Vị Vua Anh Minh Vietsub

ChimEnMuaDong

Nhà nông nghiệp dư
#1
Vị Vua Anh Minh Vietsub


http://lyricstranslate.com/en/site-search?query=Vị Vua Anh Minh

Nếu tôi làm vui lòng Ngài, Hoàng Thượng vạn tuế !

Nếu Ngài hài lòng với tôi, Quốc Vương vạn tuế !
Xin nhận lời, xin hãy nhận lời
Cứu mạng tôi cứu sống tôi
và cứu dân tộc tôi

Nếu tôi làm Ngài vui lòng, Hoàng Đế vạn tuế !
Nếu Ngài vui lòng với tôi, Đức Vua vạn tuế !
Xin nhận lời, xin nhận lời
Cứu sống tôi cứu lấy tôi
và giải cứu dân tộc tôi

Nếu Ngài là một Vị Vua Anh Minh
và nếu Ngài là một Ông Vua Tốt
Xin nhận lời, xin hãy nhận lời
Hãy cứu lấy tôi

Nếu Ngài là một Đức Vua Vĩ Đại
và nếu Ngài là Nhà Lãnh Đạo Tài Giỏi
Hãy nhận lời, xin hãy nhận lời
Cứu mạng sống tôi

Đọan cuối
Nếu Ngài là một Đức Vua Anh Minh
và nếu Ngài là Người Cai Trị Nhân Từ
Xin hãy nhận lời
và cứu sống dân tộc tôi
Nếu Ngài là một Ông Vua Anh Minh