VƯỜN SINH THÁI - CHUYÊN MỤC BẠN NHÀ NÔNG

  • Thread starter chuyennhanong
  • Ngày gửi
C

chuyennhanong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY THƯƠNG MẠI TRUNG-VIỆT
- Địa chỉ: 13 -Đường Tân Trụ - P 15 - Q Tân Bình - TP.HCM
- Tel, Fax: 0973.464.355 ::: Fax:0862681004 ::: FaX
- email: MINHVUONG355@GMAIL.COM
================================

<p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>&Aacute;p Dụng C&ocirc;ng Nghệ Nano Cho C&acirc;y Trồng &amp; Vật Nu&ocirc;i</strong></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><span /></font></p><font face="Times New Roman">-&nbsp; Chế phẩm sinh học&nbsp; &ldquo;Vườn Sinh Th&aacute;i&rdquo;&nbsp; l&agrave; một chất bổ dưỡng cao cấp, dạng lỏng c&ocirc; đặc được sản xuất theo c&ocirc;ng nghệ Nano tiến tiến. Được ứng dụng cho tất cả c&aacute;c loại vật nu&ocirc;i v&agrave; c&acirc;y trồng, tr&ecirc;n cạn cũng như l&agrave; dưới nước.<br /></font><font face="Times New Roman">- &nbsp;Chế phẩm sinh học&nbsp; &ldquo;Vườn Sinh Th&aacute;i&rdquo;&nbsp; l&agrave; một sản phẩm sạch, kh&ocirc;ng độc hại, kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; k&iacute;ch th&iacute;ch tố.<br /></font><font face="Times New Roman">- Khi sử dụng gi&uacute;p b&agrave; con giảm được 30-50% chi ph&iacute; đầu v&agrave;o v&agrave; mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng năng suất, chất lượng từ 20-30%. <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><strong><font face="Times New Roman">Cụ thể:<br /></font></strong><font face="Times New Roman">+ Với vật nu&ocirc;i, gi&uacute;p b&agrave; con giảm được 1/3 khẩu phần ăn h&agrave;ng ng&agrave;y, cho xuất chuồng sớm từ 10-15 ng&agrave;y. Cải thiện thịt nếu nu&ocirc;i theo kiểu c&ocirc;ng nghiệp. Giảm m&ugrave;i h&ocirc;i thối từ ph&acirc;n gia s&uacute;c, gia cầm từ 70-80%.<br /></font><font face="Times New Roman">+ Với c&acirc;y trồng, gi&uacute;p b&agrave; con giảm được 30-50% lượng ph&acirc;n b&oacute;n, 3-5 lần phun thuốc BVTV thậm ch&iacute; kh&ocirc;ng phải phun một lần n&agrave;o, cho thu hoạch sớm hơn thời vụ đại tr&agrave; từ 7-10 ng&agrave;y. Đảm bảo n&ocirc;ng sản sạch v&agrave; an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm.<br /></font><font face="Times New Roman">Ngo&agrave;i ra khi sử dụng Chế phẩm sinh học&nbsp; &ldquo;Vườn Sinh Th&aacute;i&rdquo;&nbsp;&nbsp; c&ograve;n gi&uacute;p vật nu&ocirc;i v&agrave; c&acirc;y trồng tăng sức đề kh&aacute;ng để chống chịu lại c&aacute;c dịch bệnh cũng như điều kiện khắc nghiệt từ m&ocirc;i trường.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; chương tr&igrave;nh mở rộng mạng lưới ti&ecirc;u thụ tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.<br /></font><font face="Times New Roman">Với ch&iacute;nh s&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng, chiết khấu v&agrave; hỗ trợ kinh doanh tối đa, điều kiện kinh doanh v&agrave; l&agrave;m đại l&yacute; đơn giản</font>&hellip;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><font face="Times New Roman">ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n hỗ trợ hội thảo tại c&aacute;c địa phương cho c&aacute;c đại l&yacute;.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu mở đại l&yacute; v&agrave; quan t&acirc;m đến sản phẩm của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để được tư vấn th&ecirc;m theo địa chỉ:<br /></font><font face="Times New Roman">&Ocirc;ng: Nguyễn Minh Vương &ndash; Ks. Chăn Nu&ocirc;i <br /></font><font face="Times New Roman">P.Ph&ograve;ng kinh doanh<br /></font><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TM Trung Việt &ndash; Số 13, Đường T&acirc;n Trụ -P15<br /></font><font face="Times New Roman">Quận T&acirc;n B&igrave;nh - Tp.HCM.<br /></font><font face="Times New Roman">ĐT: &nbsp;0973 464 355<br /></font><font face="Times New Roman">Email:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>minhvuong355@gmail.com<br /></font><font face="Times New Roman">www.vuonsinhthaitrungviet.com</font><br /><p><a href="http://www.vuonsinhthaitrungviet.com/"></a></p>
 

Đối tác


Top