Vải lọc máy ép bùn khung bản

  • Thread starter phanphoibom
  • Ngày gửi
P

phanphoibom

Guest
#1
<p class="p_first" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px 0px 16px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/wkl1342146661.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/medium_wkl1342146661.jpg" border="0" /></a></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 16px; color: #333333; text-align: justify">Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp tất cả c&aacute;c loại vải lọc chất lỏng, vải lọc nyon, vải lọc nước PE, vải lọc PP, vải lọc b&ugrave;n, tấm vải lọc khu&ocirc;n bản, vải lọc cho m&aacute;y &eacute;p b&ugrave;n khu&ocirc;n bản, vải lọc nước dạng băng tải, &hellip;</span><br /><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 16px; color: #333333; text-align: justify">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp tất cả c&aacute;c thiết bị lọc bụi, lọc nước, lọc dầu kh&aacute;c như:</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 16px; color: #333333; text-align: justify">Tấm lọc than hoạt t&iacute;nh, tấm lọc sơ bộ, tấm lọc bụi, lọc kh&iacute; sạch.</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 16px; color: #333333; text-align: justify">Lọc hepal, khung t&uacute;i lọc bụi, lọc bụi cho buồng sơn, lọc tinh, lọc th&ocirc;</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 16px; color: #333333; text-align: justify">Lọc khử m&ugrave;i, c&aacute;c loại giấy lọc than hoạt t&iacute;nh</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 16px; color: #333333; text-align: justify">Vải lọc nước, vải lọc chất lỏng, vải lọc dầu, lọc khung bản, vải lọc bụi, &hellip;</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 16px; color: #333333; text-align: justify">Filter housing, bag filter housing,</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 16px; color: #333333; text-align: justify">T&uacute;i lọc nước, t&uacute;i lọc chất lỏng, &hellip;</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 16px; color: #333333; text-align: justify">T&uacute;i lọc bụi thường, t&uacute;i lọc bụi chịu nhiệt, t&uacute;i lọc bụi chịu dầu v&agrave; nước, t&uacute;i lọc bụi chống tĩnh điện, ...</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 16px; color: #333333; text-align: justify">Tất cả c&aacute;c loại l&otilde;i lọc nước, l&otilde;i lọc kh&iacute;, l&otilde;i lọc dầu, ...</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 16px; color: #333333; text-align: justify">Đ&aacute;p ứng theo mọi y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 16px; color: #333333; text-align: justify">Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n tự h&agrave;o l&agrave; nh&agrave; cung cấp &uacute;y t&iacute;n, chất lượng, gi&aacute; thấp nhất. Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được tư vấn miễn ph&iacute;, hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh.</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ</strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong>Chu Minh Nam</strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong>Add: 5H1 TTDHSF1HN &ndash; Dịch vọng Hậu &ndash; Cầu Giấy &ndash; H&agrave; Nộ</strong>i</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong>Hotline: 0942288223/ 0966339796</strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong>Fax : 04 6281 3439</strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong>Email:&nbsp;</strong><strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="mailto:tech@viettienco.com.vn">tech@viettienco.com.vn</a></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong>Web&nbsp;:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://www.viettienco.com.vn/">www.viettienco.com.vn</a></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Chu Minh Nam
- Địa chỉ: Số5 H1TTDHSP1 HÀ NỘI ,DỊCH VỌNG HẬU , CẦU GIẤY ,HÀ NỘI
- Điện thoại: 0942288223 - Fax: 0966339796
- email: chuminhenv@gmail.com