vicato khử trùng nuôi cá tôm bán buôn bán lẻ

  • Thread starter tuanvicato
  • Ngày gửi
T

tuanvicato

Guest
#1
<strong><em>VICATO khử tr&ugrave;ng thế hệ mới trong nu&ocirc;i trồng thủy sản </em></strong><br /><br /><br /><p class="MsoNormal">- <strong>Ti&ecirc;u diệt c&aacute;c mầm bệnh c&oacute; hại trong nước. </strong><br /><strong>- Ph&ograve;ng chống bệnh tật cho gia s&uacute;c, gia cầm, c&aacute;, t&ocirc;m</strong><br /><strong>- Diệt vi khuẩn, vi r&uacute;t, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng g&acirc;y bệnh. Ph&ograve;ng ngừa v&agrave; kiểm so&aacute;t dịch bệnh</strong><br /><strong>- Diệt trừ nấm mốc, k&yacute; sinh tr&ugrave;ng v&agrave; c&aacute;c m&ugrave;i h&ocirc;i thối nhanh ch&oacute;ng tr&ecirc;n đồ d&ugrave;ng, m&aacute;y m&oacute;c v&agrave; c&aacute;c thiết bị y tế, chăn m&agrave;n, quần &aacute;o, nh&agrave; xưởng...</strong><br /><strong>- Khử tr&ugrave;ng m&ocirc;i trường nơi gần bải r&aacute;c, v&ugrave;ng lũ lụt, thi&ecirc;n tai...</strong><br /><strong>- Khử khuẩn nước sinh hoạt, y tế, cộng đồng.</strong><br /><strong>- kh&ocirc;ng L&agrave;m m&acirc;́t &ocirc;xy trong nước v&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m thay đổi nồng độ pH của nước.</strong><br /><strong>- Đ&oacute;ng g&oacute;i dạng vi&ecirc;n n&eacute;n, c&oacute; phản ứng sủi từ dưới l&ecirc;n đem lại hiệu quả xử l&yacute; cao.</strong><br /><br /></p>*Xử l&yacute; nước trước khi nu&ocirc;i t&ocirc;m: mục đ&iacute;ch ti&ecirc;u diệt c&aacute;c mầm bệnh v&agrave; di&ecirc;̣t tạp c&oacute; trong nước chứa m&acirc;̀m b&ecirc;̣nh trước khi nu&ocirc;i t&ocirc;m. Liều lượng 8-15kg VICATO loại 2g cho 1000m3. khử tr&ugrave;ng sau 48 ti&ecirc;́ng là có th&ecirc;̉ thả giống.<br />* Ph&ograve;ng bệnh: mục đ&iacute;ch ti&ecirc;u diệt v&agrave; hạn chế mầm bệnh ph&aacute;t sinh trong khi nu&ocirc;i, ph&ograve;ng chống dịch b&ugrave;ng ph&aacute;t v&agrave; l&acirc;y lan. Liều lượng 0,3-0,5kg VICATO loại 2g cho 1000m3 sau 10-15 ng&agrave;y d&ugrave;ng 1 lần tùy thu&ocirc;̣c vào từng thời kỳ sinh trưởng của v&acirc;̣t nu&ocirc;i<br />*Trị bệnh: VICATO c&ograve;n được d&ugrave;ng khi t&ocirc;m cá đ&atilde; bị mắc bệnh, trong trường hợp n&agrave;y VICATO với liều lượng 0.5-1,0 kg/1000m3 sau 1-2 ng&agrave;y d&ugrave;ng 1 lần, d&ugrave;ng li&ecirc;n tục trong 2 ng&agrave;y t&ocirc;m sẽ khỏi bệnh m&agrave; kh&ocirc;ng làm t&ocirc;m cá ch&ecirc;́t.<br />Liều lựơng tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi tuỳ thuộc v&agrave;o điều kiện thời tiết, địa h&igrave;nh, m&ocirc;i trường nước, t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; li&ecirc;n hệ : Tuấn Anh&nbsp; 0982468363&nbsp;&nbsp;&nbsp; b&aacute;n bu&ocirc;n v&agrave; b&aacute;n lẻ <br /><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuấn anh
- Địa chỉ: hà nội
- Điện thoại: 0982468363 - Fax:
- email: tuanvicato@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx