Vườn trên sân thượng -Thiết Kế cảnh quan, tạo vườn nơi ban công

dili_gofri

Lữ khách
#1
<p><font size="2"><strong><a class="url" href="http://vuontrenmai.vn/A190/dich-vu.html"><span style="color: blue">Vườn tr&ecirc;n s&acirc;n thượng</span></a> -Thiết Kế cảnh quan, tạo vườn nơi ban c&ocirc;ng</strong></font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&ocirc;ng phải gia đ&igrave;nh n&agrave;o cũng c&oacute; đủ diện t&iacute;ch để chừa ra một khoảng l&agrave;m s&acirc;n <a class="url" href="http://vuontrenmai.vn/A191B6949/vuon-tren-cao.html"><span style="color: blue">vườn tr&ecirc;n cao</span></a> thư giản trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n ng&ocirc;i nh&agrave; m&igrave;nh. Thế nhưng, thư gi&atilde;n l&agrave; nhu cầu chung của mọi gia đ&igrave;nh n&ecirc;n khi thiết kế những ng&ocirc;i nh&agrave; phố chật hẹp, Kiến tr&uacute;c sư lu&ocirc;n t&igrave;m ra giải ph&aacute;p th&ocirc;ng minh nhất, vừa đầy đủ c&ocirc;ng năng sử dụng lại c&oacute; khoảng kh&ocirc;ng gian thư giản l&yacute; tưởng nơi <strong>ban c&ocirc;ng</strong>.<br />Tận dụng khoảng kh&ocirc;ng gian nhỏ hẹp của ban c&ocirc;ng, bạn c&oacute; thể tạo kh&ocirc;ng gian mở cho căn nh&agrave; bằng một khu vườn mini, <a class="url" href="http://vuontrenmai.vn/A199/ban-cong-xanh.html"><span style="color: blue">vườn tr&ecirc;n ban c&ocirc;ng</span></a>, một g&oacute;c đọc s&aacute;ch, hay một bể c&aacute; nh&acirc;n tạo&hellip;<br /><br />Đ&acirc;y l&agrave; một số những s&aacute;ng tạo tiện &iacute;ch sau nơi ban c&ocirc;ng sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; được khoảng kh&ocirc;ng gian nhỏ hẹp tưởng như kh&ocirc; cứng n&agrave;y trở n&ecirc;n đ&aacute;ng y&ecirc;u với những c&aacute;ch trang tr&iacute; rất đơn giản m&agrave; hiệu quả.<br /><img border="0" class="image" src="http://vuontrenmai.vn/Media/images/DichVu/ThiCongVTM/thietkecanhquanbancong_2.jpg" /><br /><br /><strong>Tạo &yacute; tưởng ngay từ khi lập bản vẽ kiến tr&uacute;c<br /></strong>&Yacute; tưởng tận dụng banc&ocirc;ng để trồng c&acirc;y, tạo n&ecirc;n khung cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n l&atilde;ng mạn n&ecirc;n được thiết kế ngay khi bắt đầu khởi c&ocirc;ng x&acirc;y nh&agrave;.<br /><br />Trong bản vẽ thiết kế của căn nh&agrave; cần lưu &yacute; &yacute; tưởng n&agrave;y v&igrave; Kiến tr&uacute;c sư phải t&iacute;nh to&aacute;n sức chịu lực, hệ thống tưới v&agrave; tho&aacute;t nước, việc sử dụng những vật liệu v&agrave; phương ph&aacute;p chịu lực tốt cho banc&ocirc;ng...<br /><br /><br /><strong>Lựa chọn chất liệu</strong><br /><img border="0" class="image" src="http://vuontrenmai.vn/Media/images/Mauvuon/KyThuatvuon/toamvuonnho_3.jpg" /><br /><strong> <div class="align-center">Bộ b&agrave;n ghế nhỏ <a class="url" href="http://vuontrenmai.vn/"><span style="color: blue">vườn tr&ecirc;n m&aacute;i</span></a></div></strong></font><font size="2"><br />Chất liệu sử dụng để thiết kế banc&ocirc;ng phải l&agrave; chất liệu tốt c&oacute; thể ứng ph&oacute; với những thay đổi của thời tiết, như c&oacute; thể chịu được nước v&agrave; nhiệt độ cao. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; phải l&agrave; loại vật liệu kh&ocirc;ng qu&aacute; nặng v&agrave; hợp với kinh ph&iacute; của chủ nh&acirc;n. Gỗ chịu nước, chịu nhiệt c&oacute; thể l&agrave; một gợi &yacute; cho bạn trong trường hợp n&agrave;y.<br /><br /></font> </p><div class="align-right"><font size="2">Mời c&aacute;c bạn đọc tiếp <a class="url" href="http://vuontrenmai.vn/A204B7030/thiet-ke-canh-quan-tao-vuon-noi-ban-cong.html">tại đ&acirc;y</a></font></div><font size="2"><br />Vườn cảnh:<br />C&Ocirc;NG TY CP VƯỜN Đ&Ocirc;NG PHƯƠNG <br />ĐT: (04)632.87.450 - (04)632.87463 <strong><br />Địa chỉ: Khu thể thao Bộ C&ocirc;ng an - Gần cầu Dậu - Nguyễn xiển - Thanh Xu&acirc;n - H&agrave; Nội (Ch&acirc;n cầu vượt Linh Đ&agrave;m, xem bản đồ cụ thể <a class="url" href="http://maps.google.com/maps/place?q=v%C6%B0%E1%BB%9Dn+%C4%91%C3%B4ng+ph%C6%B0%C6%A1ng&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;cid=17413427478529925590"><span style="color: blue">tại đ&acirc;y</span></a>) </strong><br />Email: Vuontrenmai@gmail.com, Dongphuong@caycanhthanglong.vn <br />Tổng đ&agrave;i tư vấn sinh vật cảnh: 1900.58.88.03 <br />Website: http://caycanhthanglong.vn/ , http://vuontrenmai.vn/ <br />Forum: http://bonsaiforum.vn/<br /><br /><br /><br /><br /></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vườn trên mái
- Địa chỉ: Khu thể thao bộ công an đường nguyễn xiển, gần cầu dậu
- Điện thoại: 0463287450 - Fax:
- email: vuontrenmai@gmail.com