vi sinh xử lý ao hồ nuôi tôm cá

  • Thread starter moitruongsongma
  • Ngày gửi
M

moitruongsongma

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Quý Trình
- Địa chỉ: TP.HCM
- Tel, Fax: 0988605037 ::: FaX
- email: moitruongsongma@yahoo.com.vn
================================

<p><span style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Qu&aacute; tr&igrave;nh trao đổi chất t&ocirc;m, c&aacute; v&agrave; sự lắng tụ c&aacute;c chất hữu cơ kh&aacute;c trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i tạo n&ecirc;n c&aacute;c chất thải chủ yếu l&agrave; NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S&hellip;l&agrave;m thay đổi m&ocirc;i trường sinh th&aacute;i ao nu&ocirc;i. Điều n&agrave;y rất độc hại với m&ocirc;i trường nu&ocirc;i, thậm ch&iacute; c&oacute; thể l&agrave;m chết t&ocirc;m, c&aacute; trong thời gian ngắn, v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; điều kiện thuận lợi cho một số vi sinh vật cơ hội ph&aacute;t triển g&acirc;y bệnh l&ecirc;n t&ocirc;m, c&aacute; như một số chủng <em>Vibrio</em> sp, sản phẩm BIOTA AQ500 l&agrave; sự kết hợp đặc biệt c&aacute;c chủng vi sinh đ&atilde; được chọn lọc nhằm cải tạo v&agrave; duy tr&igrave; m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i t&ocirc;m, c&aacute; một c&aacute;ch hiệu quả v&agrave; kinh tế.</span></p><p>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 17px">BIOTA AQ500 l&agrave;m tăng qu&aacute; tr&igrave;nh khử nitơ, khử H<sub>2</sub>S v&agrave; ph&acirc;n hủy chất hữu cơ th&agrave;nh CO<sub>2</sub> v&agrave; H<sub>2</sub>O. BIOTA AQ500 chứa những vi sinh sống m&agrave; phải được nu&ocirc;i cấy duy tr&igrave; v&agrave; theo d&otilde;i thường xuy&ecirc;n để duy tr&igrave; quần thể vi sinh cao v&agrave; ngăn cản tổng số vi sinh chết đi khi h&ecirc;̣ th&ocirc;́ng ao nu&ocirc;i bị nhi&ecirc;̃m đ&ocirc;̣c.</span></p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13pt; font-family: 'Times New Roman', serif"><span style="font-size: 13pt"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động nghi&ecirc;n cứu s&acirc;u rộng, BIOTA AQ500, đ&atilde; được ph&aacute;t triển gồm 14 chủng vi sinh được lựa chọn hoạt động trong điều kiện hiếu kh&iacute; v&agrave; kị kh&iacute; t&ugrave;y nghi, ngoài ra. BIOTA AQ500 cũng chứa những chủng vi sinh Lactobacillus m&agrave; c&oacute; xu hướng l&agrave;m giảm pH.</span></span><p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: -0.9pt; text-align: justify; text-indent: 0.9pt"><sup><span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'"><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>&nbsp;</span></sup><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 13pt; line-height: 120%">Để đảm bảo sự tăng sinh khối nhanh, BIOTA AQ500 được sản xuất v&agrave; phối hợp với những chất dinh dưỡng v&agrave; những chất k&iacute;ch th&iacute;ch cho vi sinh ph&aacute;t triển.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: -0.9pt; text-align: justify; text-indent: 0.9pt">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-indent: 18pt"><!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><v:group id="_x0000_s1026" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:222.75pt;margin-top:38.95pt;width:99pt;height:36pt;z-index:251656192' coordorigin="4680,7380" coordsize="1980,720"> <v:shapetype id="_x0000_t202" coordsize="21600,21600" o:spt="202" path="m,l,21600r21600,l21600,xe"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:path gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1027" type="#_x0000_t202" style='position:absolute; left:4680;top:7380;width:1980;height:540' filled="f" stroked="f"> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1027'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:120%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none'><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><i style='mso-bidi-font-style:normal'><span lang=EN-US style='font-size:13.0pt; line-height:120%;color:black'>BIOTA AQ500</span></i></b><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span lang=EN-US style='font-size: 13.0pt;line-height:120%;color:black'><o:p></o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:120%;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none'><span lang=EN-US style='font-size:13.0pt; line-height:120%;color:black'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> </v:shape><v:line id="_x0000_s1028" style='position:absolute' from="4860,8100" to="6330,8100"> <v:stroke endarrow="block"/> </v:line></v:group><![endif]--><!--[if !vml]--><span style="line-height: 120%; position: absolute; z-index: 251656192; left: 0px; margin-left: 297px; margin-top: 52px; width: 136px; height: 56px"><img width="136" height="56" src="file:///C:/Users/Kieu/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" border="0" /></span><!--[endif]--><em style="line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">BIOTA AQ500 chứa những vi si</span></em><em style="line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">nh đặc biệt loại trừ nhanh ch&oacute;ng amonia, H<sub>2</sub>S th&ocirc;ng qua c&aacute;c qu&aacute; tr&igrave;nh khử </span></em><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">tạo th&agrave;nh sản phẩm kh&ocirc;ng độc hại l&agrave; NO<sub>3</sub><sup>-</sup>.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-indent: 18pt"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><em><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">BIOTA AQ500 c&oacute; khả năng ngăn ngừa ph&aacute;t sinh nhiều tảo</span></em><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black"> theo phương thức cạnh tranh ngưồn dinh dưỡng (<em>thức ăn</em>), m&ocirc;i trường sống với ch&uacute;ng, giảm pH, duy tr&igrave; hệ sinh th&aacute;i c&acirc;n bằng ao nu&ocirc;i.</span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-indent: 18pt"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black" /></span>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="line-height: 12px"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><em><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">BIOTA AQ500 ph&acirc;n hủy c&aacute;c chất hữu cơ như thức ăn thừa, ph&acirc;n t&ocirc;m, c&aacute; l&agrave;m giảm BOD, TSS, v&agrave; dầu mỡ</span></em><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">&hellip;giảm thiểu m&ugrave;i v&agrave; nổi bọt, n&acirc;ng cao qu&aacute; tr&igrave;nh lắng chất rắn, l&agrave;m tăng chất lượng nước.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 120%"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">&nbsp;BIOTA AQ500 v&ocirc; hại đối với con người, động, thực vật sống v&agrave; m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị do đ&oacute; ho&agrave;n to&agrave;n kiểm so&aacute;t sinh học an to&agrave;n c&acirc;n bằng với sinh th&aacute;i tự nhi&ecirc;n. <strong><em></em></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; text-indent: 18pt; line-height: 120%"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><strong><em><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">BIOTA AQ500 được sản xuất theo hệ thống chứng nhận chất lượng ISO 9002.</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Th&agrave;nh phần ch&iacute;nh</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt; line-height: 120%"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: 'Courier New'; color: black">o<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">14 chủng vi sinh được lựa chọn hoạt động trong điều kiện hiếu kh&iacute; v&agrave; kị kh&iacute; t&ugrave;y nghi, đặc biệt <em>Lactobacillus</em> sp. C&oacute; khả năng l&agrave;m giảm pH.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-indent: 67.5pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; font-family: Calibri, sans-serif">Bacillus subtilus&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-indent: 67.5pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; font-family: Calibri, sans-serif">Bacillus licheniformis&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-indent: 67.5pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; font-family: Calibri, sans-serif">Bacillus megatherium&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-indent: 67.5pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; font-family: Calibri, sans-serif">Bacillus polymyxa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-indent: 67.5pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; font-family: Calibri, sans-serif">Pseudomonas putida&nbsp;&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-indent: 67.5pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; font-family: Calibri, sans-serif">Pseudomonas flourescens&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-indent: 67.5pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; font-family: Calibri, sans-serif">Lactobacillus&nbsp;sp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 13pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-indent: 67.5pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; font-family: Calibri, sans-serif">Protease, Amylase, Lipase, Cellulase</span><span style="font-size: 13pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt; line-height: 120%"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: 'Courier New'; color: black">o<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">&nbsp;C&aacute;c chất vi lượng cần thiết cho hoạt động tối đa của vi sinh v&agrave; duy tr&igrave; hoạt động của hệ vi sinh vật sau khi tăng sinh khối.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt; line-height: 120%"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: 'Courier New'; color: black">o<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">Gi&agrave;u chất dinh dưỡng v&agrave; chất k&iacute;ch th&iacute;ch vi sinh vật ph&aacute;t triển.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 72pt; text-indent: -18pt; line-height: 120%"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: 'Courier New'; color: black">o<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black">Số lượng: 5.10 <sup>9 </sup>&nbsp;CFU/gram ( 5 tỷ vi sinh/gram)</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 0cm; line-height: 120%"><strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Lợi &iacute;ch của BIOTA AQ500</span></strong><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; color: black"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 120%"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings; color: black">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Sản phẩm tự nhi&ecirc;n v&agrave; chi ph&iacute; thấp <span style="color: black"></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 120%"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings; color: black">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Ph&acirc;n hủy thức ăn thừa<span style="color: black"></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 120%"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings; color: black">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Ngăn tảo đ&oacute;ng cặn<strong><span style="color: black"></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 120%"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings; color: black">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">N&acirc;ng cao qu&aacute; tr&igrave;nh lắng chất rắn<span style="color: black"></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 120%"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings; color: black">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Loại trừ chất độc hại trong nước: giảm <strong><span style="color: black">NH<sub>3</sub></span></strong>, <strong>H<sub>2</sub>S, NO<sub>2</sub>&hellip;<span style="color: black"></span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 120%"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Giảm pH, Giảm m&ugrave;i, giảm BOD, TSS </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 120%"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings; color: black">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">An to&agrave;n với m&ocirc;i trường<span style="color: black"></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 120%"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%; font-family: Wingdings; color: black">&uuml;<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%">Ngăn chặn mầm bệnh, n&acirc;ng cao chất lượng nước</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 6pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6pt; margin-left: 36pt; text-indent: -18pt; line-height: 120%"><span style="font-size: 13pt; line-height: 120%" /><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 17px; line-height: normal">Tăng sản lượng t&ocirc;m, c&aacute;</span>&nbsp;</p>