br /></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><span style="color: #0000ff"><strong>4.M&agrave;ng chố</strong><strong>ng thấm: bao gồm :</strong></span></a></span></span></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/xup1307325945.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_xup1307325945.jpg" /></a><br /></strong></span></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small"><strong>&nbsp;</strong><strong>. M&agrave;ng chống thấm HPDE của Đ&agrave;i Loan: (Huitex)</strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. M&agrave;ng chống thấm HDPE của Th&aacute;i Lan:(GSE)</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. M&agrave;ng tự d&iacute;nh của Đ&agrave;i Loan: (Lexmac)</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Lưới địa kỹ thuật : Tensa</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/">5.Rọ đ&aacute;&hellip;</a></span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: medium"><span style="color: #00ff00"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/kms1307325949.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_kms1307325949.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/gzt1307326025.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_gzt1307326025.jpg" /></a><br /></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (2x1x1) : v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (2x1x0.5): v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (1x1x0.5): v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (1x1x1) : v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (0.7x0.7x0.5): v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (5x1x0.5): 1 v&aacute;ch ngăn v&agrave; 4 v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (4x2x0.3): v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">. Rọ đ&aacute; loại (4x2x0.5): v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/">6. Thảm đ&aacute;:</a></span></span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/oqo1307326026.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_oqo1307326026.jpg" /></a></strong><strong>&nbsp;</strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong>. Thảm đ&aacute; (6x2x0.3): 5 v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong>. Thảm đ&aacute; (6x2x0.3): 5 v&aacute;ch ngăn v&agrave; kh&ocirc;ng v&aacute;ch ngăn</strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><br /></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/">7.Nhựa đường</a></span></span></span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/apu1307326019.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_apu1307326019.jpg" /></a><br /></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small"><strong>.</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Nhựa đường đặc đ&oacute;ng th&ugrave;ng M60/70 IRAN</strong><strong><br /><strong>- Xuất xứ: IRAN</strong><br /><strong>- Quy c&aacute;ch: Trọng lượng 185kg/1phi</strong><br /><strong>- Trạng th&aacute;i: Dạng đặc đ&oacute;ng phi</strong><br /><strong>- C&ocirc;ng dụng: D&ugrave;ng trong việc việc tưới lớp d&iacute;nh b&aacute;m, tưới l&aacute;ng nhựa v&agrave; tưới thấm nhập nền mặt đường.</strong></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small"><strong>. Nhựa đường đặc đ&oacute;ng th&ugrave;ng M60/70 SHELL</strong>&nbsp;<strong><br /><strong>- Xuất xứ: Singapore</strong><br /><strong>- Quy c&aacute;ch: Trọng lượng 154kg/1phi</strong><br /><strong>- Trạng th&aacute;i: Dạng đặc đ&oacute;ng phi</strong><br /><strong>- C&ocirc;ng dụng: D&ugrave;ng trong việc việc tưới lớp d&iacute;nh b&aacute;m, tưới l&aacute;ng nhựa v&agrave; tưới thấm nhập nền mặt đường</strong></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small"><strong>. Nhựa đường chống thấm M10 cứng:</strong>&nbsp;<strong><br /><strong>- Xuất xứ: Trung Quốc</strong><br /><strong>- Quy c&aacute;ch: Trọng lượng 30 - 40kg/1bao</strong><br /><strong>- Trạng th&aacute;i: Dạng cứng đ&oacute;ng trong bao tải.</strong><br /><strong>- C&ocirc;ng dụng: D&ugrave;ng trong việc chống thấm, v&iacute;t khe co d&atilde;n, qu&eacute;t đường ống dẫn dầu,&hellip;</strong></strong></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vatgia.com/raovat/2777/3184504/bac-tham-mang-chong-tham-thi-cong-cam-bac-tham-thi-cong-han-mang-hdpe-gia-re-nhat%21.htmlhttp://tlvina.com.vn/"><strong>8 Thi cống cắm bấc thấm gi&aacute; rẻ, Xử l&yacute; nền đất yếu&hellip;</strong></a><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vatgia.com/raovat/2777/3184504/bac-tham-mang-chong-tham-thi-cong-cam-bac-tham-thi-cong-han-mang-hdpe-gia-re-nhat%21.htmlhttp://tlvina.com.vn/"><br /></a><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/">. Thi c&ocirc;ng h&agrave;n m&agrave;ng HDPE gi&aacute; rẻ nhất!</a></strong></strong></span></span></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><span style="font-size: medium"><span style="color: #00ff00"><strong><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/tbr1307325937.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/2/medium_tbr1307325937.jpg" /></a><br /></strong></strong></span></span></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: small">Với đội ngũ thi c&ocirc;ng c&ugrave;ng với những kỹ sư gi&agrave;u kinh nghiệm.Ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo sẽ đ&aacute;p ứng được mọi nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px; text-align: center"><br /></p><p style="color: #000000; font-size: 11px; text-align: center"><strong><span style="font-size: small">H&agrave;ng mới 100% nguy&ecirc;n đai, nguy&ecirc;n kiện, xuất sứ r&otilde; r&agrave;ng được giao tại c&ocirc;ng tr&igrave;nh trong l&atilde;nh thổ Việt Nam với mọi số lượng v&agrave; chủng loại theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng với mức gi&aacute; ph&ugrave; hợp .</span></strong></p><p style="color: #000000; font-size: 11px"><br /></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">Li&ecirc;n hệ trực tiếp:</span></span></strong><span style="color: #ff0000; font-size: large">&nbsp;<br /><br /><span style="font-size: 11px; color: #000000"><strong><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #800000">&gt;&gt;Ms Mơ: 0979.360.456 &lt;&lt;</span></span></span></strong></span></span></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: large"><span style="color: #ff6600">----------------------------------</span></span></strong><span style="color: #008000; font-size: large">&nbsp;</span></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px"><strong><span style="font-size: large"><span style="color: #008000"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://tlvina.com.vn/"><span style="color: #008000">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ V&Agrave; THƯƠNG MẠI TL VIỆT NAM</span></a></span></span></strong></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px; font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><strong><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #00ff00"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 24px">Địa chỉ:&nbsp;&nbsp; Cụm 9 - Duy&ecirc;n Th&aacute;i - Thường T&iacute;n - H&agrave; Nội</span></span></span></span></strong></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px; font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><strong><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #00ff00"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 24px">Điện thoại: &nbsp;&nbsp;<strong><span style="color: #00ff00"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">0979.360.456</span></span></span></span></strong>&nbsp; Fax:&nbsp;&nbsp; 04 36860268</span></span></span></span></strong></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px; font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><strong><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #00ff00"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 24px">Email: &nbsp;&nbsp;</span></span></span></span></strong><span style="color: #008000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 24px; font-size: medium"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="mailto:xuanletlvina89@gmail.com">doanthimo89@gmail.com</a></strong></span></p><p align="center" style="color: #000000; font-size: 11px; font-family: arial, tahoma; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; color: #00ff00"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><span style="font-family: arial, tahoma; line-height: 24px; color: #008000"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 24px"><strong></strong></span></span></span></span><span style="color: #008000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 900; line-height: 24px; font-size: medium"><strong>Website:&nbsp;&nbsp;</strong></span><span style="color: #008000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 900; line-height: 24px; font-size: medium"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="color: #008000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-weight: 900; line-height: 24px; font-size: medium"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.tlvina.com.vn/">www.tlvina.com.vn</a></strong></span></p></div></div></div></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đoàn Thị Mơ
- Địa chỉ: Cụm 9 Duyên Thái Thường Tín Hà Nội
- Điện thoại: 0979360456 - Fax:
- email: doanthimo89@gmail.com