vi sinh sử lý nước thải ngành chế biến thủy sản, dầu mỡ

  • Thread starter moitruongsongma
  • Ngày gửi
M

moitruongsongma

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Quý Trình
- Địa chỉ: TP.HCM
- Tel, Fax: 0988605037 ::: FaX
- email: moitruongsongma@yahoo.com.vn
================================

<p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -36pt"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size: 14pt">1.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><u><span style="font-size: 14pt">M&Ocirc; TẢ</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt">B220 HG chứa một d&atilde;y những c&ocirc;ng thức đặc biệt th&iacute;ch nghi với sự ph&aacute;t triển vi sinh vật <br /> sử dụng trong xử l&yacute; nước thải dầu mỡ, chất b&eacute;o v&agrave; dầu thực vật. <em>B220HG chứa chất l&agrave;m giảm sức căng bề mặt, thấm qua lớp n&agrave;y l&agrave;m n&oacute; bị tơi ra, dầu mỡ t&iacute;ch tụ l&acirc;u ng&agrave;y bị h&oacute;a lỏng</em>. Bằng c&aacute;ch đ&oacute; th&igrave; gi&uacute;p cho khả năng ph&acirc;n hủy sinh học của ch&uacute;ng.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt">B220HG an to&agrave;n khi sử dụng trực tiếp. N&oacute; v&ocirc; hại với con người, quần &aacute;o v&agrave; m&ocirc;i trường v&agrave; c&oacute; khả năng ph&acirc;n hủy sinh học ho&agrave;n to&agrave;n.&nbsp; </p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify">Nước thải đầu ra sẽ đạt một số hiệu quả sau khi sử dụng B220HG:</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: -36pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->B220HG gi&uacute;p thiết lập những vi sinh c&oacute; khả năng đối với c&aacute;c chất thải kh&oacute; xử l&yacute;.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -36pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->Giảm c&aacute;c chất b&eacute;o, dầu mỡ t&iacute;ch tụ l&acirc;u ng&agrave;y v&agrave; bị đống th&agrave;nh lớp</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -36pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->Tăng hiệu quả của hệ thống xử l&yacute; qu&aacute; tải</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -36pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->Ngăn ngừa sự tạo th&agrave;nh khối, th&agrave;nh ao v&agrave; c&oacute; thể l&agrave;m ph&aacute; vỡ m&ocirc;i trường vật liệu lọc</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -36pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->Giảm vấn đề m&ugrave;i một c&aacute;ch đ&aacute;ng kể</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -36pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->Loại trừ BOD, COD v&agrave; n&acirc;ng cao khả năng lắng b&ugrave;n</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -36pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: VNI-Times">-<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->Chịu được độ mặn khoảng 10.000mg/l</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -36pt"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size: 14pt">2.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><u><span style="font-size: 14pt">HIỆU QUẢ</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt">D&atilde;y vi sinh chứa trong BIO &ndash; SYSTEM bao gồm c&aacute;c vi khuẩn kỵ kh&iacute;, t&ugrave;y tiện v&agrave; hiếu kh&iacute;, được chọn lọc từ m&ocirc;i trường tự nhi&ecirc;n của ch&uacute;ng v&agrave; kế đ&oacute; l&agrave;m th&iacute;ch nghi với điều kiện tối ưu trong việc ph&acirc;n hủy dầu mỡ, chất b&eacute;o dầu mỡ, bằng c&aacute;ch đưa ra những ti&ecirc;u chuẩn kỹ thuật cho việc lựa chọn quần thể vi sinh vật với cơ hội thay đổi một chất kh&ocirc;ng c&oacute; sẵn.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -36pt"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size: 14pt">3.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'TimesNewRoman,Bold'">ĐẶ</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt">C T&Iacute;NH</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; font-family: VNI-Times">+<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt">H&igrave;nh d</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ạ</span><span style="font-size: 13pt">ng: d</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ạ</span><span style="font-size: 13pt">ng h</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ạ</span><span style="font-size: 13pt">t b</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ộ</span><span style="font-size: 13pt">t</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; font-family: VNI-Times">+<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt">M&agrave;u: n&acirc;u ho</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ặ</span><span style="font-size: 13pt">c xanh</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; font-family: VNI-Times">+<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt">H&agrave;m l</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ượ</span><span style="font-size: 13pt">ng d</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ưỡ</span><span style="font-size: 13pt">ng ch</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ấ</span><span style="font-size: 13pt">t: dinh d</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ưỡ</span><span style="font-size: 13pt">ng vi sinh v&agrave; ch</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ấ</span><span style="font-size: 13pt">t k&iacute;ch th&iacute;ch t</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ă</span><span style="font-size: 13pt">ng tr</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ưở</span><span style="font-size: 13pt">ng</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; font-family: VNI-Times">+<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt">S</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ố </span><span style="font-size: 13pt">l</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ượ</span><span style="font-size: 13pt">ng: 5 t</span><span style="font-size: 13pt; font-family: TimesNewRoman">ỷ </span><span style="font-size: 13pt">vi sinh/gram</span>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -36pt"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size: 14pt">4.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: 'TimesNewRoman,Bold'">Đ</span></u></strong><strong><u><span style="font-size: 14pt">&Oacute;NG G&Oacute;I:</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">S<span style="font-family: TimesNewRoman">ả</span>n ph<span style="font-family: TimesNewRoman">ẩ</span>m <span style="font-family: TimesNewRoman">đượ</span>c <span style="font-family: TimesNewRoman">đ</span>&oacute;ng g&oacute;i trong c&aacute;c t&uacute;i nh<span style="font-family: TimesNewRoman">ỏ </span>1/4lbs, 1/2lbs, 01lb c&oacute; th<span style="font-family: TimesNewRoman">ể </span>h&ograve;a tan trong n<span style="font-family: TimesNewRoman">ướ</span>c <span style="font-family: TimesNewRoman">để </span>ph&acirc;n li<span style="font-family: TimesNewRoman">ề</span>u lu<span style="font-family: TimesNewRoman">ợ</span>ng c<span style="font-family: TimesNewRoman">ầ</span>n d&ugrave;ng m<span style="font-family: TimesNewRoman">ỗ</span>i l<span style="font-family: TimesNewRoman">ầ</span>n. Kh&ocirc;ng b<span style="font-family: TimesNewRoman">ẩ</span>n, kh&ocirc;ng ph<span style="font-family: TimesNewRoman">ứ</span>c t<span style="font-family: TimesNewRoman">ạ</span>p, kh&ocirc;ng phi<span style="font-family: TimesNewRoman">ề</span>n ph<span style="font-family: TimesNewRoman">ứ</span>c.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify">H&igrave;nh th<span style="font-family: TimesNewRoman">ứ</span>c <span style="font-family: TimesNewRoman">đ</span>&oacute;ng g&oacute;i: m<span style="font-family: TimesNewRoman">ỗ</span>i t&uacute;i nh<span style="font-family: TimesNewRoman">ỏ </span>ri&ecirc;ng bi<span style="font-family: TimesNewRoman">ệ</span>t <span style="font-family: TimesNewRoman">đượ</span>c b<span style="font-family: TimesNewRoman">ả</span>o v<span style="font-family: TimesNewRoman">ệ </span>trong t&uacute;i nh<span style="font-family: TimesNewRoman">ự</span>a. 25 t&uacute;i nh<span style="font-family: TimesNewRoman">ự</span>a trong m<span style="font-family: TimesNewRoman">ộ</span>t th&ugrave;ng <span style="font-family: TimesNewRoman">đượ</span>c <span style="font-family: TimesNewRoman">đậ</span>y n<span style="font-family: TimesNewRoman">ắ</span>p. 25lbs/th&ugrave;ng nh<span style="font-family: TimesNewRoman">ự</span>a = 11,35kg/th&ugrave;ng nh<span style="font-family: TimesNewRoman">ự</span>a. K&iacute;ch th<span style="font-family: TimesNewRoman">ướ</span>c 25lbs, 50lbs v&agrave; 100lbs.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-left: 36pt; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: -36pt"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size: 14pt">5.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><u><span style="font-size: 14pt">LƯU TRỮ</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 36pt">Kh&ocirc;ng được để đ&ocirc;ng lại. Lưu trữ nơi kh&ocirc; r&aacute;o m&aacute;t mẻ. Kh&ocirc;ng h&iacute;t bụi sản phẩm, tr&aacute;nh tiếp x&uacute;c&nbsp; qu&aacute; nhiều với da.&nbsp;</p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx