Vài nét về công ty CPCN Tưới Khang Thịnh

xuan khang thinh

Thành viên mới
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Xuan Khang Thinh
- Địa chỉ: 16B Phan Chu Trinh F9 Đà lạt
- Tel, Fax: 0902518183 ::: FaX : 063.3810252
- email: xuankhangthinhco@gmail.com
================================

<strong><font size="3"><font face="Times New Roman">V&Agrave;I N&Eacute;T VỀ C&Ocirc;NG TY CPCN TƯỚI KHANG THỊNH<br /></font></font></strong><strong><p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty Khang Thịnh l&agrave; đại diện v&agrave; l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối duy nhất của h&atilde;ng Netafim &ndash; Israel tại Việt Nam, một h&atilde;ng h&agrave;ng đầu của Israel chuy&ecirc;n cung cấp c&ocirc;ng nghệ nh&agrave; k&iacute;nh v&agrave; hệ thống tưới tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.<br /></font></font></em><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Netafim đ&atilde; c&oacute; mặt tại Việt Nam từ năm 2001 v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ứng dụng rộng r&atilde;i những c&ocirc;ng nghệ hiện đại của Israel v&agrave;o sản xuất n&ocirc;ng nghiệp. Ngo&agrave;i những kỹ thuật n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao như hệ thống nh&agrave; k&iacute;nh với kỹ thuật chăm s&oacute;c v&agrave; quản l&lrm;y c&acirc;y trồng bằng Computer, Netafim c&ograve;n cung cấp những hệ thống tưới từ cơ bản đến c&ocirc;ng nghệ cao cho trang trại, s&acirc;n vườn&hellip;&hellip;&hellip; tại khắp c&aacute;c v&ugrave;ng tr&ecirc;n cả nước.<br /></font></font></em><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Những c&ocirc;ng tr&igrave;nh ti&ecirc;u biểu của Netafim đ&atilde; thực hiện tại Việt Nam c&oacute; thể kể đến l&agrave; hơn 20ha hệ thống tưới tự động của C&ocirc;ng Ty Đ&agrave; Lạt Hasfarm, 02ha nh&agrave; k&iacute;nh c&ocirc;ng nghệ cao tại Trung T&acirc;m rau quả v&agrave; hoa H&agrave; Nội, Trung t&acirc;m ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp, l&acirc;m nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao Hải Ph&ograve;ng. Hơn 100 ha hệ thống tưới nhỏ giọt cho dứa tại N&ocirc;ng trường Thọ Vực Đồng Nai, 20ha hệ thống tưới nhỏ giọt cho Tunnel tại C&ocirc;ng ty L&acirc;m T&agrave;i v&agrave; c&ocirc;ng ty Boniefarm tại Đ&agrave; Lạt. Nhiều hecta hệ thống tưới nhỏ giọt cho nho tại trung t&acirc;m Sadec B&igrave;nh Thuận v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n tại Ninh Thuận, hệ thống tưới nhỏ giọt cho 150 ha Rừng sinh th&aacute;i của C&ocirc;ng ty Rạng Đ&ocirc;ng tại v&ugrave;ng đất c&aacute;t Mũi N&eacute; B&igrave;nh Thuận, hệ thống tưới nhỏ giọt cho h&agrave;ng ng&agrave;n hecta m&iacute;a tại La Ng&agrave;, Thanh Ho&aacute; v&agrave; miền t&acirc;y. Hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun cho nhiều loại c&acirc;y trồng tại c&aacute;c tỉnh miền đ&ocirc;ng v&agrave; miền t&acirc;y nam bộ, c&aacute;c tỉnh duy&ecirc;n hải miền trung. Ri&ecirc;ng tại L&acirc;m Đồng th&igrave; thiết bị tưới cho rau, hoa v&agrave; c&aacute;c loại c&acirc;y trồng kh&aacute;c như một thiết bị tất yếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất.<br /></font></font></em><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Với những thiết bị v&agrave; c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến vượt trội c&ugrave;ng với kinh nghiệm thiết kế thi c&ocirc;ng, chuyển giao kỹ thuật nh&agrave; k&iacute;nh v&agrave; hệ thống tưới về n&ocirc;ng nghiệp của chuy&ecirc;n gia Netafim, C&ocirc;ng ty Khang Thịnh đủ khả năng để đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu lắp đặt nh&agrave; k&iacute;nh cũng như hệ thống tưới cho dự &aacute;n, c&ocirc;ng tr&igrave;nh lớn về n&ocirc;ng nghiệp. C&ugrave;ng với hệ thống ph&acirc;n phối v&agrave; dịch vụ kỹ thuật hậu m&atilde;i được tổ chức tốt v&agrave; nhiều kinh nghiệm hoạt động, C&ocirc;ng ty Khang Thịnh đảm bảo cung cấp thiết bị v&agrave; dịch vụ kỹ thuật<strong><u>( tư vấn, thiết kế miễn ph&iacute;)</u></strong> trực tiếp đến tận b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n khắp c&aacute;c v&ugrave;ng n&ocirc;ng nghiệp.<br /></font></font></em><em><p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></em><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Văn ph&ograve;ng tại Đ&agrave; Lạt: 16B Phan Chu Trinh F9 Đ&agrave; Lạt<br /></font></font></em></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Điện thoại : 063.3550058&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DĐ: 0902518183<br /></font></font></em></strong><strong><em><p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Trụ sở tại Tp. Hồ Ch&iacute; Minh: 85 Đ&agrave;o Duy Anh F9 Q.Ph&uacute; Nhuận Tp.HCM<br /></font></font></em></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Điện thoại: 083.38445850&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: 083.8476877<br /></font></font></em></strong><strong><em><p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></em></strong><em><p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></em>
 

Top